Определения финансовых терминов белорусским языком ("горячие деньги", "связанный" кредит, облигация, ограничительный индасамент, аваль,..., эмиссия денег, электронный платежный документ, электронный служебный документ)

Страницы работы

Содержание работы

«Гарачыя грошы» — грашовыя капiталы, якiя стыхiйна пе-рамяшчаюцца з адной дзяражавы у другую з мэтай захавання iх вар-тасцi або атрымання спекулятыунага звышпрыбытку.

«Звязаны» крэдыт  уяуляе сабой крэдытнае пагадненне са звязваючай агаворкай, г. зн. уключэнне у крэдытнае пагадненне умоу, у адпаведнасци з якими пазычальник абавязаны выкарыстаць таки крэдыт Тольки на указаныя у агаворцы мэты

Абарона электронных дакумен-тау i сiстэм iх апрацоукi—рэалiзацыя адпаведных арганiзацыйных, прававых, праграмных i тэхнiчных сродкау, з дапамогай якiх забяс-печваецца ахова электронных дакументау, сiстэм iх апрацоукi i за-хоування ад несанкцыянаваных доступу i дзеянняу.

Аблигацыя_вид даугавога абавяз-ва, па якому эмитэнт абавязваецца выплациць трымальнику фиксаваную суму капиталу у пэуны момант у будучыни и загадзя абумоулены даход у выглядзе %, я-я наличваюцца ад наминальнай вартасци аблигацыи

Абмежавальны iндасамент — iндасамент, якi аб-мяжоувае права iндасата на пераулiк вэксаля. Пераулiк вэксаля — пакупка цэнтральным банкам камерцыйных вэксаляу у банкау або выдача пазыкi пад iх заклад.

Абмежавана канверсуемая валюта —часткова канверсуемая валюта, няустойлiвая як у дачыненнi да уласнага намiналу, так i да курсау iншых валют.

Абменны пункт — спецыяльна абсталяванаемесцау памяшкашi, якое размешчана паза месцам знаходжання упаунаважанага банка, для ажыццяулення валютна-абменных касавых аперацый з замежнай валютай, каштоунымi паперамi у замежнай валюце, беларускiмi руб-лямi i iншымi каштоунасцямi.

Асоба, якая дала вэксаль­ную паруку называецца авалiстам.

Аваль — вэксальная парука у выглядзе асобага гарантыйнага запiсу, па якому авалiст прымае на сябе адказнасць перад уладальнiкам вэксаля за ажыццяуленне пла-цяжу любой абавязанай па вэксалi асобай.

  Адкрыты ключ праверкi подпiсу — звяза-ныя з асабiстым ключом подпiсу даныя, з дапамогай якiх ажыц-цяуляецца праверка электроннага лiчбавага подпiсу.

Акрэдытыу — пагадненне памiж банкам плацельшчыка i плацель-шчыкам, у адпаведнасцi з якiм банк плацельшчыка па яго даручэннi абавязваецца перад атрымальнiкам сродкау па акрэдытыве ажыц-цявiць плацеж пры умове прадстаулення атрымальнiкам дакумен-тау, якiя пацвярджаюць адгрузку таварау, аказанне паслуг i выка-нанне работ, а таксама пацвярджэнне iншых умоу, прадугледжа-ных у акрэдытыунай заяве.

Актыуныя аперацыi банкау — аперацыi па размяшчэннi банкамi тых грашовых рэсурсау, якiя яны маюць.

Акцэпт_- згода плацельшчыка на аплату выстауленага рх

Акцэпт вэксаля — прыняцце плацелыйчыкам па пераводным вэксалi абавязацельства аплацiць вэксаль пры надыходзе указанага у iм тэрмiну

Акцэптна-рамбурсны крэдыт - - акцэпт вэксаля банкам пры умове атрымання гарантпыi замежнага банка, якi абслугоувае iмпарцера.

Акцэптны крэдыт — крэдыт, якi выдаецца пры акцэпце (згодзе) банка iмпарцера на аплату траты экспарцера.

Андэрайтэр па размяшчэннi еурааблiгацый — гарант або паручыцель, якi бярэ на сябе абавязацельства размясцiць пэуную колькасць нанава выпушча-ных акцый, аблiгацый або iншых каштоуных папер шляхам iх пакупкi для наступнага расподажу инвестытарам

Анколь-ны крэдыт — кароткатэрмiновы крэдыт, якi забяспечваецца вэкса-лямi, каштоунымi паперамi або таварамi i пагашаецца па першым патрабаваннi крэдытора

Асабiсты кпюч подпiсу — даныя, якiя выкарыстоуваюцца фiзiч-най асобай для стварэння электроннага лiчбавага подпiсу

Аутарызацыя — дазвол, дадзены банкам-эмiтэнтам або сiстэ-май разлiкау на правядзенне аперацый з выкарыстаннем карткi, г. зн. выдача пацвярджэння гарантыi аплаты таварау або паслуг, атры-мання наяуна-грашовых сродкау трымальнiкам карткi у ходзе кан-крэтнай аперацыi.

 Базiсная валюта — ваяюта, у адносiнах да якой кацiруюцца т-шыя валюты у дадзенай дзяржаве або фiнансавым цэнтры

Баланс грашовых даходау i выдаткау насельнiцтва — бапанс, якi характарызуе аб'ем, крынiцы грашовых даходау, выдаткау i накап-ленняу насельнiцтва.

Балансы мiжнародных разлiкау - параунанне грашовых патпрабаванняу i абавязацельстпвау дзяржавы, паступленняу i ппацяжоу

Банкамат- электр. Праграмна-тэхничны комплекс яки выконвае без удзельництва аператара аперацыи па выдачы наяуных граш. Ср-кау  и выдае инфармацыю аб стане рх

Банк-агент - - банк, якi ажыццяуляе асобныя аперацыi па абслугоуванню банкаускiх картак на умовах дагавора, заключанага з банкам-членам сiстэмы разлiкау або з банкам-эмiтэнтам прыватных банкаускiх картак

Банк-агент па продажы i набыццi дарожных чэкау —банк-рэзiдэнт РБ, якi мае лiцэнзiю Нацыянальнага банка Рэспублiкi Беларусь на правядзенне валютных аперацый з дарожнымi чэкамi.

Банк-эквайрэр — банк, якi абслугоувае прадпрыемствы гандлю i сэрвiсу, якiя прымаюць карткi да аплаты.

Банк-эмiтэнт пластыкавых картак — банк, якi ажыццяуляе iх эмiсiю, вядзе рахункi трымальнiкау i разлiкова-касавае абслугоуванне уладальнiкау рахункау.

Банкаускi вэксаль каштоуная папера, якая уяуляе сабой пiсьмовае безумоунае абавязацельства банка выплацiць пэуную суму грошай уладальнiку вэксаля праз пэуны тэрмiн або па запатрабаваннi.

Банкаускiя злiткi — злiткi золата, серабра i плацiны, якiя адпавядаюць дзеючым у РБ стандартам на указаныя металы у злiтках або мiжнароднаму стандарту «London Good Deliveгу» пры умове, што вытворца уключаны у спiс Лонданскай асацыяцыi удзельнiкау рынку каштоуных металау .

Банкаускi крэдыт — рух пазыковага капiталу, якi выдаецца бан-камi за плату на умовах забяспечанасцi, платнасцi, зваротнасцi i тэрмiновасцi

Банкаускi перавод — разлiковая аперацыя, якая ажыццяуляецца шляхам накiравання плацежнага даручэння аднаго банка другому банку.

Банкауская пластыкавая картка — персанiфiкаваны сродак для ажыц-цяулення безнаяуных плацяжоу за тавары i паслугi, атрымання наяуных грошай i ажыццяулення iншых аперацый.

Банкаускiя працэсiнгавыя цэнтры — структурныя падраздзяленнi банкау, якiя ажыццяуляюць iнфармацыйнае i тэхналагiчнае узаемадзеянне памiж удзельнiкамi разлiкау i забяспечваюць правядзенне унутрыбанкаус-кага працэсiнгу па аперацыях з выкарыстаннем пластыкавых кар­так.

Банкаускi сэквестр - забаро-на, якая накладваецца банкам на продаж маемасцi уладальнiкам, калi яна набыта за кошт крэдыту, якi цалкам не пагашаны

Банкноты - - папяровыя грошы, якiя выпускаюцца эмiсiйнымi банкамi

Бартэр- абмен 1-го тавара або паслуги на 2-ги т-р або паслугу без выкарыст. грошай

.Беззваротны iндасамент — iндасамент, якi змяшчае выраз «без звароту на мяне» i подпiс iндасанта, якiя вызваляюць яго ад адказ-насцi за паступленне плацяжу па вэксалi.

Безнадзейныя да пагашэння крэ­дыты — пазыкi, якiя не могуць быць пагашаны i захаванне якiх на балансе банкауякасцi актыву не мае сэнсу

Безнаяуныя разлiкi — гэта таксама крэдытныя аперацыi, паколькi тэрмiны адгрузкi прадукцыi i яе аплаты не супадаюць

Похожие материалы

Информация о работе