Сила струму, напруга, опір: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 12

3.  Знайдіть силу струму в кожному з резисторів, якщо опір кожного з резисторів 60 Ом, а напруга джерела струму  18 В (див. рисунок).

Варіант З

1. Як треба приєднати до кола амперметр, щоб виміряти силу струму, який проходить крізь лампочку,— послідовно з лампочкою чи паралельно? Намалюйте відповідну схему. Яким має бути опір амперметра порівняно з опором лампочки?

2. Мідний дріт масою 300 г має електричний опір 57 Ом. Знайдіть довжину дроту.

3. Опори всіх резисторів у колі, зображеному на рисунку, є однаковими й дорівнюють 6 Ом. Напруга джерела З В. Знайдіть силу струму в кожному з резисторів.

Варіант 4

1. Опір вольтметра завжди має бути значно більшим, ніж опір тієї ділянки, на кінцях якої вимірюється напруга. Чому?

2. Потрібно виготовити провід довжиною 100 м і опором 1 Ом. У якому випадку провід вийде легшим: якщо його зробити з алюмінію чи з міді? У скільки разів?

3. Знайдіть силу струму в кожному з однакових резисторів опором по 30 Ом, якщо напруга джерела струму 15 В (див. рисунок).

Варіант 5

1. У якому випадку вольтметр дасть більший показник: якщо його приєднати до лампи чи до амперметра? Чому?

2. Мідний дріт масою 300 г має електричний опір 57 Ом. Знайдіть площу його поперечного перерізу.

3. Знайдіть силу струму в кожному з однакових резисторів опором по 120 Ом, якщо напруга джерела струму 36 В (див. рисунок).

Варіант 6

1. Після зміни конструкції вольтметра ціна поділки приладу змінилася, тому на нього потрібно нанести нову шкалу. Як це зробити, викорис­товуючи інший вольтметр?

2.  З металу масою 1 кг потрібно виготовити провід довжиною 1 км. У якому випадку опір проводу буде меншим: якщо його зробити з міді чи зі срібла? У скільки разів?

3.  Знайдіть силу струму в кожному з резисторів. До кола прикладена напруга 110 В, опір кожного резистора 200 Ом (див.  рисунок).


Тести

Варіант 1 Початковий рівень

1. Ебонітову паличку потерли об вовну. Виберіть правильне твердження.

A. Унаслідок тертя виникають нові заряджені частинки.

Б. Заряди, одержані паличкою і тканиною, мають різні знаки.

B. Позитивно заряджені частинки перейшли з палички на тканину.

Г. Якщо потерти ебонітову паличку об ебонітову пластинку, то буде

спостерігатися розділення зарядів.

2. В електричному колі (див. рисунок) обидва ключі розімкнеш. Виберіть правильне твердження.

A. Якщо замкнути ключ К1, дзвінок задзвенить.

Б. Якщо лампочка перегорить, увімкнути дзвінок не вдасться.

B. Якщо замкнути обидва ключі, лампочка засвітиться.

Г. Коли ключ К2 замкнений, струм проходить крізь дзвінок від точ­ки А до точки В.

3. До мідного проводу приклали певну постійну напругу. Виберіть правильне твердження.

A. Якщо напругу збільшити у 2 рази, сила струму також збільшиться у 2 рази.

Б. Якщо замінити мідний провід сталевим такої самої довжини і тако­го самого діаметра, опір кола зменшиться.

B. Якщо провід укоротити, його опір збільшиться.

Г. Якщо напругу збільшити, опір проводу зменшиться.

Середній рівень

4. На рисунку показано шкалу амперметра, за допомогою якого вимірюють силу струму в резисторі. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Амперметр має бути  приєднаний до резистора паралельно.

Б. Ціна поділки шкали дорівнює 0,5 А.

B. За 1 с крізь лампу проходить електричний заряд, більший від 1 Кл.

Г. Показання амперметра є більшим, ніж 0,8 А.

5. На ділянці кола (див. рисунок) амперметр показує 0,6 А, перший вольтметр З В, а другий вольтметр 2,4 В. Познач­те, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A.Загальна напруга на ділянці кола дорівнює 5,4 В.

Б. Сила струму в другому резисторі є меншою, ніж 0,5 А.

В. Електричний опір першого резистора дорівнює 5 Ом.

Г. Електричний опір цієї ділянки кола є меншим, ніж 10Ом.

6. Дві легкі металеві кульки висять поряд на шовкових нитках (див. рисунок). До кульок підносять знизу негативно заряджений металевий лист. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — не­ правильні.

A. Кульки заряджені різнойменно.

Б. Якщо заряди кульок негативні, відстань між кульками зменшиться.

B. Кульки заряджені однойменно.

Г. Якщо заряди кульок позитивні, відстань між кульками збіль­шиться.

Достатній рівень

7. До джерела постійної напруги приєднали реостат. На рисунку показаний графік залежності сили струму в колі від опору реостата. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Щоб збільшити силу струму в 3 рази, опір реостата потрібно зменшити в 3 рази.

Б. Чим більший опір реостата, тим більшою є сила струму.

B.    Напруга на реостаті є меншою, ніж 2 В.

Г. Напруга на реостаті є меншою, ніж 1 В.

8. На рисунку зображені графіки залежності сили струму від напруги для двох провідників. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Опір провідника І є більшим, ніж 6 Ом.

Б. Опір провідника II є меншим, ніж 8 Ом.

B. Якщо провідник І являє собою нікеліновий дріт  із площею   поперечного   перерізу 0,5 мм2, то довжина цього дроту є меншою від 5 м.

Г. Опір провідника І є більшим, ніж опір провідника II.

9.  На рисунку зображено схему ділянки електричного кола. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Сила струму в резисторі 2 є більшою, ніж сила струму в резисторі 3.

Б. Якщо ключ замкнений, опір ділянки кола дорівнює 2,5 Ом.

B. Якщо розімкнути ключ, опір кола зменшується у 2 рази.

Г. Якщо ключ замкнений, сила стру­му в усіх резисторах є однаковою.

Високий рівень

10.       До показаної на рисунку ділянки кола прикладено напругу 30 В. Усі чотири резистори однакові. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Напруга на резисторі 1 дорівнює 18 В.

Б. Напруга на резисторі 2 дорівнює 12 В.

B. Напруга на резисторі 3 дорівнює 6 В.

Г. Сила струму в резисторі 1 у два рази більша, ніж у резисторі 4.

11. На рисунку зображено схему електричного кола. Позначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.