Завдання та методичні поради до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегічне управління підприємством", страница 3

4 Виконуються розрахунки амортизаційних витрат нематеріальних активів та основних фондів

5 Визначаються джерела фінансування інвестицій

6 Складається план доходів та витрат проекту

7 Визначається ставка дисконту

8 Обчислюються показники економічної ефективності проекту

9 Оцінюються ризики, обирається оптимальний план розвитку та прогнозується стратегічні зміни.

Розрахунки по кожному розділу виконуються в формі відповідних таблиць (див. додаток В), з посиланнями які пояснюють як одержано той чи інший показник.

2.1  ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ВИРУЧКИ)

Обсяг реалізації продукції по окремим видам виробів в базовому році визначається із питомої ваги цих виробів в загальному обсязі реалізації продукції підприємства (див. вихідні дані — таблиця А 1)

В наступні роки відповідні обсяги реалізації продукції за кожним виробом розраховуються із щорічних темпів зростання обсягів продажу (таблиця А2 додатку А), для цього необхідно обсяг реалізації попереднього року положити на відповідний щорічний коефіцієнт зростання (наприклад: 1,005, 1,01, 1,015). Крім цього при розрахунках виручки необхідно враховувати індекси зростання цін на вироби (приріст цін наведений в умовах завдання). Таким чином, якщо обсяг виробництва (виторгу) за виробом у базовому періоді складає 20000 тис. грн, приріст обсягу за рік — 2%, приріст ціни — 5%, тоді у наступному році виручка:

В = 20000 * 1,02 * 1,05 = 21420 тис. грн

Для першого проекту  для того, щоб визначити обсяг реалізації виробів  "Б 1" та "В 1" необхідно спочатку визначити обсяг реалізації за кожним виробом відповідно до їх структури (80% : 20%) виходячи з загального обсягу випуску у базовому році, а вже потім урахувати збільшення обсягу продаж та цін на вироби.

Наприклад, якщо загальний обсяг продаж у 2004 році склав 50000 тис. грн, а індекс росту обсягу продаж виробу "Б 1" – 1,05, росту цін – 1,04, тоді маючи на увазі, що у структурі виріб "Б 1" має займати 80% відносно до базового року маємо такий обсяг реалізації виробу "Б 1" у наступному році:

ВБ 1 = 50000 * 0,8 * 1,05 * 1,04 = 43680 тис. грн

При визначенні обсягу реалізації виробу "А" (у другому проекті необхідно мати на увазі, що вже з 2008 року ціни на виріб, а відповідно і виручку, необхідно знизити на 17,6%, тобто індекс цін дорівнює 0,824).

Обсяг реалізації нового виробу "С" у відповідному році його впровадження у виробництво, як це видно з опису ситуації на підприємстві, необхідно встановити у  2 рази більше ніж обсяг реалізації виробу "А" у базовому році (2004 р.)

Для визначення обсягу реалізації виробів "Б 1" та "В 1" в останні роки кожного з проектів треба мати на увазі структуру реалізації, яка задана у кожному проекті окремо (у цьому випадку не враховується щорічний темп приросту обсягу реалізації, а ключова ознака – структура реалізації).

Розрахунки оформити у вигляді таблиці форми — див. таблицю В1 додатку В.

2.2   ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІННИХ ВИТРАТ НА ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ

Розрахунок змінних витрат виконується у відповідності і повній аналогії з визначенням обсягів реалізації. Тобто, відповідно до структури витрат    (додаток А, таблиця А1) встановлюється змінна собівартість випуску за кожним виробом у базовому році. У наступних роках змінна собівартість продукції за кожним її видом встановлюється виходячи з щорічних темпів зростання обсягу реалізації та темпів скорочення змінних витрат. У роках де відбувається зміна структури реалізації, змінна собівартість випуску виробів "Б 1" та "В 1" встановлюється виходячи з розрахункового значення темпу зростання обсягів реалізації відповідно виробів "Б 1" та "В 1" (рік зміни структури до попереднього року).

Розрахунки оформити у вигляді таблиці форми — див. таблицю В2 додатку В.


2.3   ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ

Інвестиційні витрати визначають як суму витрат основного капіталу та витрат на формування чистого обігового капіталу.