Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни “Економіка і організація інноваційної діяльності“, страница 2

Якщо   NPV > 0; PI > 1 - проект слід прийняти;

            NPV < 0; PI < 1 - проект не слід приймати;

            NPV = 0; PI = 1 - проект ані прибутковий, ані збитковий.

Період окупності (РР) - розраховується прямим підрахунком числа років (місяців), протягом яких інвестиція буде погашена кумулятивним (сумарним) грошовим потоком, що наведений до теперішньої вартості.

Найбільш складним для розрахування є показник внутрішньої норми рентабельності (IRR). Під IRR розуміють значення коефіцієнту дисконтування, за яким NPV проекту дорівнює "0". Економічний зміст цього показника полягає у наступному: підприємство може приймати будь-які інвестиційні рішення, якщо рівень рентабельності інвестицій буде не нижчим, ніж ціна авансованого в інвестиційний проект капіталу ().

Якщо проект фінансується цілком за рахунок позички  комерційного банку, значення IRR показує верхню межу припустимого рівня відсоткової ставки за кредитом, перевищення якої робить проект збитковим.

Якщо проект фінансується з різних джерел, визначається середня ціна авансованого капіталу - .

          Для розрахунку IRR, без застосування спеціального фінансового калькулятора, застосовують метод послідовних ітерацій з використанням табульованих значень коефіцієнтів дисконтування. Для цього за допомогою таблиць та проміжних підрахунків NPV обирають два значення коефіцієнту дисконтування r1 < r2 таким чином, щоб у інтервалі ( r1, r2 ) функція NPV = f ( r ) змінювала своє значення з "+" на "-", або з "-" на "+". У подальшому використовують формулу:

                       ,                              (1.5)

де  r1 - значення табульованого коефіцієнту дисконтування, при якому

             f ( r1 ) > 0, ( f ( r1 ) < 0 );

      r2 - значення табульованого коефіцієнту дисконтування, при якому

             f ( r2 ) < 0, ( f ( r2 ) > 0 )

Найбільша точність обчислення буде у випадку, коли довжина інтервалу (r1, r2) дорівнює 1%.

Розрахуємо показники NPV, PI, PP, IRR для інвестиційного проекту, який фінансується за рахунок позички банку на умовах 12% річних. Проект має такі характеристики: обсяг необхідних інвестицій – 1200 тис. грн., чисті грошові надходження за роками проекту:

Таблиця 1.1 – Чисті грошові надходження, тис. грн

Роки проекту

1

2

3

4

5

Грошові надходження

300

450

500

600

700

Необхідні розрахунки зведемо до таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Розрахунок дисконтованого чистого грошового потоку за проектом

Показник

Значення за роками

1

2

3

4

5

1.  Грошові надходження,

     тис. грн

2.  Множник дисконтування FM2 для r=12%

3.  Дисконтовані грошові надходження,  тис. грн.      (гр3=гр2*гр1)

4.  Те ж саме зростаючим підсумком,           тис. грн

300

0,893

267,9

267,9

450

0,797

358, 65

626,55

500

0,712

356

982,55

600

0,636

381,6

1364,15

700

0,567

396,9

1761,05

Сумарне значення дисконтованого чистого грошового потоку (грошових надходжень) за п`ять років проекту:  PV = 1761,05 тис. грн.

Чиста теперішня вартість:

NPV=1761,05-1200=561,05 тис.грн.

Індекс рентабельності:

.

Оскільки 982,55<1200<1364,5 - проект окупиться на четвертому році: PP=4 роки.

Визначимо  показник внутрішньої норми рентабельності (ІRR).

Оскільки при r = 12% NPV проекту має позитивне значення, ставка дисконту за якою NPV буде мати негативне значення (NPV<0) буде більшою ніж 12%.

Оскільки значення РІ за проектом досить високе (1,468) можна припустити, що значення NPV<0 ми отримаємо при використанні ставки дисконту .

Розрахуємо NPV проекту при r = 20% :

Оскільки NPV при r = 20% має позитивне значення, підвищимо розрахункову ставку дисконту.

Розрахуємо NPV проекту при r = 25%:

Розрахуємо NPV проекту при r = 28% :