Основи теорії захисту інформації: Конспекти лекцій № 1-32 (Введення в криптологію, основні поняття і визначення. Проблеми теорії і практики криптології), страница 39

1.Методів приховування наявності самих повідомлень, цифрових підписів і т.д.

2.Методів КЗІ.

Скриття самого факту наявності повідомлення також забесзпечується за рахунок використання ключа.

Базові принципи

1.В стеганографії приймається, що зловмисник має всі відомості про стеганографічну систему, але не знає ключ, за допомогою якого може бути встановлено факт наявності інформації та її зміст.

2.Якщо зловмисник дізнався про факт існування стеганографічно-захищеної інформації, то це не повинно дозволити цому довести факт наявності інформації третій стороні, а також виявити подібні повідомлення в інших стеганографічно-захищених даних (поки ключ знаходиться в таємниці).

3.Криптоаналітик не повинен мати можливість дістати переваги в розкритті таємного повідомлення.

Основні методи реалізації стеганографічного скриття інформації:

1.Приховування інформації у цифрових телекомунікаціях.

При передаі інформації по телекомунікаційних каналах зв’язку декілька битів викривляється.

Сутність методу: в біти, де виникають помилки, записується захищене повідомлення. Ключ задає -інтервал кроку.

Відновлення повідомлення здійснюється за рахуноквикористання ключа.

2. Приховування інформації в файлах.

Сутність методу: відповідно з ключем додатково запискється або викривляється смислове повідомлення.

3.Застосування систем передачі інформації з часовою енергетичною та кодовою скритністю.

Базується на використанні складних сигналів.

Часова скритність-повідомлення дуже коротке і передається з великою швидкістю.

Енергетична скритність-<<1-сигнал передається малим рівнем.

Кодова скритність-коли криптоаналітик не може встановити яким чином кодується інформація (біти перетворюються в сигнали).

2)Квантова криптографія.

1965р.-Гордон Мур прогнозував, що щорічно щільність транзисторів буде збільщуватись кожен рік в 2 раза - закон Мура. Цей закон справджується вже 36 років.

На сьогодні 1 транзистор розміщюється на площі довжиною 1/4 мікрона. В подальшому вчені бачуть, що цей закон не буде здійснюватись -не можна відвести тепло.

Проф. Фейман сформував ідею, суть якої в слідуючому: закони фізики не заперечують проти зменшення розміру елемнтів (приладів) до тих пір, поки вони будуть не менш ніж розмір атомів і молекул. З’являеться можливість суттєво зменшити розміри елементів. Але на розглядуємому рівні починають діяти вже закони квантової фізики, сутність яких випливає з принципа невизначенностіГейзенберга: 1)стан атомів носить ймовірносний характер ; 2)при вимірюванні стану, цей стан знищується.

На початку 80-х років Фейман і Дейч створили теорию, яка поєднує квантову фізику та інформатику. Вони показали що квантова теорія не тільки не обмежує квантових можливостей але дозволяє їх суттєво розширити.

Була запропонована ідея квантового комп’ютеру, тобто машини яка здійснює логічні операції, спераючись на квантових алгоритмах, для яких немає аналогів в класичній фізиці.

Дейч запропонував ідею квантового паралелізму (розпаралелення обчислень).

На сьогодні сформована і інтенсивно розвивається квантова криптографія. Основні проблеми - забезпечення конфіденсіальності, цілісності, доступності та спостережності. Згідно сьогоднішніх поглядів найбільш перспективним застосуванням квантової криптографії є:

1.Управління таємними ключами

2.Криптоаналіз

1)При квантових обчисленнях руйнйється стан елемента. Якщо ми згенерували ключ і записали його на носій, то при спрбі несанкціонованого зчитування він зчитується, але при цьому цей ключ фізично знищується.

2)При цьому сучасні несиметричні криптосистеми будуть розкриватись з поліноміальною складністю.

Робота квантового комп’ютеру базується на використанні принципу поляризації хвиль.Поляризаційний стан фотона може визначатись за допомогою поляризатора-аналізатора, вісь якого можна розташувати довільним чином. Якщо досліджуємий фотон буде поляризований вертикально, то він нройде через поляризатор, якщо горизонтально – то не пройде. Можливі два стана:

 вертикальний – 1

 горизонтальний - 0