Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з курсу «Статистика», страница 13

,                                 (51)

Встановлена тривалість робочого періоду  визначається відношенням максимально-можливого фонду робочого часу  до середньоспискового числа робітників:

,                                (52)

Середню фактичну тривалість робочого дня визначають повну та урочну. Середня фактична тривалість повного робочого дня показує, скільки годин роботи припадає на одного робітника за один день. Розраховується цей показник відношенням загальної кількості відпрацьованих за період людино-годин  до числа фактично відпрацьованих людино-днів :

,                  (53)

де - людино-години, які відпрацьовані в урочний час;

 - людино-години, які відпрацьовані в надурочний час.

Середня урочна фактична тривалість робочого дня  визначається відношенням людино-днів, відпрацьованих в урочний час, до загальної кількості фактично відпрацьованих людино-днів:

,                 (54)

Розрахунок показників використання робочої сили та робочого часу необхідно виконати у вигляді  таблиці (табл.. 30):

Таблиця 30 – Показники використання робочої сили та робочого

                        часу

Показник

Умовне позначення

Розрахункова формула

Розрахунок та результат розрахунку

Середньоспискова чисельність робітників, люд.

Середньоявкове число робітників, люд

Середнє число робітників, які фактично працювали, люд

Коефіцієнт використання календарного фонду робочого часу, %

Кк

Коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу, %

Кт

Коефіцієнт використання максимально-можливого фонду робочого часу, %

Кмм

Середня фактична тривалість робочого періоду, дн.

Середня встановлена тривалість робочого періоду, дн.

Середня фактична тривалість повного робочого дня, год.

Середня фактична тривалість урочного робочого дня, год.

ДЛЯ ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ КОЖЕН

СТУДЕНТ ПОВИНЕН:

1 Виконати контрольну роботу згідно встановлених вимог.

2 Відповісти на теоретичні питання з курсу «Статистика».

3 Обґрунтовано надати відповідь, чому при рішенні задач студент використовував ту чи іншу формулу для розрахунку.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1.  65.05.ББК Д-54 Дикарєва Т.О.Статистика як наука. Статистичні спостереження: Конспект лекцій. - Харків, ХарДАЗТ,2002.- 41с.

2.  60.6.ББК Д-451 Дикарєва Т.О., Саленко О.В. Зведення та групування статистичних даних. Конспект лекцій. - Харків, УкрДАЗТ,2002.- 24с.

3.  60.6.ББК Д-451 Дикарєва Т.О., Саленко О.В. Абсолютні та відносні величини. Конспект лекцій. - Харків, УкрДАЗТ,2002.- 29с.

4.  65.053.ББК Д-4851 Дикарєва Т.О., Ковальова Ю.О. Середні величини в економіко-статистичному аналізі: Конспект лекцій. - Харків, ХарДАЗТ,2000.- 42с.

5.  65.053.ББК Д-4851 Дикарєва Т.О., Саленко О.В. Ряди динаміки: Конспект лекцій. - Харків, ХарДАЗТ,2000.- 38с.

6.  65.05.ББК Д-451 Дикарєва Т.О., Ковальова Ю.О. Вибіркове спостереження: Конспект лекцій. - Харків, ХарДАЗТ,2000.- 32с.

7.   Дикарєва Т.О., Лисьонкова Н.М., Саленко О.В. Економічні індекси. Конспект лекцій. - Харків, УкрДАЗТ,2004.- 24с.

8.   Дикарєва Т.О., Статистичні прийоми вивчення взаємозв’язків між явищами: Конспект лекцій. - Харків, УкрДАЗТ,2002.- 55с.

9   ББК 60.6 Р 99 Ряузов Н.Н. Общая теория статистики: Учебник. - М.:4-е издание, перераб.и доп. Финансы и  Статистика, 1984. ‑ 343 с.

10   ББК 65. 051 Э 40Экономическая статистика: Учебник/ Г.М. Гуров, Н.В. Зайцева и др.. под ред.. В.М. Проскур якова- 3-е узд., перераб. и доп.- М.:фінанси и статистика, 1983.- 600с.

Додаткова література

11.Общая теория статистики. Учебник / Г.Е. Кильдишев, В.Е. Овсиенко, П.М. Рабинович, Т.В. Рябушкин.- М.: Статистика, 1980. ‑ 423 с.

12.Общая теория статистики: Учебник / Т.В. Рябушкин, М.Р. Ефимова, И.М. Ипатова.- М.: Финансы и статистика, 1981. ‑ 279 с.