Сила струму, напруга, опір: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 8

Основним недоліком послідовного з'єднання елементів кола є те, що в разі виходу з ладу одного з елементів з'єднання перестають діяти й інші. Так, наприклад, якщо перегорить одна з ламп ялинкової гірлянди, то зга­снуть і всі інші.

Питання до учнів у ході викладання нового матеріалу

1.  Яка електрична величина є однаковою для всіх провідників, з'єднаних послідовно?

2.  Навіщо допоміжні частини кола — клеми, замикачі тощо  — роблять із міді короткими й товстими?

3.  Де можна використовувати послідовне з'єднання провідників?

4.  Яким є недолік послідовного з'єднання провідників?

Задачі, що розв'язують на уроці

1. Як можна використати однакові лампи, розраховані на напругу 36 В, якщо напруга в мережі дорівнює 220 В? Намалюйте схему кола. (3: № 11.3)

2.  Резистори з опорами 2 кОм і 8 кОм з'єднані послідовно. На якому з них більша напруга? У скільки разів?

3.  На рисунку зображене електричне коло. Вольтметр показує 12 В. Якими є показання амперметра А і вольтметра ?

4.  Ділянка кола складається з двох послідовно з'єднаних резисторів, опори яких 50 Ом і 70 Ом. Напруга на ділянці кола 60 В. Знайдіть силу струму в колі та напруги на кожному з резисторів. (3: № 11.12. Відповідь: 0,5 А, 25 В, 35 В.)

До конспекту учня

У разі послідовного з'єднання:

,

,

Домашнє завдання

Основне:

1. У: § 38.

2. 1. Ялинкова гірлянда, увімкнена в мережу з напругою 220 В, складається з однакових ламп, розрахованих на напругу 4 В кожна. Якщо лампа перегоряє, кількість ламп у гірлянді зменшують. Скільки ламп можна прибрати, якщо напруга на лампі має не перевищувати 5 В? (3: № 11.13)

2. В електричну мережу з напругою 120 В увімкнені послідовно три резистори, опори яких відповідно дорівнюють 12 Ом, 9 Ом і 3 Ом. Обчисліть силу струму в колі та напругу на кожному резисторі.

3. У коло з'єднані послідовно три провідники, опори яких 5 Ом, 6 Ом і 12 Ом відповідно. Якою є сила струму в колі і яку напругу прикладено до кінців кола, якщо напруга на другому провіднику 1,2 В?

4. Д: підготуватися до самостійної роботи № 16.

Додаткове: 3: № 11.10,11.15, 11.19.

Самостійна робота № 16 ПОСЛІДОВНЕ З'ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

Початковий рівень

1.  Як з'єднані між собою лампочки в ялинковій гірлянді? Чому?

2.  Накресліть схему послідовного з'єднання двох резисторів 2 Ом і 4 Ом. У якому з них сила струму є більшою?

Середній рівень

1.  Для складання радіосхеми радистові потрібний резистор опором 1200 Ом. У його розпорядженні є резистори опором 100, 200, 300, 400, 500 і 600 Ом. Які резистори вибрати і як їх з'єднати, щоб одержати необхідний для схеми резистор?

2.  Загальний опір п'яти однакових споживачів електроенергії, з'єднаних послідовно, дорівнює 200 Ом. Яким є опір кожного споживача?

Достатній рівень

1.  У мережу послідовно ввімкнені електрична лампочка і резистор. Опір волоска розжарення лампочки дорівнює 14 Ом, а резистора — 480 Ом. Якою є напруга на резисторі, якщо напруга на лампочці дорівнює 3,5 В? (Відповідь: 120 В.)

2.  Три резистори з'єднані послідовно. їхні опори дорівнюють відповідно 180 Ом, 20 Ом і 80 Ом. Обчисліть силу струму і напругу на кожному резисторі, якщо вони ввімкнені в мережу з напругою 40 В. (Відповідь: 0,14 А; 26 В; З В; 11В.)

Високий рівень

1. На рисунку зображене електричне коло. Вольтметр показує 12 В. Якими є показання амперметра і вольтметра ? (Відповідь: 4 А; 4 В.)

2. Якими є показання амперметра А і вольтметра  y колі, зображеному на рисунку? (Відповідь: 0,2 А; 25 В.)

УРОК 12/41. ПАРАЛЕЛЬНЕЗ'ЄДНАННЯПРОВІДНИКІВ

МетаурокуПознайомитиучнівізпаралельнимз'єднаннямпровідників ізакономірностями, щоіснуютьуколізпаралельним з'єднаннямпровідників.

ТипурокуКомбінованийурок.

Демонстрації:   1. Колозпаралельноз'єднанимилампочками.

2. Вимірюваннянапругитасилиструмувпровідниках уразіпаралельногоз'єднання.

Планвикладанняновогоматеріалу:1. Паралельнез'єднанняпровідників. 2. Закономірностівколізпаралельнимз'єднанням провідників.

3. Застосуванняпаралельногоз'єднанняпровідників.

Перевірка знань

Самостійна робота № 16 «Послідовне з'єднання провідників.

Викладання нового матеріалу

На уроці проводиться серія дослідів, що ілюструють паралельне з'єд­нання провідників.

Результати цих дослідів мають переконати учнів, що:

1) напруга на кінцях усього розгалуження дорівнює напрузі на окремих його відгалуженнях;

2) у разі паралельного з'єднання резисторів струм у нерозгалуженому колі дорівнює сумі струмів у розгалуженні.

Для усвідомлення сутності цих закономірностей корисною є гідроди­намічна аналогія.

На основі перелічених вище закономірностей і закону Ома для ділянки кола встановлюються формули для загального опору з'єднань резисторів:

,

,

.

Під час вивчення цього матеріалу доцільно використати вже засвоєну учнями залежність і дати якісну оцінку: у разі паралельного з'єднання провідників площа поперечного перерізу ніби збільшується, що при­водить до зменшення загального опору.

Якщо з'єднано п провідників з однаковим опором , то загальний опір такого розгалуження:

Питання до учнів у ході викладання нового матеріалу

1.  Яка з електричних величин є однаковою для всіх провідників, з'єднаних паралельно?

2.  Як змінюється загальний опір розгалуження після збільшення кількості провідників у розгалуженні?

3.  Як з'єднані між собою електричні прилади у вашій квартирі?

4.  Які напруги використовуються для побутових потреб?

Задачі, що розв'язують на уроці

1.  Чому не рекомендується вмикати в одну розетку через трійник кілька потужних електроприладів? (3: № 11.5)

2.  Як зміниться опір кола, якщо опір одного з резисторів у цьому колі: а) збільшити; б) зменшити? Чи залежить відповідь від типу з'єднання провідників? (3: № 11.8. Відповідь: а) збільшиться; б) зменшиться; відповідь не залежить від типу з'єднання провідників у колі.)

3.  Амперметр А показує силу струму 1,6 А за напруги 120 В (див. рисунок). Опір резистора = 100 Ом. Визначте опір резистора і показання амперметрів і . (Відповідь: 300 Ом; 1,2 А, 0,4 А.)