Сила струму, напруга, опір: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 10

Метауроку:     Узагальнитививченийматеріал. Підготуватиучнівдотематичного оцінюваннязнань.

Типуроку:       Урокзакріпленнязнань.

Перевірка знань

Самостійна робота № 18 «Змішане з'єднання провідників».

Рекомендації щодо підготовки учнів до тематичного оцінювання

На цьому уроці вчитель повинен узагальнити вивчений матеріал з теми «Сила струму, напруга, опір» і підготувати учнів до підсумкового тема­тичного оцінювання знань.

Особливу увагу необхідно приділити задачам на розподіл сил струмів і напруг у змішаних колах.

Задача. Знайдіть розподіл сил струмів і напруг у колі, зображеному

на рисунку, якщо вольтметр показує 8 В, a  = 6,4 Ом,  = 4 Ом, = 12 Ом, = 6 Ом,  = 3 Ом,  = 8 Ом, = 20 Ом.

Розв'язання. Оскільки резистори , і з'єднані паралельно, то напруга = 8 (В), а

Звідси , або  1.6 (Ом).

Тоді  звідки  = 5 (А).

Отже, , ,  або

 (А),  (А),  (А).

Перевірка: , або  = 5 (А).

Далі , звідки  = 3(Ом).

Тоді або  = 15 (В).

, ,або  = 3,75(А),  = 1,25(А).

Напруга на дорівнює: , або  = 32 (В). Нарешті, . звідки  = 11 (Ом).

 ,або  = 55 (В). , або  = 2,75(А).

Таким чином,  = 5А, = 3,75 А,  = 1,25 А,  = 1,3 А,  = 2,7 А, =1 А,  = 2,75 А;  = 32 В,  = 15 В,  = 15 В,  = 8 В,  = 8 В,  = 8 В,  = 55 В.

Задачі, що розв'язують на уроці

1. Визначити загальний опір контуру, складеного з однакових резисторів г (див. рисунок).

(Відповідь: .)

2. Чотири однакові лампи з'єднані, як показано на рисунку, і приєднані до джерела постійної напруги. Як зміниться розжарення кожної з ламп, якщо лампа 4 перегорить? Залежність опору ламп від розжарення не враховуйте. (3: № 11.28)

Розв'язання. Перегоряння лампи 4 приведе до збільшення опору кола. Отже, повна сила струму в колі зменшиться. Тому зменшується розжарення лампи 1 і напруга на ній. Оскільки загальна напруга в колі не змінюється, збільшується напруга на ділянці з паралельним з'єд­нанням ламп. Значить, розжарення ламп 2 і 3 збільшиться.

3. Визначте силу струму, що проходить крізь кожну з ламп (див. попередню задачу), до перегоряння лампи 4 і після нього. Напруга джерела 7,2 В. Вважайте, що опір лампи не залежить від її розжарення і дорівнює 6 Ом. (3: № 11.29. Відповідь: до перегоряння = 0,9 А; = 0,3 А; після перегоряння  = 0,8 А,  = 0,4 А.)

Домашнє завдання

Основне:

1. Підготуватися до тематичного оцінювання знань.

2. Д: виконати вдома самостійну роботу № 19.

Самостійна робота № 19 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

Початковий рівень

1.  Накресліть схему будь-якого електричного кола, у якого всі його ділянки з'єднані паралельно.

2.  Як впливає на загальний опір провідників, з'єднаних паралельно, приєднання до цього з'єднання кожного наступного провідника?

Середній рівень

1.  Резистори, опори яких 3 і 6 кОм, з'єднані паралельно. Яким є опір кола? Яка напруга на резисторах, якщо сила струму в колі 3 мА? (Відповідь: 2 кОм; 6 В.)

2.  Резистори, опори яких 1 кОм, 2 кОм і 3 кОм, з'єднані паралельно. Якою є сила струму в колі, якщо сила струму через перший резистор 12    мА? (Відповідь: 22 мА.)

Достатній рівень

1. У коло, зображене на рисунку, подано напругу 55 В. Опори всіх резисторів є однаковими й дорівнюють 2 Ом. Знайти загальний опір кола, а також розподіл струмів і напруг. (Відповідь: = 5,5 Ом;  = 10 А;  = 20 В; = 15 В;  = 7,5 А; = 2,5 А; = 5В.)

2. Знайдіть розподіл сил струмів і напруг у колі, зображеному на рисунку, якщо = 60 В,  = 24 Ом,  = 18 Ом,  = 36 Ом, = 60 Ом. (Відповідь:  = 1 А;  = 24 В; = 60 В;  = 12 В; = 0,7 А;  = 0,3 А.)

Високий рівень

1. Знайдіть розподіл сил струмів і напруг у колі, зображеному на рисунку, якщо вольтметр показує 110В, a = 6,4 Ом, = 4 Ом,  = 12 Ом, = 6 Ом,  = 3 Ом,  = 8 Ом,  = 20 Ом. (Відповідь:  = 10 А;  = 7,5 А;  = 2,5 А; = 2,7 А;  = 5,3 А;  = 2 А;  = 5,5 А;  = 64 В;  = 30 В;  = 16 В.)

2. Знайдіть розподіл сил струмів і напруг у колі, зображеному на рисунку, якщо амперметр показує 10 А, а  = 6,4 Ом, = 4 Ом,  = 12 Ом,  = 6 Ом,  = 3 Ом,  = 8 Ом,  = 20 Ом. (Відповідь:  = 10 А;  = 7,5 А;  = 2,5 А;  = 2,7 А;  = 5,3 А;  = 2 А;
= 5,5 А;  = 64 В;  = 30 В;  = 16 В; =110В.)

УРОК 15/44. ТЕМАТИЧНЕОЦІНЮВАННЯЗНАНЬ ЗТЕМ«БУДОВААТОМА»ТА«СИЛАСТРУМУ, НАПРУГА, ОПІР»

Метауроку:     Оцінитизнання, умінняінавичкиучнівзвивченихтем. Типуроку:        Урокконтролюйоцінюваннязнань.

Рекомендації щодо проведення уроку аналогічні рекомендаціям до уроку 14/14, с. 48.

Тематична контрольна робота

Початковий рівень Варіант 1

1.  Чи має електричний заряд ядро атома?

2.  Два мідні проводи однакового перерізу мають різну довжину. Як ця відмінність позначається на величині опору провідників?

3.  Які досліди підтверджують, що лампи у квартирі з'єднані паралельно?

Варіант 2

1.  Якою фізичною величиною користуються для вимірювання сили струму?

2.  Заряд якого знака має електрон? Протон?

3.  Як зміниться сила струму на ділянці кола, якщо напругу на кінцях ділянки у два рази збільшити?

Варіант З

1.  Якщо розчісуватися пластмасовим гребінцем, то волосся ніби прилипає до нього. Чому?

2.  Наведіть приклади дії електричного струму.

3.  До резистора опором 5 Ом паралельно приєднали резистор опором 2 Ом. Як змінився загальний опір ділянки кола?

Варіант 4

1.  Як змінюється електричне поле зарядженого тіла при віддаленні від нього?

2.  Яким приладом вимірюють напругу? Як його приєднують до кола?

3.  До резистора опором 10 Ом послідовно приєднали резистор опором 5 Ом. Як змінився загальний опір ділянки кола?

Варіант 5

1.  Яку частинку називають нейтроном?

2.  Як діє електричний струм? Наведіть приклади.

3.  Необхідно вдвічі зменшити силу струму в колі. Як це можна зробити?

Варіант 6

1.  Для чого використовують амперметр і як його приєднують до електричного кола?

2.  Чи змінюється внутрішня енергія провідника, яким проходить електричний струм?

3.  Як можна виявити електричне поле поблизу зарядженого тіла?

Середній рівень

Варіант 1