Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з курсу «Статистика», страница 10

Для розрахунку індексу тривалості життя, очікуваної при народженні, (I1) мінімальне значення дорівнює 25, а максимальне - 85 рокам.

Індекс рівня освіти, який був досягнутий (І2), у свою чергу розраховується як середня арифметична з двох субіндексів:

–   індексу грамотності серед дорослого населення (І2.1) вагою 2/3;

–   індексу частки тих, хто навчається в початкових, середніх та вищих навчальних закладах (І2.2) вагою 1/3:

.·                                 (41)

При розрахунку індексу грамотності (І2.1) серед дорослого населення (віком від 15 років і старше) вагою 2/3 найменше значення дорівнює 0, найбільше-100%.

Індекс сукупної частки тих, хто навчається, (І2.2) розраховується для її осіб, які молодші 24 років, а граничні значення також приймаються рівни­ми 0 і 100%.

Порядок розрахунку індексу реального обсягу ВВП в розрахунку на душу населення більш складний. Реальний середньодушовий обсяг ВВП розраховується в доларах на базі паритету купівельної спроможності валют (ПКС). Пороговим значенням ПКС в 1995 році по всьому світу було встановлено 5120 доларів, тобто  – 5120$.

Якщо фактичний дохід у країні, яка досліджується, (х3) перевищує порогове значення (), тобто хз> то середньодушовий дохід треба скоригувати, тобто визначити дисконтований дохід. У разі, коли

 ≤ x≤2,                                 (42)

дисконтований середньодушовий ВВП буде розраховуватись:

                         (43)

Якщо x  , то  для розрахунку індексу середньодушового ВВП (І3) використовують фактичне значення цього показника. Мінімальне зна­чення середньодушового ВВП приймається на рівні 100$, а максимальне дисконтоване значення складає 5 448$. Таким чином, для х3 ≤ 5120$ ПКС

                                        (44)

а для х3 > 5120$ ПКС

                                         (45)

В результаті ІРЛП буде дорівнювати

                                   (46)

Рейтинг країн з високим рівнем ІРЛП коливається в межах

0,804 < ІРЛП < 0,950.

Розрахунки та їх результати можна викласти у вигляді таблиці (див. таблицю 27)

Таблиця 27 – До розрахунку індексу розвитку людського

                        потенціалу

Показник

Умовне позна-чення

Розрахункова формула

Розрахунок

Результат

Країна

М

Країна

N

Країна

М

Країна

N

1

2

3

4

5

6

7

Тривалість життя, очікувана при народженні

х1

Рівень грамотності дорослого населення, %

х2.1

Частка, тих хто навчається в початкових, середніх та вищих навчальних закладах, %

х2.2


Продовження таблиці 27

1

2

3

4

5

6

7

Реальний ВВП, на душу населення, дол.

х3

Індекс тривалості життя, очікувана при народженні.

I1

Індекс грамотності серед дорослого населення

I2.1

Індекс частки тих, хто навчається в початкових, середніх та вищих навчальних закладах

I2.2

Індекс рівня освіти

I2

⅔ I2.1 + ⅓ I2.2

Дисконтований ВВП на душу населення, дол..

Індекс реального ВВП на душу населення

I3

якщо х3 ≤ 5120

якщо х3 >5120

Індекс розвитку людського потенціалу

IРЛП

Задача 7

Тема. Статистика трудового потенціалу і трудових ресурсів

Вихідні дані

Таблиця 28 – Використання робочого часу на підприємстві в 1-му

                        кварталі 2006 року