Сила струму, напруга, опір: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 3

Домашнє завдання

Основне:

1. У: § 31, 32, 33.

2. У: завдання 15.

3.             1. Чи в усьому колі електричний струм тече від позитивного до негативного полюса джерела струму? (3: № 10.9)

2. Сила струму, що йде через електричну лампочку кишень­кового ліхтарика, 0,22 А. Який заряд проходить через лампо­чку за 10 с? 3. Підготуватися до лабораторної роботи № 3.

17 й навчальний тиждень

УРОК4/33. ВИМІРЮВАННЯСИЛИСТРУМУ.

ЛАБОРАТОРНАРОБОТАЗ

«СКЛАДАННЯЕЛЕКТРИЧНОГОКОЛАТАВИМІРЮВАННЯ СИЛИСТРУМУВРІЗНИХЙОГОДІЛЯНКАХ»

Метауроку:    Навчитиучнівскладатиелектричнеколо, користуватисяамперметром, вимірюватисилуструму.

Типуроку:        Урокконтролюйоцінюваннязнань.

Рекомендації щодо проведення лабораторної роботи

На початку уроку учням показують демонстраційний і лабораторний амперметри та спосіб приєднання їх до кола. При цьому увага акценту­ється на тому, що амперметр приєднують до кола так, щоб крізь нього за 1 с проходив той заряд, який проходить крізь будь-який поперечний пе­реріз провідників кола. Таке приєднання називають послідовним.

Учням повідомляється, що для вимірювання електричних величин ра­ціональною є така послідовність дій.

1.  Установити, для вимірювання якої величини використовується певний прилад.

2.  З'ясувати, на яке максимальне значення вимірюваної величини розрахований прилад.

3.  Дізнатися, для якого струму (постійного чи змінного) можна використовувати прилад.

4.  Запам'ятати ціну поділки шкали приладу.

5.  Визначте, яке значення вимірюваної величини показує прилад.

Лабораторна робота виконується за інструкцією, яку подано на відпо­відній сторінці підручника.

Виконавши роботу, учні пересвідчаться, що сила струму в різних ді­лянках послідовного кола є однаковою. Добре підготовленим учням мож­на запропонувати творче завдання.

Придумати схему проводки, що давала б можливість кожному з двох пасажирів купе, які лежать на протилежних полицях, увімкнути або ви­мкнути одну (спільну) лампочку.

Домашнє завдання

Основне:        1. У: § 33.

2. Д: підготуватися до самостійної роботи № 11.

Самостійна робота № 11

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛА СТРУМУ

Початковий рівень

1.  Скільки полюсів має джерело струму? Які бувають полюси?

2.  Які джерела електричного струму ви знаєте?

Середній рівень

1.  Іскра проскакує між кульками розрядника електрофорної машини. Чи можна стверджувати, що між кульками розрядника тече струм?

2.  Чому магнітний компас дає неправильні показання, якщо поблизу розташований провід з електричним струмом?

Достатній рівень

1.  Струм в електричному паяльнику 600 мА. Яка кількість електрики пройде через паяльник за 1 хв? (Відповідь: 36 Кл.)

2.  Скільки часу триває перенесення 10 Кл, якщо сила струму 200 мА? (Відповідь: 50 с.)

Високий рівень

1. а) У чому відмінність у русі вільних електронів у металевому провідни­ку, коли він приєднаний до полюсів джерела струму і коли він від'єднаний від нього?

б) Визначте число електронів, що проходять за 1 с крізь переріз мета­левого провідника, якщо сила струму в ньому дорівнює 0,8 мкА. (Відповідь: 5 • 1013.)

2. а) Швидкість спрямованого руху електронів у металевому провіднику дуже мала, становить частки міліметра за секунду. Чому ж лампа починає світитися практично одночасно з замиканням кола?

б) Обмоткою ввімкненого в коло приладу проходить струм силою 8 мА. Яка кількість електрики пройде крізь прилад протягом 1 год? (Відповідь: 28,8 Кл.)

УРОК 5/34. ЕЛЕКТРИЧНАНАПРУГА

МетаурокуВвестипоняттянапругитапознайомитиучнівзодиницею вимірунапруги.

ТипурокуКомбінованийурок.

Демонстрації:   1. Електричнасхемазлампочкамивідкишенькового ліхтарикайосвітлювальноїмережі.

2. Вимірюваннянапругивольтметром.

Планвикладанняновогоматеріалу:1. Датипоняттяпронапругуджереластруму.

2.  Показати, щонапругахарактеризуєелектричне поле, створенеджерелом.

3.  Ввестипоняттяпронапругунаділянцікола.

4.  Одиницянапругивольт.

5.  Вимірюваннянапруги. Вольтметр.

Перевірка знань

Самостійна робота № 11 «Електричний струм. Сила струму».

Викладання нового матеріалу

Про силу струму можна судити або за показаннями амперметра, або за дією струму. Наприклад, чим більше напружений волосок лампи, тим більший струм проходить по колу. Від яких же факторів залежить сила струму в колі?

Проводимо дослід: замикаємо коло на один акумулятор і привертаємо увагу учнів до величини струму в колі. Послідовно збільшуємо кількість акумуляторів, при цьому струм у колі збільшується. Робимо висновок; сила струму в колі залежить від якоїсь величини, пов'язаної з джерелом струму.

Оскільки джерело струму створює електричне поле в колі, а струм, що виникає в колі під дією цього електричного поля, виявляється не­однакової величини, то й електричне поле різних джерел буде різним. Електричне поле діє з певною силою на заряджені частинки. Чим біль­шою є. величина цієї сили, тим більшою буде швидкість спрямованого руху заряджених частинок. Це означає, що крізь поперечний переріз провідника пройде за одиницю часу більша кількість заряджених час­тинок і буде перенесений більший електричний заряд, тобто пройде біль­ший струм.

Повідомляємо, що електричне поле, яке діє в колі, характеризується особливою величиною, яка називається напругою електричного поля або просто напругою.

Напруга це фізична величина, яка характеризує дію електричного поля на заряджені частинки.

Як же ми можемо судити про напругу?

Складаємо схему, у якій з'єднані послідовно дві лампочки. Одна — розрахована на напругу. 220 В, а інша — від ліхтарика, розрахована на 4,5 В. Струм в обох лампочках буде приблизно однаковим, а отже, крізь лампочки протікає за одиницю часу та сама кількість електрики. Однак лампочка, розрахована на більшу напругу, випромінює світла в багато разів більше, ніж лампочка для кишенькового ліхтаря. Очевидно, для прохо­дження заряду через першу лампу потрібна більша кількість енергії, ніж для протікання заряду крізь лампочку від кишенькового ліхтарика. Тоб­то робота електричного струму в першій лампочці більша, ніж у другій. Про величину роботи можна судити за різницею в напрузі.