Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни “Економіка і організація інноваційної діяльності“, страница 3

        Оскільки при r = 28% маємо NPV< 0, для розрахунку IRR можемо  скористатися формулою 1.4.

                .

        Тобто максимально припустима вартість капіталу, за якою може бути профінансований проект, складає 27%. Якщо вартість капіталу буде вища проект буде збитковий.

1.2  Особливості аналізу ефективності інвестиційних та інноваційних проектів за допомогою наведених показників

Вважається, що найбільш надійним критерієм є критерій NPV, оскільки:  1) на базі нього встановлюється абсолютна величина нарощування капіталу підприємства, якщо проект буде прийнято, а отже й величина зростання економічного потенціалу підприємства, що є найбільш вагомою метою його діяльності; 2) показник має властивість адитивності, що дає змогу визначити суму NPV за незалежними проектами i використовується з метою оптимізації інвестиційного портфелю.

Недоліком цього показника є те, що його значення дуже сильно залежить від обраної ставки дисконту. Крім цього, ставка дисконту встановлюється, як правило, як незмінна величина для усього періоду експлуатації інвестиційного проекту, але у реальних обставинах в майбутньому, у зв'язку зі зміною економічних умов, ця ставка теж змінюється.

Показник PI пов'язаний з NPV, але при зрівнянні альтернативних проектів PI краще характеризує ефект, що буде отримано від реалізації проектів, тому що є відносною величиною. Показник доцільно використовувати при виборі проектів з ряду альтернативних, у випадку, якщо NPV проектів мають приблизно однакові значення.

Показник РР може використовуватися для оцінки не тільки ефективності інвестицій, але й рівня інвестиційних ризиків - чим довше період окупності проекту, тим вище ризик.

Недоліком показника є те, що він не враховує грошові потоки, які формуються після періоду окупності інвестицій.

Показник IRR найкраще застосовувати при оцінці окремого проекту, порівнюючи значення IRR з вартістю авансованого капіталу ().

У зрівняльному аналізі альтернативних проектів використання показника IRR має досить умовний зміст i не рекомендується, тому що:

- IRR є відносним показником, на його основі неможливо зробити вірні висновки відносно можливого внеску інвестиційного проекту до зростання капіталу підприємства; цей недолік має особливий прояв, якщо проекти суттєво відрізняються за величиною грошових потоків;

- IRR не має властивості адитивності;

- IRR не можливо застосовувати для "нестандартних" проектів, якщо протягом періоду експлуатації інвестицій надходження та витрати капіталу відбуваються по черзі;

- IRR не дозволяє розрізняти ситуації, за якими вартість капіталу змінюється.

     У процесі оцінки інвестиційних проектів за критеріями NPV, PI, IRR, PP можуть бути зроблені суперечні висновки. У такому випадку необхідно враховувати особливості вищеперелічених показників. Крім того, можна  орієнтуватися на критерії, які вважаються керівництвом підприємства за найбільш істотні, або прийняти до уваги додаткові об’єктивні та суб’єктивні критерії, формальні чи неформальні.

1.3  Особливості оцінки ефективності інвестиційних та інноваційних проектів в умовах інфляції та ризику

Для оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах інфляції та ризику застосовують декілька методик.

Найбільш простою у використанні є методика корегування коефіцієнту дисконтування з урахуванням інфляції та з урахуванням ризику.

1.3.1 Оцінка в умовах інфляції

Загальна формула, яка пов'язує коефіцієнт дисконтування, що не враховує інфляцію (r), номінальний коефіцієнт дисконтування з урахуванням інфляції (ri), та індекс інфляції - I:

                1 + ri = (1 + r) * (1 + I),                                                        (1.6)

пiсля перетворень маємо:

               1 + ri = 1 + r + I + r * I,                                                         (1.7)

Величину r*I  у практичних розрахунках можна не брати до уваги внаслідок її досить малого значення, тому можна користуватися формулою:

ri = r + I.                                                        (1.8)

1.3.2  Оцiнка в умовах ризику

     Для порiвняння проектiв з рiзним рiвнем ризику треба уможливити їх порiвняння. Проектовi з вищим рiвнем ризику вiдповiдає бiльша величина дисконтної ставки , і навпаки. Дисконтна ставка, що враховує ризик (rr), повинна мати таку структуру: