Сила струму, напруга, опір: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 11

1.  Яким є фізичний зміст такого виразу: «питомий опір ніхрому становить 1,1 Ом∙ммг/м»?

2.  Який струм проходить через вольтметр, якщо його опір 12 кОм і він показує напругу 120 В?

3.  Чи існує електричне поле палички (див. рисунок)? Яким зарядом заряджений електроскоп? Пунктиром показано початкове розташування листків.

Варіант 2

1.  Сила струму в колі становить 2 А. Що це означає?

2.  Яку напругу потрібно створити на кінцях провідника опором 50 Ом, щоб у ньому виникла сила струму 2 А?

3.  Як показати, що скляна паличка, наелектризована тертям об папір, має заряд іншого роду, ніж заряд ебонітової палички, наелектризованої тертям об вовну?

Варіант З

1.  Напруга на ділянці кола дорівнює 6 В. Що це означає?

2.  На цоколі електричної лампочки написано 3,5 В; 0,28 А. Знайдіть опір спіралі лампочки.

3.  Чи будуть взаємодіяти близько розташовані електричні заряди в безповітряному просторі, наприклад на Місяці, де немає атмосфери?

Варіант 4

1.  Опір провідника 5 Ом. Що це означає?

2.  Обчисліть силу електричного струму в спіралі електроплитки, увімкненої в мережу напругою 220 В, якщо опір спіралі в робочому стані дорівнює 55 Ом.

3.  Для чого до цистерни автомашини, що перевозить нафтопродукти, прикріплений важкий залізний ланцюг, кінець якого тягнеться по землі?

Варіант 5

1.  Як довести, що електричне поле матеріальне?

2.  Якою є напруга на ділянці кола, опір якої 0,2 кОм, якщо сила струму в ній 100 мА?

3.  Що можна сказати про електричні властивості сталевого і мідного провідників однакової довжини та поперечного перерізу? (Питомий опір

міді становить 0,017; сталі — 0,12).

Варіант 6

1.  Як довести, що при контакті електризуються обидва тіла?

2.  Сила струму в провіднику 0,7 А, а напруга на його кінцях 35 В. Чому дорівнює опір цього провідника?

3.  Загальний опір трьох однакових паралельно з'єднаних ламп 2 Ом. Чому дорівнює опір однієї лампи? Накресліть схему цього кола.

Достатній рівень Варіант 1

1.  Чи залежить величина опору провідника від напруги на його кінцях? Сили струму в ньому? Поясніть.

2.  Електрична піч, зроблена з нікелінового дроту довжиною 56,25 м і перерізом 1,5 мм2, приєднана до мережі напругою 120 В. Визначте силу струму, що тече по спіралі.

3.Використовуючи схему електричного кола, зображеного на рисунку, визначте загальну напругу на ділян­ці ВС, якщо амперметр показує 5 А, а  = 2 Ом, = 3 Ом,  = 6 Ом,  = 5 Ом.

Варіант 2

1.  Є три провідники однакової довжини та перерізу. Один із них зроблений з чистого алюмінію, другий — з чистої міді, а третій — зі сплаву алюмінію та міді. Який з цих провідників має найбільший опір і чому? Поясніть.

2.  Крізь алюмінієвий провідник довжиною 70 см і площею поперечного перерізу 0,75 мм2 проходить струм силою 0,5 А. Якою є напруга на кінцях цього провідника?

3.  Ділянка кола, зображеного на рисунку, складається з трьох провідників:  = 20 Ом,  = 10 Ом,  = 15 Ом. Визначте показан­ня вольтметрів  і і ампер­метрів і , якщо амперметр  А, показує силу струму 2 А.

Варіант З

1. Чи можна пояснити електризацію тіл переміщенням атомів і молекул? Чому?

2. Визначте величину сили струму, що проходить крізь реостат, виготовлений з ніхромового дроту довжиною 40 м і площею поперечного перерізу 1 мм2, якщо напруга на затискачах реостата 80 В.

3. Ділянка електричного кола, зображеного на рисунку, складається з трьох паралельно з'єднаних резисторів:  = 2 Ом,  = 4 Ом, = 5 Ом. Амперметр показує силу струму 20 А. Визначте показання вольтметра  і амперметрів  і .

Варіант 4

1. Електричне поле рівномірно зарядженої кулі діє на порошину, розташовану в ньому. Чи діє поле порошини на кулю?

2. Струм силою 1,8 А проходить вольфрамовим дротом довжиною 6 м і поперечним перерізом 0,5 мм2. Яку напругу покаже вольтметр, приєднаний до кінців цього дроту?

3. Ділянка кола складається з трьох послідовно з'єднаних резисторів:  = 20 Ом,  = 25 Ом, = 30 Ом. Накресліть схему цієї ділянки та визначте напругу на кінцях кожного з резисторів, якщо відомо, що до кінців усієї ділянки прикладена напруга 150 В.

Варіант 5

1. Поясніть наявність електричного опору у провідника з погляду молекулярної теорії будови речовини.

2. Реостат, виготовлений з нікелінового дроту перерізом 2,5 мм2 і довжиною 50 м, повністю введений у коло з напругою 40 В. Якою є сила струму в ньому? Як вона зміниться у разі пересування повзунка?

3. Використовуючи дані, наведені на
рисунку, визначте показання ампер­
метра.

Варіант 6

1. Що відбудеться, якщо негативно заряджений електроскоп за допомо­гою металевого стрижня з'єднати з зарядженим електроскопом того самого знаку? Протилежного знаку? Незарядженим електроскопом? Відповідь поясніть.

2.  У реостаті, зробленому з ніхромового дроту перерізом 1,5 мм2 і довжиною 45 м, установилася сила струму 2 А. Якою є напруга на клемах реостата?

3.  Знайдіть напругу на резисторах = 3 Ом,  = 2 Ом, = 4 Ом, якщо  амперметр показує 6 А (див. рисунок).

Високий рівень

Варіант 1

1.  Побудуйте графіки залежності сили струму в провіднику від напруги, якщо за напруги 6 В сила струму в першому провіднику дорівнює З А; якщо за напруги 4 В сила струму в другому провіднику дорівнює З А. Чим відрізняються один від одного ці провідники?

2.  Якою є маса мідного проводу, що має площу поперечного перерізу 0,85 мм2 і опір 2 Ом?

3.  Знайдіть силу струму в кожному з резисторів. Напруга джерела 91 В, опір кожного з резисторів 35 Ом (див. рисунок).

Варіант 2

1.  Після зміни конструкції амперметра ціна поділки приладу змінилася, тому на нього потрібно нанести нову шкалу. Як це зробити, використовуючи інший амперметр?

2.  Два алюмінієві проводи мають однакову масу. Діаметр першого проводу у 2 рази більший, ніж діаметр другого. Який із проводів має більший опір і в скільки разів більший?