Сила струму, напруга, опір: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 13

A. Якщо пересунути повзунок реостата праворуч, лампа ЛІ стане світитися яскравіше.

Б. Якщо повзунок реостата в середньому положенні, вольтметр показує напру­гу на лампі Л2.

B. Якщо пересунути повзунок реостата ліворуч, показання вольтметра збільшиться.

Г. Якщо пересунути повзунок реостата праворуч, показання ампер­метра збільшиться.

12. На рисунку зображено схему ділянки електричного кола. Опір кож­ного з резисторів дорівнює 1 Ом. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Напруга на резисторі 3 дорівнює напрузі на резисторі 4.

Б. Загальний опір резисторів 3, 4, 5 є меншим, ніж 1 Ом.

B. Сила струму в резисторі 2 дорівнює силі струму в резисторі 3.

Г. Загальний опір усієї ділянки є більшим, ніж 1 Ом.

Варіант 2 Початковий рівень

1.  Кульки електроскопа торкнулися негативно зарядженою ебонітовою паличкою. Виберіть правильне твердження.

A. Електроскоп одержав позитивний заряд.

Б. Стрілка зарядженого електроскопа відштовхується від стрижня.

B. Загальний заряд палички й електроскопа збільшився.

Г. Кількість електронів в ебонітовій паличці збільшилася.

2.  В електричному колі обидва ключі розімкнеш (див. рисунок). Виберіть правильне твердження.

A. Якщо замкнути обидва ключі, електричний струм улампочці йтиме від точки А до точки В.

Б. Щоб лампочка засвітилася, необхідно замкнути обидва ключі.

B. Якщо замкнути один із двох ключів, лампочка засвітиться.

Г. Коли коло розімкнене, у ньому відбувається спрямований рух заря­джених частинок.

3. Крізь провід пропускають електричний струм. Виберіть правильне твердження.

A. Якщо збільшити напругу на проводі в 4 рази, опір проводу зменшиться в 4 рази.

Б. Якщо збільшити напругу на проводі в 4 рази, сила струму збіль­шиться в 4 рази.

B. Сила струму в проводі обернено пропорційна прикладеній напрузі.

Г. Опір проводу тим більший, чим більшою є площа його поперечного

перерізу.

Середній рівень

4. Розглянемо нейтральний атом Кобальту. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Кількість частинок у ядрі дорівнює кількості електронів.

Б. Якщо з ядра «забрати» один нейтрон, вийде атом іншого хімічного елемента.

B. Якщо атом втратить один чи кілька електронів, він перетвориться на негативний йон.

Г. Кількість протонів дорівнює кількості електронів.

5. Дві легкі незаряджені металеві кульки висять поряд на шовкових нитках, не торкаючись одна одної. До них підносять на нитці позитивно заряджений металевий стрижень. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Торкнувшись стрижня, кожна кулька дістане певну кількість вільних електронів.

Б. Після дотикання до стрижня кульки притягуватимуться одна до одної.

B. Кульки притягнуться до стрижня.

Г. Після дотикання до стрижня кульки будуть відштовхуватися одна від одної.

6. У зображеному на рисунку колі амперметр показує 0,5 А, а вольтметр З В. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Сила струму на резисторі 1 дорівнює 0,25 А.

Б. Сила струму на резисторі 2 менша, ніж на першому.

B. Електричний опір першого резистора дорівнює 6 Ом.

Г. Загальна напруга в колі є меншою, ніж З В.

Достатній рівень

7.  На рисунку показано шкалу вольтметра, за допомогою якого вимірюють напругу на лампочці. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Ціна поділки шкали дорівнює 1 В.

Б. Вольтметр показує напругу 4,3 В.

B. Вольтметр має бути приєднаний до лампочки паралельно.

Г. Коли крізь лампочку проходить електричний заряд 1 Кл, електричне поле вико­нує роботу, більшу від 5 Дж.

8.  До показаної на рисунку ділянки кола прикладена напруга 6 В. Опір кожного з резисторів дорівнює 1 кОм. Позначте, які з на­ведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Загальний опір ділянки кола є більшим ніж 300 Ом.

Б. Загальна сила струму на ділянці кола дорівнює 15 мА.

B. Напруга на резисторах 1 і 3 є однаковою.

 Г. Сила струму в резисторі 2 дорівнює 6 мА.

9. На рисунку зображені графіки залежності сили струму від напруги для двох провідників. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Опір провідника II є більшим, ніж 150 Ом.

Б. Опір провідника І є меншим, ніж 50 Ом.

B. Опір провідника І є меншим, ніж опір провідника II.

Г. Якщо провідник І являє собою сталевий провід із площею поперечного перерізу 1 мм2,  то довжина проводу перевищує 500 м.

Високий рівень

10. На рисунку зображено схему ділянки електричного кола. Користую­чись даними для резисторів, відзнач­те, які з наведених тверджень пра­вильні, а які — неправильні.

А. Якщо ключ замкнений, сила стру­му в резисторі 4 є більшою, ніж у будь-якому іншому резисторі ділянки.

Б. Якщо ключ замкнути, опір ділянки кола зменшується.

В. Загальний опір ділянки кола є меншим, ніж 24 Ом.

Г. Сила струму в резисторі 1 є більшою, ніж у резисторі 2.

11. Два дроти однакових розмірів — сталевий і вольфрамовий — з'єднані послідовно і входять до електричного кола. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Напруга на вольфрамовому дроті є більшою, ніж на сталевому.

Б. Потужність струму в сталевому дроті є меншою, ніж потужність струму у вольфрамовомудроті.

B.      Якщо довжинасталевого дроту дорівнює 10м, а площа поперечного перерізу 0,1 мм2, то його опір є меншим, ніж 10 Ом.

Г. Сила струму у вольфрамовому дроті є більшою, ніж у сталевому.

12. На рисунку зображено схему ділянки електричного кола. Користуючись даними для резисторів, відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Резистори 2 і 3 з'єднані паралельно.

Б. Сила струму в резисторі 2 дорівнює силі струму в резисторі 4.

B. Загальний опір усього кола є більшим, ніж 2 Ом.

Г. Резистори 1, 2, 3 з'єднані послідовно.

Результати тестування дають можливість визначити загальний рівень навчальних досягнень учнів. Знаючи, як виконано те чи інше завдання, можна сформулювати конкретні рекомендації для корекції навчального процесу.