Сила струму, напруга, опір: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 9

4. Сталевий і алюмінієвий проводи однакових розмірів з'єднані в колі паралельно. Яка частина загального струму проходить крізь сталевий провід? (3: № 11.20)

До конспекту учня

У разі паралельного з'єднання:

,

,

У разі паралельного з'єднання провідників сили струму у відгалуженнях обернено пропорційні їхнім опорам:

Домашнє завдання

Основне:

1. У: § 39.

2. У: № 1, 2, 3 (завдання 20).

3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 17.
Додаткове: 3: № 11.21, 11.22, 11.23.

Самостійна робота № 17 ПАРАЛЕЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

Початковий рівень

1.  Два резистори, опори яких 1 Ом і 2 Ом, приєднані паралельно до батарейки. Напруга на якому р них є більшою?

2.  Яка фізична величина є однаковою для всіх провідників, з'єднаних паралельно?

Середній рівень

1.  Провід опором 15 Ом складається з п'яти жил, кінці яких спаяні разом. Чому дорівнює опір однієї жили? (Відповідь: 3 Ом.)

2.  Моток дроту опором 20 Ом розрізали на дві частини і з'єднали паралельно. Яким є опір з'єднаного в такий спосіб дроту? (Відповідь: 5 Ом.)

Достатній рівень

1.  Обчисліть опір кола, що складається з трьох резисторів, опори яких дорівнюють 540, 270 і 135 Ом, якщо вони з'єднані паралельно. (Відповідь: 770 Ом.)

2.  Три лампочки опором 230, 345 і 690 Ом з'єднані паралельно і ввімкнені до мережі, сила струму в якій 2 А. Під якою напругою працюють лампи? (Відповідь: 251 В.)

Високий рівень

1. Обчисліть величину опору , якщо = 6 Ом, = 4 Ом,  = 3 А,  = 9 А (див. рисунок).  (Відповідь: 3 Ом.)

2. Чотири лампи опором 4 Ом, 5 Ом, 10 Ом і 20 Ом з'єднані паралельно. Визначте напругу на кожній лампі та силу струму в кожній з них, якщо в першій проходить струм силою 2,5 А. Якою є сила струму в нерозгалуженій частині кола? (Відповідь: 10 В; 2,5 А; 2 А; 1 А; 0,5 А.)

УРОК 13/42. ЗМІШАНЕЗ'ЄДНАННЯПРОВІДНИКІВ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯЗАДАЧ

Метауроку:     Закріпитизнанняучнівпрорізніз'єднанняпровідниківісформувати їхнівміннярозраховуватипараметрикомбінованихкіл.

Типуроку:        Комбінованийурок.

Перевірка знань

Самостійна робота № 17 «Паралельне з'єднання провідників».

Задачі, що розв'язують на уроці

Перед тим як розв'язувати задачі, доцільно узагальнити з учнями ма­теріал попередніх двох уроків. Результатом цього може стати таблиця за­гальних закономірностей в колах із послідовним і паралельним з'єднан­нями провідників.

Якісні задачі

1.  Як зміниться опір електричного кола, якщо приєднати до будь-якої ланки кола ще один резистор: а) послідовно; б) паралельно? (3: № 11.9. Відповідь: а) зменшиться; б) збільшиться.)

2.  Як визначати напругу приладом, що вимірює силу струму?

3.  У якому випадку вольтметр дасть більше показання: якщо його приєднати до лампи чи до амперметра? Чому?

4.  Що потрібно зробити, щоб зменшити чутливість амперметра?

5.  Намалюйте такий важільний реостат, у якого переміщення рукоятки з одного контакта на сусідній викликало б зміну опору на 2 Ом, а повний опір реостата становив би 12 Ом.

6.  У ході лабораторної роботи учень склав коло неправильно, помінявши місцями амперметр і вольтметр.

а) Чи горітиме в складеному колі лампочка? б) Що покажуть прила­ди? в) Який прилад може вийти з ладу? (3: № 11.25)

Розрахункові задачі

1. Як одержати опір 25 Ом, використавши мінімальну кількість однакових резисторів опором по 10 Ом? Намалюйте схему відповідного з'єднання. (3: № 11.26)

2. Як потрібно з'єднати чотири резистори, опори яких 0,5 Ом, 2 Ом, 3,5 Ом і 4 Ом, шоб їхній загальний опір був 1 Ом? (3: № 11.39)

3. Визначте опір ділянки АВ кола, показаного на рисунку 1, якщо = 1 Ом.

4. Лампочку, розраховану на напругу 2,5 В і силу струму 0,25 А, приєднують послідовно з реостатом до джерела постійної напруги 4,5 В. За якого опору реостата лампочка горітиме з нормальним розжаренням?

5. Знайдіть опір кола, показаного на рисунку 2. Опір кожного резистора .Опором єднальних проводів можна знехтувати.

6.         Ялинкова гірлянда, увімкнена в мережу з напругою 220 В, складається з ламп, розрахованих на напругу 4 В кожна. Якщо лампа перегоряє, кількість ламп у гірлянді зменшують. Якою стане напруга на кожній з ламп після того, як перегорять п'ять ламп?

Домашнє завдання

Основне:

1. У: § 38, 39. ,

2. 1. У вашому розпорядженні чотири однакові резистори опором по 12 Ом. Які значення опору ви можете одержати? Не обов'язково в кожній схемі використовувати всі резистори. Накресліть схеми відповідних кіл. (3: № 11.27)

2. Три однакові лампи, розраховані на напругу 36 В і силу стру­му 1,5 А, потрібно з'єднати паралельно і живити від мережі з на­пругою 45 В. Додатковий резистор якого опору потрібно з'єднати послідовно з лампами, щоб вони працювали в нормальному ре­жимі? (3: № 11.28)

3.        Д: підготуватися до самостійної роботи № 18.
Додаткове: 3: № 11.24, 11.34, 11.36.

Самостійна робота № 18

ЗМІШАНЕ З'ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

Початковий рівень

1.  Накресліть схему змішаного з'єднання провідників. Як можна розрахувати величину його опору?

2.  Як можна використовувати освітлювальні лампи, розраховані на напругу 110 В, якщо напруга в мережі дорівнює 220 В? Намалюйте схему кола.

Середній рівень

1. Провідники з опорами  = 2 Ом,  = 3 Ом,  = 5 Ом з'єднані за схемою, зображеною на рисунку. Знайдіть опір цього кола.  (Відповідь: 2,5 Ом.)

2. Чому дорівнює загальний опір ділянки кола, зображеної на рисунку, якщо = 2 Ом,  = 10 Ом,  = 15 Ом,  = 1 Ом? (Відповідь: 9 Ом.)

Достатній рівень

1. Знайдіть повний опір показаного на рисунку кола, якщо = 3 Ом, = 24 Ом,   = 20 Ом. (Відповідь: 18 Ом.)

2. Обчисліть опір кола, показаного на рисунку, якщо опір кожного з резисторів дорівнює 1 Ом. (Відповідь: 5/8 Ом.)

Високий рівень

1. Знайдіть опір кола, показаного на рисунку, між точками А і В, якщо опір кожної ланки . (Відповідь: .)

2. Знайдіть опір  кола, показаного на рисунку, між точками А і В, якщо опір кожної ланки . (Відповідь: .)

УРОК 14/43. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙУРОК