Завдання та методичні поради до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегічне управління підприємством", страница 5

ІІ гр — автомобільний транспорт та вузли до нього, меблі, конторське обладнання –10% (в розрахунку на квартал)

ІІІ гр — інші основні фонди, які не включені у гр 1, 2, 4 – 6% (в розрахунку на квартал)

ІV гр — ЕОМ, інформаційні системи, телефони – 15% (в розрахунку на квартал)

Для спрощення розрахунків припустимо, що усі основні фонди належать до  ІІІ групи. Основний метод амортизації основних фондів згідно з законом "Про оподаткування прибутку підприємства" – метод зменшуючогося залишку. Тобто амортизація нараховується на залишкову вартість основних фондів.

Для вірного встановлення амортизаційних відрахувань основних фондів необхідно врахувати їх рух. Для спрощення розрахунків будемо вважати, що нові основні фонди встановлюються на підприємстві у грудні попереднього року, а амортизація нараховується з початку року випуску нового виробу чи модифікованого виробу, а зайві основні фонди знімаються з балансу та продаються у році зняття з виробництва нового виробу. Тому для того, щоб перейти до складання кінцевої таблиці амортизаційних відрахувань необхідно скласти допоміжну таблицю.

Таблиця 2 — Рух основних фондів

Найменування показника

Значення за роками, тис. грн.

2004

……

2012

1. Придбання основних фондів (у рік придбання)

2. Вивільнення основних фондів (у рік вивільнення)

Треба бути уважним, вартість вивільнених основних фондів у даному випадку необхідно вказувати по залишковій вартості на момент продажу.

Другу групу інвестиційних витрат, а саме передвиробничі витрати, у нашому випадку віносяться до нематеріальних активів. Згідно з законом "Про оподаткування прибутку підприємства" розрахунок амортизації нематеріальних активів відбувається лінійним методом. Норма амортизації залежить від терміну експлуатації нематеріальних активів, але не може перевищувати 10 років. Встановимо для наших проектів термін експлуатації нематеріальних активів – 5 років.

  Таблиці для розрахунків амортизації основних фондів та нематеріальних активів у таблицях В6, В7 додатку В.

2.5   ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Існують дві групи джерел фінансування: власні і позикові. Власними джерелами є нерозподілений прибуток та кошти амортизаційного фонду.

Будемо вважати, що усі кошти, які залишились після сплати податків направляються на розвиток виробництва, тому нерозподілений прибуток дорівнює чистому прибутку. Ставка податку – 25%. Прибуток формується від реалізації продукції та продажу зайвого обладнання.

Розмір прибутку та чистого прибутку визначається при складанні плану доходів та витрат, яке відбувається паралельно з визначенням джерел фінансування проектів.

Позиковими джерелами є кредити банку: короткострокові за ставкою 15% річних та довгострокові (термін 5 років) зі ставкою 18% річних. Вид кредиту та його розмір необхідно встановити самостійно.

Для того, щоб визначити скільки коштів необхідно залучити щорічно із загальної потреби в інвестиційних ресурсах віднімають власні кошти (з урахуванням їх накопичення за попередні роки). Розрахунки оформляються у вигляді таблиці В8 додатку В.

2.6   СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ЗА ПРОЕКТОМ

План складається у формі таблиці, дивись додаток  В, таблиця В9. Сума виручки від реалізації продукції, змінних витрат, амортизації переносять з відповідних таблиць попередніх розрахунків, постійні витрати з відповідних даних додатку А, таблиця А1.

При визначенні прибутку від продажу обладнання будемо вважати, що він дорівнює 50% залишкової вартості обладнання.

     Незалежні (постійні) витрати наведені без урахування сум амортизації (АМ) та відсотків за кредит (К), тому, щоб визначити загальну їх суму, необхідно:

             ,                                                                        (1.1)   

де   СП/ - постійні витрати без урахування амортизації та відсотків за кредит (наведені у вихідних даних – табл. 1.2).