Сила струму, напруга, опір: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 7

Самостійна робота № 14 (15) ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ. ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА

Початковий рівень

1. Яку фізичну величину вимірює прилад, шкала якого показана на рисунку? Яким є показання приладу?

2. Яку фізичну величину вимірює прилад, шкала якого показана на рисунку? Яким є показання приладу?

Середній рівень

1.  Накресліть схему електричного кола, до якого належать гальванічний елемент, вимикач, електрична лампочка і дзвінок.

2.  Накресліть схему електричного кола, що складається з двох акумуляторів, дзвінка і двох кнопок, розташованих так, що можна дзвонити з двох різних місць.

Достатній рівень

1. Із рисунків визначте: шкали яких приладів зображені на рисунках? Якою є ціна поділки та межа вимірювання кожного приладу? Якими є показання приладів?

2. Із рисунків визначте: шкали яких приладів зображені на рисунках? Якою є ціна поділки та межа вимірювання кожного приладу? Якими є показання приладів?

Високий рівень

1. Якою є ціна поділки шкали вольтметра (див. рисунок)?

2. Якою є ціна поділки шкали амперметра (див. рисунок)?

УРОК 10/39. ЛАБОРАТОРНАРОБОТА 5

«ВИМІРЮВАННЯОПОРУПРОВІДНИКІВ ЗАДОПОМОГОЮАМПЕРМЕТРАІВОЛЬТМЕТРА».

ЛАБОРАТОРНАРОБОТА 6 «РЕГУЛЮВАННЯСИЛИСТРУМУЗАДОПОМОГОЮРЕОСТАТА»

Метауроку: Навчитиучніввизначатиопірпровідника, використовуючизаконОма. Навчитикористуватисяреостатомдлярегулюваннясилиструму велектричномуколі. Формувативмінняскладатиелектричнікола, вимірювативнихсилуструмуінапругузадопомогоюамперметра івольтметра.

Типуроку:        Урокконтролюйоцінюваннязнань.

Рекомендації щодо проведення лабораторної роботи

На одному уроці доцільно провести дві лабораторні роботи. У ході по­передніх лабораторних робіт (№ 3 і 4) учні вже навчилися користуватися амперметрами та вольтметрами, засвоїли правила приєднання їх до кола. Незважаючи на це, необхідно ще раз нагадати учням правила техніки без­пеки, коли слід робити різні переключення в колі, особливо в разі зміни розташування вольтметра в схемі.

Лабораторна робота виконується за інструкцією, яку подано на відпо­відній сторінці підручника.

Учні складають схему електричного кола, що складається з послідов­но з'єднаних джерела постійного струму, ключа, амперметра, дротяного резистора і повзункового реостата (повзунок реостата поставити в середнє положення). Потім приєднують вольтметр до резистора, замикають коло і вимірюють силу струму в колі і напругу на резисторі .

Після цього приєднують вольтметр до реостата і вимірюють напругу .

На підставі отриманих даних можна обчислити значення опорів резис­тора і реостата ( і ).

Учні повинні записати значення сили струму в колі за умови макси­мального опору реостата 7min і максимальне значення напруги на ньому . Потім опір реостата зменшується доти, доки сила струму в колі не дорівнюватиме 1 А, при цьому записується значення напруги на реостаті. На підставі отриманих даних можна обчислити значення опору реостата і опір його активної частини.

Результати всіх вимірювань і обчислень заносяться до таблиці.

Для контролю якості виконуваної роботи вчитель спостерігає за діями учнів на всіх етапах лабораторних робіт. Найбільш здібним учням у ході роботи можна запропонувати творчі завдання.

1. Запропонуйте спосіб визначення довжини мідного провідника площею поперечного перерізу 1 мм2, використовуючи амперметр і вольтметр.

2. Маючи шматок проводу, виготовте реостат.

Домашнє завдання

Основне:   Д: підготуватися до самостійної роботи № 15 (14).

Самостійна робота № 15 (14) ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА

Початковий рівень

1.  Необхідно вдвічі зменшити силу струму в провіднику. Що для цього треба зробити?

2.  Напругу на кінцях провідника збільшили вдвічі. Як змінилася сила струму, що тече провідником?

Середній рівень

1.  Потрібно збільшити у 2 рази струм у колі, при цьому опір зріс удвічі. Що треба для цього зробити?

2.  Як за даними, вказаними на цоколі електричної лампи, визначити її опір?

Достатній рівень

1.  На яку напругу розраховано електричну лампу опором 480 Ом, якщо вона горить із повним розжаренням, коли сила струму 0,25 А? (Відповідь: 120 В.)

2.  У вольтметрі, що показує 120 В, сила струму дорівнює 15 мА. Визначте опір вольтметра. (Відповідь: 8 кОм.)

Високий рівень

1.  Нікеліновим провідником довжиною 10 м проходить струм силою 0,5 А. Визначте переріз провідника, якщо до його кінців прикладено напругу 20 В. (Відповідь: 0,1 мм2.)

2.  До кола джерела струму, що дає напругу 6 В, приєднали шматок нікелінового дроту довжиною 25 см і перерізом 0,1 мм2. Яка сила струму встановилася в колі? (Відповідь: 6 А.)

УРОК 11/40. ПОСЛІДОВНЕЗ'ЄДНАННЯПРОВІДНИКІВ

МетаурокуПознайомитиучнів із послідовним з'єднанням провідників і закономірностями, що існують у колі з послідовним з'єднаннямпровідників. ТипурокуКомбінованийурок.

Демонстрації:   1. Колозпослідовноз'єднанимилампочками.

2.  Постійністьсилиструмуврізнихділянкахкола.

3.  Напругивколізпослідовноз'єднаними провідниками.

Планвикладанняновогоматеріалу:1. Послідовнез'єднанняпровідників.2.  Обчисленнясилиструму, напругитаопорувколі

зпослідовноз'єднанимипровідниками. 3.  Застосуванняпослідовногоз'єднанняпровідників.

Перевірка знань

Самостійна робота № 15 (14) «Закон Ома для ділянки кола».

Викладання нового матеріалу

На уроці проводиться серія дослідів, що ілюструють послідовне з'єд­нання провідників.

У результаті цих дослідів учні повинні засвоїти, що:

1) струм, який тече через усі резистори в разі послідовного з'єднання резисторів, один і той самий;

2) у разі послідовного з'єднання резисторів загальна напруга на всьому з'єднанні дорівнює сумі напруг на кожному резисторі.

Усвідомити сутність цих закономірностей може допомогти гідродина­мічна аналогія.

На основі перелічених вище закономірностей і закону Ома для ділянки кола встановлюються формули для загального опору з'єднань резисторів:

,

,

.

Під час вивчення цього матеріалу слід використати вже засвоєну уч­нями залежність  і дати якісну оцінку: у разі послідовного з'єд­нання провідників ніби збільшується довжина провідника, який входить у коло, що приводить до збільшення опору.