Определения финансовых терминов белорусским языком ("горячие деньги", "связанный" кредит, облигация, ограничительный индасамент, аваль,..., эмиссия денег, электронный платежный документ, электронный служебный документ), страница 6

Лондански клуб крэд-рау- клуб камерцыйных банкау-крэдыторау, створаны для перагаворау з афицыйн. пазычальниками

Лот -адзiнка таргоу, велiчыня якой па кожнай валюце устанаулiваецца распараджэннем дырэктара бiржы.

Манета — злiтак металу, якi мае устаноуленыя законам масу, форму i з'яуляецца сродкам абарачэння i плацяжу

Сукупнасць элементау грашовай масы, якая складаецца з сумы грошай у банках, на руках у прыватных асоб i бан-каускiх дэпазiтау стварае манетарную базу

Манетарызм — эканамiчная тэорыя, заснаваная на вызначальнай ролi грашовай масы, якая знаходзiцца у абарачэннi, у ажыццяуленнi палiтыкi стабiлiзацыi эканомiкi, яе функцыянавання i развiцця

Маса у чыстаце- маса хим. Чыстага кашт. Металу у сплаве

Маса у лiгатуры — фактычная агульная маса сплаву каштоунага металу з улiкам усiх кампанентау.

Маштаб цэн — сродак выражэння вартасцi у грашовых адзiнках, якi першапачаткова грунтавауся на фiксаванай дзяржавай вагавай колькасцi грашовага металу у грашовай адзiнц

Мерныя злiткi — злiткi золата, серабра i плацiны масай ад 1 да 1000 грамау, якiя выраблены у адпаведнасцi са стандартамi дзяржау-вытворцау, з абавязковым указаннем на их назвы кашт.металу, знака пр-мства-вытворцы, пробы и масы

Мера вартасцi — эканамiчная функцыя грошай, якая дае магчы-масць вымяраць вартасць усiх таварау i служыць пасрэднiкам пры вызначэннi цаны.

Мiжбанкаускi крэдыт — уступка крэдытных рэсурсау банкам-крэдыторам банку-пазычальнiку у любой форме, якая можа уяуляць абавязацельствы па крэдытах, вэксалях, дэпазiтах, фiнансаваму лiзiнгу, актыуных рэштках па карэспандэнцкiх рахунках банкау, вы-кананых гарантыях, якiя выдадзены за iншыя банкi.

Мiжбанкаускiя разлiкi — разлiкi памiж Нацыянальным банкам i банкамi, а таксама памiж банкамi па выкананню грашовых патра-баванняу i абавязацельствау як пауласных плацяжах, так i па плаця-жах, iнiцыiраваных клiентамi

Мижнародны крэдыт- выдаецца дз-вай, банками, а тс инш.юр.асобами др.жз-ве або яе рэзидэнтам на умовах тэрминовасци, зваротнасци, платнасци

Мiжнародная падлiковая грашовая адзiнка — штучная валютная адзiнка, якая уяуляе сабой умоуны маштаб для сувымярэння мiжнародных даугавых абавяза-цельствау, плацяжоу, валютных рэзервау, дэпазiтау i коэдытсй. вызначэння курсавых суаонясенняу валют i супастауленння паказчыкау банкаускiх   балансау.

Монаметалiзм — грашовая сiстэма, пры якой адзiн метал (се-рабро або золата) служыу у якасцi усеагульнага эквiваленту.

  Адтэрмiноука уплаты мытнай пошлiны, якая даецца мытнымi установамi пры умове прадстаулення гарантыi i уплаты налiчаных на суму адтэрмiнаванай пошлiны працэнтау за перыяд адтэрмiноукi, называецца мытным крэдытам.

Мультыпликатар- множник, яки выкар-ца у эк.тэорыи для вызначэння разнаст. Узаемасувязей, дзе мае месца мультыликац. эфект

Нацыянальная валюта - - валюта, эмiцiраваная цэнтральным банкам для выкарыстання на тэрыторыi дадзенай дзяржавы для разлiкау i плацяжоу

Нацыянальная валютная сiстэма дзяржавы — сукупнасць гра-шова-крэдытных адносiн, якiя забяспечваюць функцыянаванне валю­ты для абслугоування знешнеэканамiчных сувязей краiны.

Нацыянальная плацежная сiстэма уяуляе сабой сукупнасць правiл, плацежных iнструментау, iнстытутау i тэхнiчных сродкау, якiя выкарыстоуваюцца для забеспячэння плацяжоу i разлiкау па вы-ананню грашовых абавязацельствау юрыдычных i фiзiчных асоб

Наяуная выручка —усе наяуныя грашовыя сродкi, якiя паступiлiу касу прадпрыемства або прадпрымальнiка за выключэннем наяуных грошай атрыманых па чэку ва установе банка

Наяунае грашовае абарачэнне — бесперапынны рух грашовых знакау у выглядзе банкнотау, казначэйскiх бiлетау iразменнай манеты, якiя выкотаюць функцыi сродку абарачэння i плацяжу, апасродкуюць ап-лату таварау, паслуг i iншыя плацяжы

Неканверс..валюта- нац. Валюта, я-я функцыянуе Тольки у межах 1 дз-вы и не абменьваецца на инш. Замеж.валюты

Нета-абавязацельства — сума грашовых срод­кау у замежнай валюце, якая уяуляе сабой перавышэнне абавязацель-ствау удзельнiка таргоу над яго патрабаваннямi у дачыненнi да бiржы або кантрагента па здзелцы, якая утварылася па вынiках таргоу.

 Нета-патрабаванне — сума грашовых сродкау у замежнай валюце, якая уяуляе сабой перавышэнне патрабаванняу над абавяза-цельствамi у дачыненнi да бiржы або контрагента па здзелцы, якая утварылася увынiку таргоу.

Нетынг — узаемная кампенсацыя абавязацельствау памiж дзвюма i больш асо-бамi, у тым лiку i памiж: фiлiяламi банка або некалькiмi банкамi для выяулення  чыстай пазiцыi.  

Нябанкауская пластыкавая картка - - картка, выпушчаная у абарачэнне юрыдычнай асобай, якая не з'яуляецца банкам, для на-быцця яе трымальнiкам таварау i аплаты паслуг на прадпрыемствах гандлю i сэрвiсу гэтай юрыдычнай асобы.

Падатковы крэдыт -- аформленая адпаведным дагаворам ад-тэрмiноука уплаты падаткау, якая выдаецца рэгiянальным падатко-вым органам для ажыццяулення iнвестыцый i iнавацыйных выдаткау наумовах платнасцi.

Падмацаванне аперацыйнай касы — папаунене касы банкаускай установы наяунымi грашамi з рэзервовых фондау грашовых бiлетау i металiчнай манеты цэнтральнага банка для за-беспячэння плацяжоу па заработнай плаце i iншых выплат.

Пазычальнiк — суб'ект крэдытных адносiн, якi ат-рымлiвае пазыку i гарантуе вяртанне часова пазычанай вартасцi

Паралельная валюта -замежная валюта, якая абслугоувае плацежныя патрэбнасцi унутры дзяржавы i абарачаецца паралельна з айчыннай валютай.

Парыжски клуб кр-рау-нефармальнае абъяднанне дзяржау-кр-рау,якое уключае дз-вы вялик.7-ки, а  тс Аустр, Нидэрл, Бельг, Испан, Нарвег, Швец и Швейц, створанае для перагляду умоу крэдыту суверэнным пазычальникам

Парытэт пакупной здольнасцi — суаднясенне па-купной здольнасцi розных нацыянальных грашовых адзiнак, разлiча-нае на падставе параунання сум грошай, патрэбных для набыцця у кожнай дзяржаве аднолькавага набору таварау.