Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з курсу «Статистика», страница 9

;                    (38)

в) зміна ВВП за рахунок фондоозброєності:

.                   (39)

Результати розрахунків треба звести в таблиці, які можуть мати такий вигляд:

Таблиця 24 – Динаміка показників економічної ефективності

                        суспільного виробництва

Показник

Умовне позна­чення

Розрахун­кова фор­мула

Базис­ний пе­ріод

Звітний період

Відхи­лення, +,-

Темп росту, %

1

2

3

4

5

6

7

Валовий внутрішній  продукт, млрд. грн.

Q

Основні виробничі фонди, млрд. грн.

H

Чисельність зайнятих в економіці, тис. чол.

T

-


Продовження таблиці 24

1

2

3

4

5

6

7

Продуктивність суспільної праці, грн.

W

Фондовіддача, коп.

φ від

Фондоозброєність, грн.

φ озб

Таблиця 25 - Вплив факторів на приріст валового внутрішнього продукту

Показник

Фактор

Τ

φвід

φозб

разом

Валовий внутрішній продукт, млрд грн

Задача 6

Тема. Статистика рівня та вартості життя населення

Вихідні дані

Таблиця 26 - Вихідні дані для розрахунку індексу розвитку людського потенціалу

Варіант

Країна

Тривалість життя, яка очікується при наро­дженні

Рівень гра­мотності дорослого населення, %

Сукупна частка тих, хто навчається в початкових, середніх і вищих навчальних закладах, %

Реальний ВВП, що припадає на душу населення, дол.

1

Μ

67,6

98,7

69,0

6140

2

N

64,0

95,0

70,0

4850

3

Μ

72,3

98,8

70,2

6350

4

Ν

65,0

93,2

68,7

4930

5

Μ

69,2

99,0

72,3

6290

6

Ν

60,8

88,7

69,8

5000

7

Μ

69,4

95,0

70,0

6010

8

Ν

70,5

96,9

73,2

5010

9

Μ

68,4

89,5

71,3

6280

10

Ν

61,5

85,4

70,2

5000

11

Μ

70,3

99,0

71,4

6280


Дня розв'язання задачі необхідно мати дані по двох країнах (М і N). Кожен студент для розрахунку показників однієї країни використовує дані свого варіанту, а другої - наступного.

За даними таблиці 26 визначити:

1) індекс тривалості життя, яка очікується при народженні;

2) індекс досягненого рівня життя;

3) індекс реального обсягу валового внутрішнього продукту в розрахунку на душу населення;

4) індекс розвитку людського потенціалу.

Методичні вказівки до задачі 6

Рівень життя є складною та багатогранною категорією. Зважаючи на відсутність єдиного узагальнюючого показника, який би характеризував рівень життя населення, для його аналізу розраховується цілий ряд статис­тичних показників, які відображають різноманітні боки даної категорії. Однак питання про побудову єдиного показника рівня життя залишається актуальним. В 1990 році ООН ввела інтегральний показник - індекс розви­тку людського потенціалу (ІРЛП), який включає в себе три показники:

–  тривалість життя, яка очікується при народженні;

–  рівень освіти, який був досягнутий;

–  реальний обсяг ВВП в розрахунку па душу населення.

Розмір ІРЛП визначається як середня арифметична з індексів трьох вищенаведених показників. Кожний з цих трьох індексів розраховується за формулою:

,                          (40)

де xi – фактичне значення і-го показника;

     xi min, xi max– мінімальне та максимальне значення і-го показника