Православні духовні цінності і розвиток бізнесу в Україні, страница 11

Пан Забуга ставить питання: "Невже ми хочемо повторити гіркий приклад розцерковлення нашого суспільства? Чи варто продовжувати йти по цьому згубному, помилковому шляху світової політики? Ідеал Римської імперії як держави "хліба й видовищ" уже два ти­сячоліття продовжує хвилювати уми будівників "земного раю". І при цьому усі чомусь забувають кінець цієї імперії. Якщо ми не бажаємо для нас подібної долі, то не повинні поспішати підстав­ляти свою спину під універсальне сідло світової глобалізації. І дуже важливо чути з вуст еліти нації визнання того, що без Православ'я існування України проблематичне. Це означає, що в нашої Батьківщині ще є шанс реально зберег­ти статус незалежної самобутньої держави" [11, с.9]. В українських архетипах збереглися психологічні риси роман­тизму, віри у перемогу Добра, помірко­ваності, ідеалізації природи. Багато в чому вони виховані століттями право­славної традиції, представленої на на­ших теренах канонічною УПЦ та УГКЦ. Але світ змінюється. Не можна не погодитись з Б. Глотовим, який вва­жає, що традиційні риси українського менталітету в сучасному світі необхідно врівноважувати критичним ставленням до світу, практицизмом, громадською і політичною активністю [10, с.35]. Церк­ва також вимушена пристосовуватися до зовнішніх змін, коли встановлюють­ся нові правила міжнародних і регіональних відносин в період гло­балізації, яку не можна відкинути, це — об'єктивний процес. Питання в тому, як глобалізація вплине на традиційні ду­ховні цінності народів, чи можливий глобалізований Бог.

Вже згадуваний нами П. Коельо в своїй сповіді виказує хвилювання, що ідея глобалізації економіки може пере­творитися на ідею глобалізації Бога:

"Меня пугает и идея стандартизированного Бога, устраивающего всех, безличного... Сообщество верующих должно складываться из свободных, оригинальных, отличающихся друг от друга личностей, каждая со своим духовным богатством..." [З, с. 116 — 117]. Саме тому Італія пропонує внести до проекту май­бутньої Конституції Євросоюзу ідею, що народи Європи об'єднуються на ос­нові християнської віри. Але саме ця пропозиція є однією з підстав гальму­вання процесу прийняття Конституції ЄС. Можливо, бразильський письмен­ник-філософ перебільшує небезпеку глобалізації, але, на наш погляд, в кож­ному новому поколінні українців церк­ва навіть в глобалізованому світі разом з сім'єю має продовжувати традицію, поглиблювати розуміння в суспільстві наших ортодоксальних догматів і християнської моралі як основи духовності, культури та незалежності нації.

Наш опонент може спитати: а чому саме Православ'я; може, й насправді вже треба об'єднати світ, в якому діяльність людей та держав все більше підпадає під підприємницькі принципи отримання прибутку, на так званому "мінімумі Вищої Тайни"? Коли б життя релігій зводилося до людських дій та зусиль, то можна було 6 визнати еку­менічну рівність релігій.

Різні релігії в багатстві своїх обрядів виказують благоговіння людини перед єдиним Богом. Якщо б релігія була ли­ше людською діяльністю, вона була б просто частиною людської культури, а право культури на багатоваріантність безспірно. Але релігія є дещо вище, ніж культура, тому що релігія — не просто людська діяльність. Відомий диякон РПЦ, професор А. Кураєв пише: "Религия — это взаимная связь, диалог, и в ней есть нечто, что Иная сторона сама сообщает о Себе... Он выходит из своей непостижимости, приближается к лю­дям, говорит к нам и действует "посреди нас". И именно с этой, нечеловеческой, не субъективной стороной религии связано самое главное в мире религии" [16, с. 11, ІЗ]. Вірні Православної церкви ра­зом із зазначеним автором усвідомлю­ють, що в розумінні православних жерт­ва Христова і діяння Христа в наступ­ній людській історії, якій Він залишив не тільки Писання, не Римського папу, а Самого Себе, і робить Православ'я істинною релігійною традицією. А істи­на не може загубитися під тягарем гло­балізації.