Завдання та методичні поради до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегічне управління підприємством"

Страницы работы

Содержание работы

Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет економіки транспорту

Кафедра “Економіки, організації і управління підприємством”

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

(завдання та методичні поради)

з дисципліни "Стратегічне управління підприємством"

для студентів спеціальності "Економіка підприємства"

Харків —2006


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета контрольної роботи — надати можливості студентам перевірити уміння опрацьовувати і приймати важливі рішення стратегічного характеру, від яких залежить життєстійкість підприємства в кризових ситуаціях, та сформувати у виконавця контрольної роботи знання і уміння обирати оптимальні управлінські рішення з декількох альтернативних варіантів.

Контрольна робота базується на теоретичному матеріалі не тільки по дисципліні "Стратегічне управління підприємством", але і всіх профілюючих дисциплін, які вивчали до цього студенти, перш за все, таких як: "Економіка і організація інноваційної діяльності", "Організація виробництва", "Економіка підприємства", "Економічний аналіз", "Стратегія підприємства".

В складі контрольної роботи студент повинен по суті розробити два інвестиційних проекти і на базі порівняння економічних результатів по кожному з них, прийняти стратегічне рішення відносно недопущення банкротства підприємства і виведення його із кризової ситуації шляхом вибору оптимального варіанту рішення.

Робота складається з вступу, основної розрахунково-аналітичної частини, яка в свою чергу розподіляється на 2 підрозділи відповідно до кожного варіанту інвестиційного проекту, заключення і списку літератури.   

У вступі до контрольної роботи необхідно вказати мету та завдання стратегічного управління у цілому, а також контрольної роботи, який виконується, та коротко охарактеризувати її зміст.

У заключенні необхідно обґрунтувати вибір оптимального варіанту проекту.

Вихідні дані для виконання контрольної роботи надаються у додатках А, Б. Варіант обирається згідно з номером останньої цифри залікової книжки.

При оформленні контрольної роботи, окрім загальних вимог оформлення контрольних робіт та проектів, які прийняті в Академії, необхідно обов’язково виконувати наступні вимоги: у текст роботи необхідно вносити  тільки основні розрахунки і підсумкові таблиці (вихідні дані та формули у текст роботи не включають), а також висновки. При виконанні роботи обов’язкове використання ПЕОМ (не тільки текстового редактору, а й перед усім    Microsoft Excel). Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 25 сторінок основного тексту (до основного тексту не входять титульний аркуш, зміст, список літератури). Сторінки повинні бути пронумеровані.

Студент може виконувати контрольну роботу користуючись власними вихідними даними за реальними проектами, які студент може отримати за місцем практики або за місцем роботи.

Методичні вказівки можливо використовувати при написанні магістерської дипломної роботи.

1  КОРОТКИЙ ОПИС СИТУАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

(на кінець звітного року)

Підприємство транспортного машинобудування "N" в звітному році виробляло три різних виду  продукції "А", "Б", "В" (див. додаток А). Аналітики-маркетологи підприємства, здійснюючи моніторинг ринкової ситуації, прийшли до висновку, що через чотири роки, тобто в 2008 році, з вірогідністю 70% на ринку з’явиться новий виріб конкуруючої фірми, близький аналогу виробу "А", який може привести майже до повного витіснення з ринку виробу "А".

Аналог – конкурент має більш високі техніко-економічні характеристики в порівнянні з виробом "А" і, головне, його прогнозна ціна буде на 17,6% нижче нинішньої ціни виробу "А".

Якщо підприємство "N" буде продовжувати випускати виріб "А", то через чотири роки воно вимушено буде продавати його по ціні конкурента, яка буде майже дорівнювати собівартості виробу. Звичайно, довго така ситуація тривати не може і, якщо не будуть здійснені антикризові заходи, підприємство неминуюче збанкрутує.

Керівництво заводу "N" без урахування маркетингових досліджень мало намір в наступні роки доручити технічним відділам підприємства (конструкторському і технологічному) здійснити модернізацію всіх трьох виробів. Але тепер цього вже замало. Необхідно терміново перейти на випуск виробів "Б 1" і "В 1", здійснивши необхідні заходи по модернізації виробів "Б" і "В", ще в базовому році.

Похожие материалы

Информация о работе