Определения финансовых терминов белорусским языком ("горячие деньги", "связанный" кредит, облигация, ограничительный индасамент, аваль,..., эмиссия денег, электронный платежный документ, электронный служебный документ), страница 8

Рамачны крэдыт выдаецца банкам для аплаты пазычальнiкам шэрагу таварных паставак у межах аднаго вялiкага кантракта, якi рэалiзуецца на працягу пэунага перыяду.

Рамбурсны крэдыт — кароткатэрмiновае банкаускае крэдыта­ванне гандлевых аперацый, якое ажыццяуляецца з дапамогай вы-стауленага прадауцом пераводнага вэксаля на указаны пакупнiком банк i улiку яго у банку прадауца да акцэпту

Рахунак «дэпо» — сукупнасць запiсау на ад-крытым у дэпазiтарыi рахунку па улiку каштоуных папер, якiя на-лежаць дэпаненту

Рынак еуравалют — дэпазiтна-пазыковыя аперацыi у замежных ва-лютах за межамi дзяржау-эмiтэнтау гэтых валют

Рынкавыя дзяржауныя каштоуныя паперы — аблiгацыi i казна­чэйскiя вэксалi, якiя свабодна прадаюцца i купляюцца на фондавым рынку.

Рынкi каштоуных металау — асобыя цэнтры гандлю золатам, серабром i плацiнай, дзе ажыццяуляюцца аперацыi па iх рэгулярнай куплi-продажу для прамысловага спажывання, набыцця патрэбнай замежнай валюты, тэзаурацыi i спекуляцыi.

Рэгiянальная валютная сiстэма — арганiзацыйна-эканамiчная форма адносiн шэрагу дзяржау у валютнай сферы, накiраваных на стымуляванне iнтэграцыйных працэсау, змяншэнне i узаемаувязку ваганняу курсау нацыянальных валют i пераутварэнне рэгiену у зону валютнай стабiльнасцi.

Асоба, якая прад "явiла зваротнае патрабаванне да iншай асобы кам-пенсаваць страты, якiя яна панесла у вынiку вэксальнага рэгрэсу, на-зываецца рэгрэсантам,

 асоба, супраць якой накiравана патраба­ванне рэгрэсанта —рэгрэсатам.

Рэжым бiржавых таргоу -сукупнасць выкарыстоуваемых у ходзе правядзення таргоу спосабау збору i апрацоукi заявак, адлюстравання цякучай iнфармацыi i пад-рыхтоукi вынiковых дакументау

Рэзервовая валюта -- валюта дзяржавы, у якой цэнтральныя банкi iншых дзяржау назапашваюць i захоуваюць рэзервы сродкау для мiжнародных разлiкау.

Рэспандэнт — асоба, якая адказвае на пытаннi або дае iнтэрв "ю.

Свабодна канверсуемая валюта — абарачальная валюта дзяржау, якiя поунасцю адмянiлi валютныя абмежаваннi як для нерэзiдэнтау так i для рэзiдэнтау

СДР — асобыя рэзервовыя актпывы, якiя створаны Мiжнародным валютным фондам i размеркаваны шляхам запiсау на рахунках цэнтральных банкау, членау МВФ, прапарцыянальна iх кво-там.

Сiстэма «Белкарт» - - састауная частка нацыянальнай пла-цежнай сiстэмы, якая уяуляе сабой сукупнасць правiлау, iнстыту-тау, плацежных iнструментау i праграмна-тэхнiчных сродкау, якiя выкарыстоуваюцца для забеспячэння безнаяуных разлiкау за тавары, работы i паслугi, атрымання наяуных грошай i аказання iншых бан каускiх паслуг, у якой у якасцi плацежнага iнструменту выкары-стоуваюцца банкаускiя пластыкавыя карткi «Белкарт»

Сiстэма безнаяуных разлiкау уяуляе сабой сукупнасць ас-ноуных прынцыпау арганiзацыi i ажыццяулення безнаяуных разлiкау, iх форм, вiдау разлiковых дакументау i спосабау плацяжоу, крынiц плацяжоу i iх чарговасцi, правоу i абавязкау банкау i суб'ектау гас-падарання па кантролi за безнаяунымi разлiкамi

Сiстэма  разлiкау з дап.картак- сукуп-ць правилау, инстытутау, плац.инструментау и праграмна-тэхничн.ср-кау, я-я выкар-ца для выпуску у абарачэнне и абслугоування банк.пластык.картак

Стаука адсячэння — мiнiмальная сума даходу па iнвестыцыях, якая выкарыстоуваецца для адбору iнвестыцыйных праектау.

Сусветныя   грошыгрошы,   якiя   функцыянiруюць   у   якасцi усеагульнага сродку плацяжу, усеагульнага пакупнога сродку i сродку усеагульнай грамадскай матэрыялiзацыi багацця.

Спажывецкi крэдыт — крэдыт, якi выдаецца насельнiцтву для задавальнення яго спажывецкiх патрэбнасцей

Спецыяльны рахунак для акумулiрвання грашовых сродкау гра-мадзян — рахунак, адкрыты прадпрыемству або прадпрымальнiку у банку для акумулiравання грашовых сродкау грамадзян у адпавед-насцi з дагаворам, прызначаных для будаунiцтва жылля, прадпрыем­ствау аптовага гандлю i на iншыя канкрэтныя мэты з правам гра-мадзянiна на датэрмiновае скасаванне дагавора i зварот грашовых сродкау

Спосаб аж-ння плацяжоу- парадак списання грошай з рх плацельшчыка и заличэння их на рх атрымальника

Субвенцыя — форма дапамогi у выглядзе панiжэння працэнтных ставак або у iншай форме.

Субрахунак — рахунак, адкрыты прадпрыемству або прад-прымальнiку у выпадках, прадугледжаных заканадауствам i у адпа-веднасцi з указаннямi Нацыянальнага банка Рэспублiкi Беларусь аб рэжыме яго функцыянавання

Сусветная валютная сiстэма — форма арганiзацыi мiжна­родных валютных адносiн, якая узнiкла у вынiку эвалюцыi сусветнай гаспадаркi i юрыдычна замацавана мiждзяржаунымi пагадненнямi

Сусветны рынак пазыковых капiталау — сiстэма эканамiчных адносiн, якая забяспечвае акумулiраванне i пераразмеркаванне пазы-ковага капiталу памiж дзяржавамi у заяежнасцi ад эканамiчных i палiтычных фактарау.

Сусветны грашовы рынак — рынак кароткатэрмiновых крэдытау, у асноуным мiжбанкаускiх, на тэрмiн ад аднаго дня да года.

ТАРГЕТ — тпрансеурапейская аутаматызаваная сiстэма пе-раводау на валавай аснове у рэальным часе для апрацоукi дэ-намiнiраваных у еура плацяжоу з мэтай безперашкоднага прахо-джання iх праз гранii{у так, як i правядзенне унутраных плацяжоу дзяржау - - членау Еурапейскага валютнага саюза

Транзiтны валютны рахунак адкрываецца банкам самастойна пры першым паступленнi валютных сродкау на карысць суб'екта гаспадарання пры наяунасцi у яго цякучага валютнага ра-хунку. На гэтым рахунку паказваецца паступленне валютнай выручкi i яе размеркаванне. Неабходнасць размеркавання валютнай выручкi

Тэрмт крэдыту - - перыяд карыстання крэдытам з моманту яго ат-рымання да канчатковага пагашэння

Трансакцыйныя дэпазiты— укла-ды, сродкi з якiх могуць быць пераведзены iншым асобам у выглядзе плацяжоу па аперацыях з дапамогай чэкау або электронных грашо-вых пераводау.

Трансакцыйныя дэпазiты — дэпазiты да запатрабавання, сродкi э якiх могуць быць пераведзены iншым асобам у выглядзе плацяжоу па аперацыях, якiя ажыццяуляюцца з дапамогай чэкау або электрон пераводны вэксаль.