Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни “Економіка і організація інноваційної діяльності“, страница 8

Методичні вказівки до роз’вязання завдання

У вихідних даних значення показника “чистий грошовий потік” за усіма варіантами реалізації проекту протягом 7 років експлуатації незмінне.

Грошовий потік з рівними надходженнями через рівні інтервали часу називають ануїтетом. Якщо припустити, що надходження здійснюються наприкінці кожного періоду (у нашому випадку це рік), маємо класичний ануїтет.

Щоб визначити теперішню вартість грошового потоку за схемою класичного ануїтету, необхідно скористатись факторним множником дисконтування ануїтету FM4(r;n), значення якого для відповідних значень r та n наведені у додатку Б, а також формулою:

PVA = A * FM 4 (r;n),                                                                       (2.1)

де А – сума ануїтету, грн.

Приклад розв’язаня завдання (варіант 11)

1.  За допомогою відповідних таблиць встановимо значення для множника дисконтування ануїтету – FM4, множника дисконтування – FM2 

r = 14%, n = 7 років :  FM4 = 4,288;  FM2 = 0,4

2.  Визначимо NPV для кожного варіанту, враховуючи залишкову вартість обладнання.

   NPV (1) = 112 * 4,288 + 150 * 0,4 – 500 =540,526-500=40,256 тис. грн.

   NPV (2) = 128 * 4,288 + 150 * 0,4 – 600 = 602,864-600=8,864 тис. грн.

   NPV (3) = 169 * 4,288 + 200 * 0,4 – 750 =804,672-750= 54,672 тис. грн.

3.  Визначимо РІ

                  540,256                     

   РІ (1) = ------------ = 1,081;

                     500

                  608,864

   РІ (2) = ------------ = 1,015;

                      600

                  804,672

   РІ (3) = ------------ = 1,0729.

                      750

4.   Визначимо ІRR:

    оскільки при r = 14%   NPV (1), NPV (2); NPV(3) > 0

     для підрахунку IRR проектів виберемо множники дисконтування для r>14% та розрахуємо NPV для відповідних значень дисконту множників. Для 1-го проекту при r=16%, r=17%,

 при r=16%, NPV = 112 * 4,039 + 150 * 0,354 – 500 = 5,468 тис. грн.

при r==17%, NPV = 112 * 3,922 + 150 * 0,333 – 500 = - 10,785 тис. грн.

      Бачимо, що функція NPV змінила знак з “ + “ на “ – “.

Розрахуємо IRR :

                                          5,468

             IRR (1) =16 +  --------------------- * (17 – 16 ) = 16, 336%.

                                    5,468 – (- 10, 785) 

          Для другого проекту NPV(2) < NPV(1), тому для підрахунку IRR оберемо r = 14%; 15% та розрахуємо NPV для відповідних значень дисконту множників. Для 1-го проекту при r=14%, r=15%,

при r=14%, NPV = 8,864 тис. грн.

при r=15%, NPV= 128 * 4,16 + 150 * 0,354 – 600 = -14,42 тис. грн. Тоді

                                   8,864

IRR (2) = 14 + -------------------- * (15 – 14 ) = 14,381%.

                            8,864 + 14,42 

Для третього проекту

при r=16%, NPV = 169 * 4,039 + 200 * 0,354 – 750 = 3,391 тис. грн.

при r=16%, NPV = 169 * 3,922 + 200 * 0,333 – 750 = - 20,582 тис. грн.

                                  3,391

IRR (3) = 16 + --------------------- ( 17 – 16 ) = 16,141%

                           3,391 + 20,582 

Висновок. Ми бачимо, що найменш вигідним з трьох проектів є проект № 2 – він має найменші значення усіх критеріїв. Проекти №1 та №3 є дуже близькими щодо оцінки їх ефективності. Якщо перевагу віддати показникам IRR та РІ, то найвигіднішим буде проект №1, якщо NPV – то проект №3.

        Але якщо брати до уваги додаткові критерії

а) обмеження у залученні капіталу, - то перевага буде належати проекту №1 “Стандартне рішення” – бо у даному випадку маємо найменший розмір інвестицій:  ІС = 500 тис. грн;

б) прагнення компанії до завоювання додаткової частки ринку, - то перевагу надаємо проекту №3 “ Зі збільшенням випуску продукції “, тим більш, що він має й найбільший NPV.