Православні духовні цінності і розвиток бізнесу в Україні, страница 6

Отже, християнська культура, цер­ковна творчість, направлені аd ехtrа, — таке є всесвітньо історичне завдання, яке було поставлене XX століттю. Булгаков вважав, що наша справа не пита­ти, як проводиться це завдання, — це вирішує за нас Вища сила, ми лише маємо вірити, що Вона існує насправді і повинні виконувати Вищу волю, якщо ми не займалися, навіть бізнесом. Аби досягти того, чого ми прагнемо, ми маємо розуміти, що те, чим ми зай­маємося, є і наша воля. Але Булгаков вважав: якщо фермер повинен орати, сіяти, жати та молотити, він знає, що сам він тільки своєю волею не може до­дати жодного "локтя роста", ані вирос­тити жодного колосу.

Між тим, як відомо, Христос закликав нас жити, як птахи, не дбаючи про ма­теріальні блага. Разом з тим Бог дав лю­дині і душу, і тіло, і вже саме це біполяр­не об'єднання в кожній людині, на наш погляд, породжує вічну "єдність і бо­ротьбу протилежностей". Тобто, питан­ня протиріч бізнесу і духовності неви­черпне. Воно коливатиме розум людей у всі часи. Одним з завдань людства, ма­буть, і є зробити людину більш духов­ною під час існування у цьому світі, який постійно накопичує величезні ма­теріальні багатства та на базі розвитку науки і техніки, поширення інформації винаходить зручніші засоби задоволен­ня потреб людини та її сім'ї.

Напевно, Христос не хотів тісного зв'язку церкви з господарчими ор­ганізаціями, але не протистояв їм, бо зв'язок цей і є суспільне життя, земне життя. Він прагнув лише вірою поєдна­ти рабів та господ. Ще апостол Павло казав: "Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего" (Еф. 6:5—9). Одночасно Господь звертається і до ба­гатих, розповідає їм про їхні обов'язки: "Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны" (1 Тим. 6:17-9).

Булгаков показав, що православні ду­ховні цінності в цілому впливають на де­мократизацію суспільства. Констатуємо, що ця точка зору є сучасною і сьогодні, коли Україна будує основи громадянсь­кого суспільства. За Булгаковим, демок­ратичний рух, хоч і заснований на початках язичницького гуманізму, прагне втілити у суспільних взаєминах чисто християнські заповіді любові, свободи та рівності. Оскільки він це робить, він є християнським рухом і заслуговує на підтримку та співчуття.

Якщо подивитися на вчення сучасної господарської науки, господарювання є діяльність, яка ведеться господарчим суб'єктом, так званим "есоnоmіс mаn", в основному — з метою отримання при­бутку. Кожна господарча епоха мала свого особистого "есоnоmіс mаn". Ос­танній являє собою не економічний ав­томат, який приводиться у рух однією пружиною господарчого егоїзму та діє з невимовною прямолінійністю та безпо­милковою чіткістю, але конкретний ду­ховний тип зі своїми проблемами та ба­гатогранністю психологічної мотивації. Релігія кладе свою визначальну печатку також на "есоnоmіс mаn". Також, можли­во, існує християнський "есоnоmіс mаn" стосовно різних християнських кон­фесій: тип православний, католицький, протестантський з різним розгалужен­ням.

Християнство вказує шлях свободи від господарювання, бо ми знаємо, що Христос вчив не піклуватися про завт­рашній день. Господарчий полон люди­ни є не першопричина, наслідок, він з'являється, коли є повна зміна людини стосовно природи, що стала підсумком гріховної зіпсованості самого людсько­го єства. Але без господарювання саме існування людства, як ми вже довели, неможливе.