Завдання та методичні поради до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегічне управління підприємством", страница 7

або PI =                                                                                     (1.11)

Остання формула більш вірно відображає ефективність проекту з точки зору концепції врахування зміни вартості грошей протягом часу.

Період окупності (РР) - розраховується прямим підрахунком числа років (місяців), протягом яких інвестиція буде погашена кумулятивним (сумарним) грошовим потоком, що наведений до теперішньої вартості.

Найбільш складним для розрахування є показник внутрішньої норми рентабельності (IRR). Під IRR розуміють значення коефіцієнту дисконтування, за яким NPV проекту дорівнює "0". Економічний зміст цього показника полягає у наступному: підприємство може приймати будь-які інвестиційні рішення, якщо рівень рентабельності інвестицій буде не нижчим, ніж ціна авансованого в інвестиційний проект капіталу ().

Якщо проект фінансується цілком за рахунок позички  комерційного банку, значення IRR показує верхню межу припустимого рівня відсоткової ставки за кредитом, перевищення якої робить проект збитковим.

Якщо проект фінансується з різних джерел, визначається середня ціна авансованого капіталу - .

          Для розрахунку IRR, без застосування спеціального фінансового калькулятора, застосовують метод послідовних ітерацій з використанням табульованих значень коефіцієнтів дисконтування. Для цього за допомогою таблиць та проміжних підрахунків NPV обирають два значення коефіцієнту дисконтування r1 < r2 таким чином, щоб у інтервалі ( r1, r2 ) функція NPV = f ( r ) змінювала своє значення з "+" на "-", або з "-" на "+". У подальшому використовують формулу:

                       ,                                            (1.12)

де  r1 - значення табульованого коефіцієнту дисконтування, при якому

             f ( r1 ) > 0, ( f ( r1 ) < 0 );

      r2 - значення табульованого коефіцієнту дисконтування, при якому

             f ( r2 ) < 0, ( f ( r2 ) > 0 )

Найбільша точність обчислення буде у випадку, коли довжина інтервалу (r1, r2) дорівнює 1%.

          Розрахунки NPV доцільніше виконувати у формі таблиці В 11 – додаток В.

2.9  Вибір оптимального варіанту розвитку. Оцінка ризиків. Прогнозування стратегічних змін.

Для визначення оптимального варіанту розвитку проекти необхідно порівняти за усіма критеріями для чого зручно скласти таблицю виду (див. таблицю В12 додатку В).

Необхідно прийняти до уваги, що для формування остаточного висновку у реальності необхідні додаткові критерії, які можуть стати визначальними. Особливо це важно у ситуації коли за кожним з формалізованих показників ефективності існують протилежні висновки щодо приорітетів. Скажімо, за критерієм РР на першому місці буде проект №1, а на останньому проект №2, і навпаки за критерієм IRR на першому місці буде проект №2, а на останньому №1.

Ситуацію необхідно розглянути при таких додаткових критеріях:

1)  обмеженість власного капіталу, ускладненість залучення та велика вартість позикових коштів;

2)  прагнення підприємства до завоювання додаткової частки ринку за умов забезпечення нормативного рівня прибутковості

3)   високий ризик інвестування коштів на великий термін

Власний вибір кращого проекту необхідно обґрунтувати  для кожного випадку.

Далі необхідно знайти найбільш болючі місця кожного з проектів. Та запропонувати власні конкретні заходи, що до їх подолання. Наприклад – дуже великий термін розробки нового виробу, або дуже великі постійні витрати  та ін.

Проект, який буде остаточно обрано необхідно ретельно перевірити на ризикованість. Якщо за кожним додатковим критерієм будуть обрані різні проекти необхідно розглянути тільки одну ситуацію.

Оцінку ризику доцільно проводити шляхом так званого аналізу чутливості.

Аналіз чутливості показує як змінюється значення NPV проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов. Для того щоб здійснити аналіз чутливості необхідно виконати такі кроки:

1)  Визначити ключові змінні, які впливають на значення NPV ;