Определения финансовых терминов белорусским языком ("горячие деньги", "связанный" кредит, облигация, ограничительный индасамент, аваль,..., эмиссия денег, электронный платежный документ, электронный служебный документ), страница 5

Каса — спецыяльна абсталявае i iзаляванае памяшканне, прызна-чанае для прыемкi, выдачы i часовага захоування наяуных грошай

Касавы абарот наяуных грашай — сукупнасць плацяжоу наяунымi грашамi за пэуны перыяд часу, якi характарызу-ецца аб^емам выкарыстання наяуных грошай насельнiцтвам, прад-прыемствамi i прадпрымальнiкамi як сродку абарачэння i плацяжу.

Касавая дысцыплiна — выкананне прадпрыемствамi i прадпры-мальнiкамi у адпаведнасцi з заканадауствам Рэспублiкi Беларусь правiлау ажыццяулення прыходных i расходных аперацый з наяунымi грашыма, забеспячэнне выдаткавання грошай з выручкi у дазволеных банкам

Касавы пункт_спец.службовае памяшканне з трывала прымацаваным да будауничых канструкцый падлоги и сцяны металичнай шафай або 2-хсекцыйнай скрынкай

Каэфiцыент карэкцiроукi цэн каштоуных металау - - каэфi-цыент, прызначаны для згладжвання рэзкiх ваганняу i рознасцей памiж сусветнымi цэнамi на каштоуныя металы i скупачнымi цэнами Нац.банка

Каштоуныя металы — банкаускiя i мерныя злiткi золата, сераб-ра i плацiны, а таксама манеты з гэтых металау

Квалiфiкаваны iндасамент — iндасамент з умовами « без права рэгрэсу», «толькi науклад» або iншай абмяжавальнай умовай.

Клiрынг у сiстэме мiжбанкаускiх разлiкау на аснове банкаускiх пластыкавых картак — наступны за працэсiнгам працэс узаемнага залiку суст-рэчных патрабаванняу i абавязацельствау членау сiстэмы шляхам вылiчэння чыстых пазiцый з наступнай iх перадачай у разлiковы банк сiстэмы для правядзення разлiкау

Клiрынгавая валюта — валютная адзiнка, якая выкарыстоуваецца пры разлiках, заснаваных на залiку узаемных патрабаванняу дзяржау удзельнiц мiжурадавага пагаднення.

Клiрынгавая сiстэма разлiкау — сiстэма мiжбанкаускiх разлiкау па нетэрмiно-вых i дробных грашовых пераводах, у якой ажыццяуляецца вылiчэнне пазiцый кожнага удзельнiка на чыстай аснове.

Клiрынгавы сеанс — перыяд работы клiрынгавай сiстэмы разлiкау, на працягу якога ажыццяуляецца працэс перадачы, прыемкi, зверкi i пацвярджэння рэестрау уваходных плацяжоу удзельнiкау

Ключавая валю­та — нацыянальныя крэдытныя грошы вядучых дзяржау, якiя выка­рыстоуваюцца для абслугоування мiжнародных разлiкау.

Контакарэнтны рахунак (рахунак-контакарэнт) -- дэбетава-крэдытовы бягучы рахунак, якi уяуляе сабой спалучэнне цякучага (разлiковага) рахунку клiента банка з пазыковым рахункам, з да-памогай якога забяспечваецца выкарыстанне уласных i пазыковых сродкау пры ажыццяуленнi разлiкау паусiх вiдах плацяжоу 

Крос-дэфолт па еурааблiгацыях — поуная або частковая адмова дзяржавы ад плацяжоу па еурааблiгацыях па прычыне неабходнасцi пагашэння даугоу МВФ, клубам i iншым афiцыйным крэдыторам

Крэдыт - рух пазыковага капiталу, г. зн. грашовага капiталу, якi даецца на умовах зваротнасцi за плату у выглядзе пра-цэнта.

Крэдытаздольнасць пазычальнiка - ацэнка банкам-крэдыторам свайго патэнцыяльнага па­зычальнiка з пункту погляду магчымасцi i мэтазгоднасцi выдачы яму крэдыту, а таксама своечасовага звароту крэдыту i уплаты працэнтау па яму.

Крэдытная эмiсiя — працэс павелiчэння банкамi грашовай масы краiны за кошт стварэння банкаускiх рахункау для тых клiентау, якiя атрыманыя ад банкау крэдыты не бяруць наяунымi грашыма i ажыццяуляюць свае будучыя плацяжы у безнаяунай форме

Крэдыт па адкрытым ра-хунку — камерцыйны крэдыт, запазычанасць па якому не афармля-ецца вэксалямi або iншымi даугавымi абавязацельствамi, а залiч-ваецца на спецыяльны рахунак.

Крэдытная картка — картка, прызначаная для аплаты таварау за кошт выдадзенага для гэтай мэты крэдыту, а таксама для атрымання наяуных грашовых сродкау, калi банкам пры выдачы крэдыту прынята рашэнне аб…

Крэдытныя рэсурсы- ср-ки, я-я стварае любы банк за кошт уласнных и залучаных крыниц для выачы кэдытау,. Размяшчэння их ва уклады, набыцця кашт.папер и аж-ння инш.банк.аперацый

. Крэдытор — суб 'ект крэдытных адносiн, якi перадае вартасць у часовае выкарыстанне i мае права патрабаваць ад даужнiка выка-нання яго абавязацельства па звароту пазыкi у грашовай форме, пе-радачы маемасцi, выканання работ i iншымi абумоуленьшi у дагаво-ры спосабамi. Пазычальнiк — суб'ект крэдытных адносiн, якi ат-рымлiвае пазыку i гарантуе вяртанне часова пазычанай вартасцi

Крэдытная лiнiя -згода банка выдаваць крэдыт у будучынi у межах загадзя абу-моуленых памерау без правядзення якiх бы там нi было спецыяльных  перамоу пры умове, штоф с становишча фирмы не зменицца да больш горшага

Купюрная пабудова - - удзельная вага грашовых знакау рознай вартасцi у агульнай масе грошай, якiя знаходзяцца у абарачэннi

Адрэзак часу, на працягу якога фармiруецца пакет плацежных, дакументау i пасля заканчэння якога выносiцца рашэнне аб клiрынгавай аплаце, называецца лагам клiрынгу.

Лiквiднасць банка азначае здольнасць яго актывау ператварацца у грашовыя сродкi.

Ламбардны спiс каштоуных па­пер - - пералiк каштоуных папер, якiя прымаюцца Нацыянальным банкам у заклад пры выдачы камерцыйным банкам крэдытау

ЛIБО.Р — сярэдняя стаука працэнта, па якой банкi у Лондане выдаюць пазыкi у еуравалютах першаклас-ным банкам шляхам размяшчэння у iх дэпазiтау

Лiзiнг уяуляе сабой форму таварнага крэдыту i з 'яуляецца адным з вiдау iнвесцiравання

Лiзiнгавая дзейнасць - - дзейнасць, звязаная з набыццем адной юрыдычнай асобай за уласныя або пазыковыя сродкi аб'екта лiзiнгу ва уласнасць i перадача яго iншаму суб 'екту гаспадарання на тэрмiн i за плату у часовае валоданне i карыстанне з правам або без права выкупу.

Лiмiт пераулiку — сума намiналау вэксаляу, пры-маемых к пераулiку Нацыянальным банкам.

Лiмiт рэшты касы (гранiчная рэшта) -максiмальна дапушчальная сума грашовых сродкау, якая можа зна-ходзiццау касе прадпрыемства або прадпрымальнiка па стане на ка-нец працоунага дня.

Лiчбавыя грошы — навейшыя плацежныя сродкi, якiя прад-
стауляюцца i абарачаюцца у электронным выглядзе, а iх абарот гарантуе ананiмнасць бакоу, якiя удзельнiчаюць у разлiках