Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з курсу «Статистика», страница 8

                         (32)

Прискорення або сповільнення оборотності оборотних фондів залежить від зміни їх середніх залишків і зміни обсягу продукції. Абсолютну зміну цього показника можна визначити таким чином. З формули (29) випливає, що загальне прискорення або сповільнення оборотності оборотних фондів складається під впливом зміни середніх залишків оборотних фондів та зміни виручки від реалізації продукції:

                           (33)

Тоді кожну складову цієї зміни можна визначити так:

а) прискорення або сповільнення оборотності оборотних фондів за рахунок зміни середніх залишків оборотних фондів у звітному періоді порівняно з базисним:

                             (34)

б) прискорення або сповільнення оборотності оборотних фондів за рахунок зміни обсягу виручки від реалізації:

                                 (35)

Результати розрахунків необхідно оформити в статистичні таблиці, які можуть мати такий вигляд:

 Таблиця 21 – Динаміка показників використання оборотних

                         фондів

Показник

Умовне позначення

Розрахунко-ва формула

квартал

Відхилен-ня

+, –

Темп росту,

%

1

2

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

Р

Середній залишок оборотних коштів, тис. грн.

Коефіцієнт оборотності, об

Коб

Коефіцієнт закріплення, коп.

Кз

Тривалість одного обороту оборотних коштів, дн.

tоб

Таблиця 22 – Вплив факторів на зміну тривалості одного обороту

                       оборотних фондів

Показник

Фактор

ОС

Р

разом

Тривалість одного обороту, дн

Задача 5

Тема. Валовий внутрішній продукт - найважливіший показник СНР

Вихідні дані

Таблиця 23 – Окремі показники економічної ефективності 

                       суспільного продукту

Варіант

Валовий внутрішній продукт, млрд. грн

Основні виробничі фонди, млрд. грн

Чисельність зайнятих в економіці, млн. чол.

1

81,5

521,4

22,0

2

93,4

521,9

19,8

3

102,6

522,1

19,4

4

127,1

524,1

19,0

5

130,5

525,3

18,8

6

140,9

525,9

18,4

7

154,6

526,8

18,0

8

168,2

528,3

18,1

9

182,4

529,5

18,3

10

198,6

530,8

18,4

11

209,7

532,2

18,2

Для розв'язання задачі необхідно мати дані за два періоди - базисний та звітний. Для кожного студента базисними виступають дані свого варіан­та, звітними - наступного.

За даними таблиці 23 визначити за базисний та звітний періоди:

1) продуктивність суспільної праці;

2) фондовіддачу;

3) фондоозброєність праці;

4) проаналізувати отримані результати.

Методичні вказівки до задачі 5

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – один з найважливіших показників макроекономічної статистики, який відображає кінцевий результат економічної діяльності разом в країні.

Величина ВВП включає в себе всю продукцію, яка створена на території даної країни, в тому числі й іноземним капіталом.

Для визначення впливу окремих факторів на ріст ВВП можна вико­ристовувати метод абсолютних різниць або індексний метод.

Валовий внутрішній продукт можна представити як функцію від трьох факторів: чисельності зайнятих в економіці (Т), фондовіддачі (φ від) і фондоозброєності праці (φ озб)· В динаміці цю залежність можна виразити таким рівнянням:

;                      (36)

Тоді економічна оцінка впливу кожного фактора на динаміку ВВП визначається таким чином:

а) зміна ВВП за рахунок чисельності зайнятих:

;                        (37)

б) зміна ВВП за рахунок фондовіддачі: