Завдання та методичні поради до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегічне управління підприємством", страница 8

2)  Встановити аналітичну залежність NPV від ключових змінних;

3)  Розрахувати базове значення NPV при базових значеннях ключових змінних.

Встановити нові значення NPV при зміні однієї з ключових змінних

    При зміні однієї з ключових змінних на необхідну аналітикові величину у %, всі інші вхідні змінні мають фіксоване значення.

 Нове значення NPV  розраховують стільки разів скільки є ключових змінних. Розрахунки поводяться послідовно  для всіх вхідних змінних, вносяться до таблиці С12 додатка С, тобто, аналітик одержує серію відповідей на питання “а що, коли?”

4)  Розрахувати критичні значення змінних проекту та визначити найбільш чутливі з них.

5)  Провести аналіз одержаних результатів і сформувати висновки щодо чутливості NPV до зміни різних вхідних параметрів.

Критичне значення показника – це значення, при якому чиста теперішня вартість дорівнює нулю (NPV  = 0). Таблиця у якій необхідно відобразити результати аналізу чутливості надано у. додатку В, таблиця В 13).

У якості ключових змінних оберемо – ціну, змінну собівартість, обсяг реалізації, ставку дисконту.

У нашому випадку у вихідних даних до проектів не задані обсяг випуску виробів у натуральному виразі , ціна та змінна собівартість виробів. Відносну зміну кожного ключового параметру приймемо на рівні 10% у найгіршу сторону, тобто якщо обсягу – то його зменшення, 10%, а якщо собівартості, то збільшення на 10%.

Врахувати зміну ключових параметрів не маючи їх значення можливо користуючись індексним методом, враховуючи що обсяг впливає як на виручку так і на змінні витрати, ціна на виручку, а змінна собівартість на змінні витрати.

Тобто необхідно буде скласти ще 4 варіанти плану доходів та витрат і тільки потім розрахувати значення NPV при відповідних змінах. Оскільки це трудомісько розрахунки необхідно робити за допомогою Microsoft Excel.

Оскільки у даному випадку у вихідних даних немає значення обсягу цін та змінної собівартості розрахунки критичних значень ключових показників не виконуються.

У заключному висновку до аналізу ризику необхідно визначити заходи щодо зниження ризику.

У заключному висновку до усього курсового проекту необхідно:

1)  коротко обґрунтувати остаточний вибір найбільш ефективного проекту

2)  вказати зовнішні та внутрішні фактори які найбільш негативно впливають на здійснення проектів, узагальнюючи конкретні результати проведеного дослідження, а також загальну ситуацію в економіці та промисловості України

3)   вказати можливі стратегічні дії щодо зниження чи скасування впливу цих негативних факторів.   


Рекомендована література

1.  А.А. Томпсон А.Дж. Стрикленд Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. – М. ЮНИТИ, 1998-576с.

2.  Ансофф И. Сиратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. Раздел 5.1. Управленческая реакция на неожиданные изменения. С 386-447

3.  Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. – М.: ИНФРА-М, 1995

4.  Дикань В.Л. Реформирование экономики Украины и конкурентно способность предприятия. Мон…– Харьков: Основа, 1997–345с.

5.  Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. – М.: НПКВЦ "Теринвест", 1994

6.  Проектний аналіз. Навчальнтй посібник. / Під ред. Москвіна С.О. – К.:; Лібра, 1998.

7.  Редченко К.І. стратегічний аналіз у бізнесі. – Львів: Альтаїр – 2002, 2003 – 272с.

8.  Соболев Ю.В. Дикань В.Л. Дейнека А.Г. Позднякова А.А. "Стратегия предприятия и стратегический менеджмент" – Харьков: Опант, 2002-416с.

9.  Управление инвестициями. /Под ред. Шеремета В.В. – М.: Высшая школа, 1998.

10. Управление организацией: Учебник / Под ред. Г.Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина – М,: ИНФРА – М, 2003 – 716с.

11. Управление проектами: Учебник для вузов /Под ред. Шапиро В.Д. – М.; Спб: «Два Три», 1996.