Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни “Економіка і організація інноваційної діяльності“, страница 9

Перелік теоретичних питань

1.  Поняття, сутність, механізми створення і функціонування технопарків в Україні

2.  Інноваційна інфраструктура в Україні

3.  Венчурні фонди в Україні: законодавче забезпечення, перспективи розвитку

4.  Стан інноваційної діяльності в Україні за останні 5 років

5.  Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

6.  Пріоритетні напрями інноваційного розвитку в Україні

7.  Особливості стимулювання інноваційної діяльності в Україні

8.  Інтелектуальна власність та її трансформація в інтелектуальний продукт

9.  Джерела фінансування інноваційної діяльності українських підприємств за останні 5 років

10.   Проблеми та перспективи створення „економіки знань” в Україні

Вимоги до захисту

Для успішного захисту контрольної роботи студент, по-перше, повинен виправити помилки (якщо вони були допущені і знайдені при перевірці викладачем), по-друге, проявити знання теоретичної частини роботи та вміння вирішувати задачі і робити вірні висновки (студент повинен знати напам’ять всі формули, наявні в роботі, та вміти пояснити результати вирішених задач в практичній частині).

Перелік рекомендованої літератури

1.  Дикань В.Л., Зубенко В.О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: Монографія. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

2.  Йохна М. А., Стадник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.

3.  Покропивний С.Ф., Новак А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності: Зб. навч. – метод. матеріалів К.: КНЕУ, 1997. – 181 с.

4.  Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД „Університетська книга”; К.: Видавничий дім „Княгиня Ольга”, 2005. – 324 с.

5.  Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с.

6.  Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник для студентів ВНЗ. К.: Либідь, 2006. – 478 с.

7.  Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учебное пособие / Под ред. П.Н. Завлина и др. – М.: ОАО  «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 475 с.

8.  Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации»:  Модуль 7. – М.: ИНФРА, - М, 2000. – 272 с.

9.  Инновационный менеджмент: Учеб. для студентов вузов / Под ред. С.Д Ильенковой. – М.: Изд. об-ние “ЮНИТИ”, 1997. – 327 с.

10.  Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. – М.: ИНФОРМ, изд. дом “Филинъ”, 1997. – 326 с.

11.  Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2000. – 208 с.

12.  Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г. Инновационное предпринимательство: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 237 с.

13.  Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинженеринг инновационного предпринимательства: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. - 416 с.

14.  Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. К: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 514 с.

15.  Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1999. – 208 с.

16.  Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 624 с.

17.  Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. - 2е изд., доп. – М.: Издательство РДЛ, 2001. – 352 с.

18.  Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 416 с.