Определения финансовых терминов белорусским языком ("горячие деньги", "связанный" кредит, облигация, ограничительный индасамент, аваль,..., эмиссия денег, электронный платежный документ, электронный служебный документ), страница 9

 Трэйдэр — фiзiчная асоба, якая ажыццяуляе заключэнне здзелак куплi-продажу каштоуных папер, замежнай валюты або iншых ак-тывау на таргах у рамках паунамоцтвау, агавораных у даверанасцi, выдадзенай яму удзельнiкам таргоу

Трэнд — пра-цяглая тэндэнцыя змянення эканамiчных паказчыкау.

Тэзаурацыя каштоу­ных металау — накапленне золата i iншых каштоуных металау у якасцi скарбу або страхавых фондау.

Тэзаурацыя наяуных грошай — неарганiзаванае накапленне крэ-дытпных грошай насельнiцтпвам шляхам выключэння iх з абарачэння.

Уклад — унесе-ныя на захоуванне грашовыя сродкi у банкi i нябанкаускiя крэдытныя установы. Аблiгацыя - - вiд даугавога абавязацельства, па якому эмiтэнт абавязваецца выплацiць трымальнiку фiксаваную суму капiталу у пэуны момант у будучынi i загадзя абумоулены даход у выглядзе працэнтау, якiя налiчваюцца ад намiнальнай вартасцi аблiгацыi

Укладны рахунак фiзiчнай асобы рахунак фiзiчнай асобы, адкрыты па дагавору цякучага банкаускага рахунку i дагавору банкаускага укладу (дэпазiту).

Унутраны валютны рынак — гэта сфера абарачэння замежнай валюты i нацыянальнай грашовай адзiнкi Рэспублiкi Бела­русь у вынiку ажыццяулення: здзелак купли-продажу замежнай валюты и канверсийных аперацый памиж пр-мствами-рэзидэнтами, пр-мствами-рэзидэнтами и упаунаважаными банками:, здзелак    купли-продажу замежнай  валюты памиж      , пр-мствами-нерэзидэнтами и пр-мствами-рэзидэнтами, банками-  нерэзидэнтами и пр-мствами-рэзидэнтами,  упаунаважаными банками и  пр-мствами-нерэзидэнтами ,  упаунаважаными банками и  банками –нерэзидэнтами за выключэннем здзелак на биржах замеж.дз-ау     

Суаднясенне частак у рамках адзiнага цэлага раскрываюць унут­раныя межы крэдыту, якiя паказваюць дапушчальную меру развiцця асобных яго форм у межах знешняй гранiцы крэдытных адносiн

Фарфецiраванне уяуляе сабой форму крэдытавання экспарту банкам або фiнансавай кампанiяй шляхам набыцця iмi вэксаляу i iншых даугавых патрабаванняу па знешнегандлевых апера­цыях.

Фiксiнг — су~ падзенне сумарных аб^емау заявак на пакупку i продаж замежнай валюты у ходзе таргоу

Фiрменны крэдыт — традыцыйная форма крэдытавання, пры якой пастаушчык дае крэдыт пакупнiку у форме адтэрмiноукi пла­цяжу.

Вэксальны (улiковы) крэдыт выдае банк вэксалятрымальнiку шляхам куплi (улiку) вэксаля да наступлення тэрмiну плацяжу

Сукупнасць спосабау ажыццяулення плацяжу i арганiзацыi даку-ментаабароту, якая абумоулiвае выкарыстанне адпаведных разлiко-вых дакументау, называецца формай безнаяуных разлiкау

Хуткасць абарачэння грошай - - колькасць разоу удзельнiчання грашовай адзiнкi на працягу года у забеспячэннi любых аперацый.

Цана — выражаная у грашах вартасць таварау.

Часовая вапюта — нацыянальная валюта, уведзеная для часовага абарачэння на перыяд, патрэбны для пераходу да паунацэннай нацыянальнай грашовай адзiнкi

Часовы рахунак — рахунак, адкрыты прадпрыемствам, якiя бу-дуюцца, на тэрмiн да поунага пуску прадпрыемства у эксплуатацыю, для фармiравання статутных фондау ствараемых акцыянер-ных таварыствау, таварыствау з абмежаванай або дадатковай ад-казнасцю, замежным iнвестытарам пры стварэннi прадпрыемства для фармiравання статутнага фонду, а таксама для залiчэння i да-лейшага пераводу грашовых сродкау у разавым парадку

Чыстыя эамежныя актывы- сальда памиж валавыми эамежными актывами фс органау и их абавязацельствами перад замежными крэдыторами

Чысты крэдыт — рознасць памiж сукуп-най сумай атрьшаных i пагашаных крэдытау

Чэк — пiсьмовае даручэнне уладальнiка рахунку (чэкадавальнiка) банку, якi яго абслугоувае, рабiць пералiчэнне указанай на чэку грашовай сумы атпымальнiку сродкау (чэкатрымальнiку).

Чэк — дакумент, якi утрымлiвае безумоуны загад уладальнiка бягучага рахунку банку аб выплаце указанай у iм сумы пэунай асобе або прадстаунiку.

Чэкавы рахунак — форма захоування грошай у банку, якая дазва­ляе уладальнiку рахунку не карыстацца наяунымi грашыма, а выпiсваць у аплату за пакупкi чэкi на свой банк, якi ажыццяуляе ап-лату шляхам спiсання грошай з такога рахунку

Эквайрынг — дзейнасць банка па ажыццяуленнi безнаяуных разлiкау з прадпрыемствамi гандлю i сэрвiсу, а таксама выдачы наяуна-грашовых сродкау трымальнiкам картак, у дачыненнi да якiх банк не з *я\ляеййа банкам-эмiтэнтам

Электронны рэжым бiржавых таргоу - - аутаматызаваная сiстэма, з дапамогай якой ажыццяуляюцца таргi з устанауленнем фiксiнгу, забяспечваецца збор заявак удзельнiкау таргоу, адлюстра-ванне бягучай iнфармацыi на працоуных месцах трэйдэрау i фармiраванне вынiковых справаздачных дакументау

Электронны тэрмiнал — электроннае праграмна-тэхнiчнае пры-стасаванне, якое прызначана для фiксавання аперацый, выкананых з выкарыстаннем картак з наступным фармiраваннем карт-чэка. Банкамат — электронны праграмна-тэхнiчны комплекс, якi выкон-вае без удзельнiцтва аператара аперацыi па выдачы наяуна-грашовых сродкау i выдае iнфармацыю аб стане рахунку.

Эмiсiя — дзейнасць банка па выпуску пластыкавых картак у абара-чэнне, адкрыццi рахункау, разлiковаму i (або) касаваму абслугоуван-ню клiентау банка пры ажыццяуленнi аперацый з выкарыстаннем картак

Эмiсiя гро­шай — пералiчэнне грашовых знакау з запасных фондау iрнтральна-га банка у яго абаротныя кассы

Электронны дакумент - афiцыйны дакумент на машынным носьбiце, якi уяуляе сабой су-купнасць даных, каторая апрацоуваецца (ствараецца, фiксуецца, пе-радаецца i прымаецца), захоуваецца i успрымаецца чалавекам з дапа-могай праграмных i тэхнiчных сродкау, а будучы увасобленай у фор-му знешняга прадстаулення становiцца зразумелай для чалавека.

Эмiтэнт дарожна-га чэка — замежны банк, мiжнародная або замежная кампанiя, якiя выпусцiлi дарожны чэк у абарачэнне

Электронны плацежны дакумент — электронны даку-мент, якi фармiруецца банкам-адпраунiком i з^яуляецца асновай для ажыццяулення аперацый па адпаведных рахунках удзельнiкау i клiентау.

Электронны службовы дакумент — электронны дакумент, якi забяспечвае абмен службовай iнфармацыяй пры ажыццяуленнi апе­рацый па карэспандэнцкiх або мiжфiлiяльнаму рахунках удзельнiкау АС МБР.