Завдання та методичні поради до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегічне управління підприємством", страница 6

        Відсотки та кредит сплачуються щорічно, а основна сума боргу наприкінці терміну кредитування, тому сума відсотків за кредит:   

                 ,                                                                                   (1.2)

де  % К – відсоткова ставка за кредит,

      КР – сума кредиту.

Можливо встановити і іншу схему погашення кредиту, коли в залежності фінансових можливостей підприємства будуть погашатися як відсотки за кредит, так і частина основної суми боргу. Тоді відсотки за кредит нараховуються виходячи з залишку боргу.

Термін погашення кредиту необхідно встановити самостійно, виходячи з плану доходів та витрат.

         План доходів та витрат необхідно складати послідовно рік за роком щоб встановити термін повернення кредиту і у залежності від нього вірно визначити поточні витрати та прибуток.

         Термін погашення кредиту - це термін, за який сума чистих грошових надходжень зростаючим підсумком перевищить суму кредиту. Наприклад, якщо маємо грошові надходження за роками: перший – 100; другий – 150; третій – 120; четвертий – 100, а сума кредиту – 300 тис.грн., то термін повернення кредиту –  третій рік, оскільки  (100+150+120) >300 тис. грн.

Чистий прибуток визначається виходячи зі ставки 25%.

 Визначити чисті грошові надходження на останній розрахунковий рік проектів визначається з урахуванням ліквідаційної вартості обладнання.

          Згідно з практичним досвідом складання інвестиційних проектів, ліквідаційна вартість (Л) прирівнюється до залишкової вартості наприкінці терміну життєвого циклу проекту.

Тому, чисті грошові надходження 2012 року визначаються:

                                                                           (1.3)


2.7   ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ ДИСКОНТУ

Базова ставка дисконту визначається на основі розрахунку середньозваженої вартості капіталу, який інвестується у проект. визначається вона за формулою:

                                                                  (1.4)

де  – середньозважена вартість капіталу;

kі - вартість і-го джерела фінансування, %;

- питома вага і-го джерела фінансування у загальному обсязі капіталу;

Сі - балансова вартість і-го джерела фінансування, тис. грн.;

- загальна балансова вартість капіталу з усіх джерел фінансування.

Вартість власних джерел фінансування встановлюються на рівні відсотка за

депозитом – 10%. При встановленні ставки дисконту значення седньозваженої вартості округлюються в більшу сторону.

    Розрахунки середньозваженої вартості капіталу проводять у формі таблиці В10.

2.8  Розрахунок показників ефективності інвестиційних проектів

Для оцінки ефективності інвестиційних проектів необхідно розрахувати чистий дисконтований доход (ефект) – NPV, індекс рентабельності інвестицій (IC), термін окупності проекту – дисконтований – PP, та недисконтований РР1, внутрішня норма рентабельності.

Для визначення NPV та РІ існує декілька методичних підходів. Перший NPV визначають як різницю між сумою дисконтованих частих грошових надходжень (PV) за розрахунковий період та дисконтованими інвестиційними витратами (ІCg):

NPV = PV – ICg                                                                                 (1.6)

Другий, NVP визначають як різницю між сумою дисконтованих грошових надходжень (вхідний дисконтований грошовий потік – СІF) та дисконтованих грошових витрат (вихідний дисконтований грошовий потік – СОF):

NPV = CIF – COF                                                                                 (1.7)

CIF =                                                            (1.8)

COF =                                                          (1.9)

де CIFt – чистий грошовий потік (вхідний потік) у відповідному році t

COFt – грошові витрати (вихідний потік) у відповідному році t

FM2(r;t) =  – множник дисконтування для відповідного періоду t таставки r.

Індекс рентабельності можливо розрахувати за формулами:

PI =                                                                                 (1.10)