Основи теорії захисту інформації: Конспекти лекцій № 1-32 (Введення в криптологію, основні поняття і визначення. Проблеми теорії і практики криптології), страница 24

1.  Імовірність появи сигналу в каналі не повинна залежати від того, яке повідомлення з'явилося на виході джерела.

2.   Імовірність появи сигналу в каналі не повинна залежати від того, які сигнали перед цим випромінювалися.

Радіоканали, у яких виконуються ці умови, називаються динамічними.


                      рис.18.3 - Структурна схема динамічного каналу

У такій системі імовірність обману можна оцінити:

                                                     

При  можна забезпечити простір сигналів.

Лекція 19

Порядок оцінки вартості та автентичності динамічних радіоканалів.

1. Математична модель, структурна схема динамічного радіоканала

2. Особливості формування складних сигналів

3. Формування  управляючих і ключових даних

1) Математична модель, структурна схема динамічного радіоканала

В ряді систем управління необхідно реалізувати старт - стопний принцип управління, коли команди на виконання визначених функцій передаються послідовно з очікуванням підтвердження виконання цієї команди. Застосовувати традиційну апаратуру достатньо складно. Імітостійкість (цілістність і справжність) таких радіоліний буде недостатньой.

На рис. 21.1 приведена спрощена схема, принцип функціонування динамічного канала.

ДІ1, ДІ2 – джерело інформації

ДМ - динамічний модулятор

ФГУ - формувач

ДК - джерело ключей

КА – космічний апарат

ДІ1 і ДІ2 є джерелами та отримувачами команд управління. Команди передаються старт – стопним режимом. Для криптозахисту з одночасним забезпеченням і конфіденціальності, і справжністі, і цілістності застосовується динамічний режим передачі сигналів.

ДМ містить множину(ансамбль) складних сигналів {S} з розмірністю .Формувач в кожний момент формує символ () з основою алфавита m. В наслідок із множини  сигналів по m-ічной  обирається m сигналів, які в заданом інтервалі є дозволиними для випромінювання і прийома на обох сторонах. Встановлення відповідності : блок ДІ1 безуптнно змінюється у відповідності з

КА повинене бути засинхронізирован по з тим, щоб розрізняти який із сигналів передається  в коливанні.

                                                        (19.1)

Схема розрізнення сигналів визначає який з сигналів  передається в коливанні (рис.19.2).

СР (порівнювач) порівнює

Очевидно, формувач  повинен у заданий момент обрати правильно на борту i и j, такі ж як на Землі.

Особливості: для правильного обміну командами наземний ФГУ і ФГУ космічного апарату повинні обрати  узгоджжено. Це здійснюється за рахунок:

1)  використання довгострокових ключей;

2)  використання сеансовых ключей;

3)  передачі синхромаркеров або управляючих последовностей у кажній команді.

2) Особливості формування складних сигналів.

Частотна модуляція.

ДМ повинен формувати множину  сигналів.

Фазова модуляція.

Частотно - фазова модуляція.

Линійна частотна модуляція.

Якість СР є .

, де  - тривалість сигнала, - полоса частот, - база сигнала.

Знайдемо  для простого сигнала:

Із вираза випливає, що для того щоб можно було б розрізняти сигнали з  необхідно, щоб

=кількості символів складного сигналу. Збільшуючи  відповідним чином, можна забезпечити потрібне , при , тобто сигнал буде під шумом.

Характеристики для ДМ:

1. Вид модуляції складного сигналу(спосіб формування)

2. Кількість складних сигналів , які можуть бути створені в модуляторі.

3. Складність створення складного сигналу в реальному масштабі часу.

Формування складного сигналу здійснюється на основі використання дискретних сигналів маніпуляцїі. Якщо здійснюється ФМ, то дискретний сигнал маніпуляції визначає закон створення складного ФМ сигналу.

Висновок: застосування складних сигналів дозволяє :

1.розрізняти сигнали, тобто приймати інформацію при ;

2.так як , то такий сигнал володіє енергетичною скритністю;

3.оскітьки існує множина різних форм складних сигналів, то це можна використати для зменшення , тобто для зменшення імітозахисту.

В якості маніпуліруючих сигналів  повинні використовуватись сигнали з добрими авто- і взаємно кореляційними функціями.