Определения финансовых терминов белорусским языком ("горячие деньги", "связанный" кредит, облигация, ограничительный индасамент, аваль,..., эмиссия денег, электронный платежный документ, электронный служебный документ), страница 7

Пасiуныя аперацыi банкау -- аперацыi^ па прыцягненнi банкамi грашовых рэсурсау шляхам прыему сродкау на дэпазiтнае захоуванне, атрымання крэдытау i г. д. для наступнага iх размяшчэння з мэтай атрымання прыбытку

Патокi грашовых сродкау — адносна адасобленыя часткi грашо-вага абароту, якiя звязаны з iншымi яго часткамi

Пераводны вэксаль — каштоуная папера, якая выпiсваецца крэ-дыторам i уяуляе сабой пiсьмовы загад плацельшчыку выплацiць суму грошай, абазначаную на вэксалi трэцяй асобе (вэксалятрымальнiку) вауказаны на вэксалi тэрмiн або па прад^яуленнi

Пераулiк вэксаля -- пакупка Нацыянальным банкам у дыскантанта вэксаля, вэксалядауцам якога выступае юрыдычная асоба, якая не з ^яуляецца банкам, да надыходу тэрмiну плацяжу па яму.

Частка грашовага абароту, дзе грошы функцыянуюць толькi у якасцi сродку плацяжу, называецца плацеж-ным абаротам

Пластыкавая картка систэмы раэликау- картка, выпушч. У абарачэнне банкау-удзельникау с-мы для набыцця яе трымаьникам таварау и аплаты паслуг на пр-мствах гандлю и сэрвису, я-я абслуг-цца банками-удзельниками с-мы, а тс для атрымання наяу.гр.ср-кау у пунктах их выдачы указанными банками

Плацежны абарот безнаяуных грошай — сукупнасць тацяжоу, якiя ажыццяуляюцца у выглядзе запiсау нарахунках тацельшчыкау i атрымальнiкау сродкау або шляхам залiку узаемных патрабаванняу.

Плацежнае абавязацельства - грамадзянскiя праваадносiны, у адпаведнасцi з якiмi адзiн бок (даужнiк) абавязаны ажыццявiць на карысць другога боку (крэды-тора) выплату грошай, а крэдытор мае права патрабаваць ад даужнiка ажыццяулення плацяжу у вызначаны тэрмiн.

Плацежны баланс уяуляе сабой параунанне плацяжоу, зробленых дадзенай дзяржавай за мяжой, i паступленняу, атрыманых ей з-за мяжы, за пэуны перыяд

Плацежны да-кумент —распараджэнне суб^екта гаспадаратя банку аб пераводзе грошай з аднаго рахунка на iншы або залiку узаемных патрабаванняу.

Паслядоунае перамяшчэнне дакументау па усiх стадыях, прадуг-леджаных адпаведнай формай безнаяуных разлiкау, называецца да-кументаабаротам.

Плацежнае даручэнне — разлiковы дакумент, у якiм плацелыйчык дае даручэнне абслуговаму банку пералiчыць пэуную суму грошай з яго рахунку на рахунак атрымальнiка.

Плацежнае патрабаванне уяуляе сабой разлiковы дакумент, якi змяшчае патрабаванне атрымальнiка сродкау да плацельшчыка аб уплаце пэунай сумы грошай праз банк.

Плацежнае патрабаванне-даручэнне — разлiковы дакумент, якi утрымлiвае патрабаванне атрымальнiка сродкау да плацельшчыка аплацiць вартасць пастауленых па дагаворы таварау або ажыццявiць плацяжы па iншых аперацыях на падставе накiра-ваных плацелыйчыку, мiнаючы банк, якi абслугоувае атрымальнiка, разлiковых, адгрузачных i iншых дакументау, прадугледжаных дагаворам.

Полiс — дакументп, якi выдаецца страхаушчыком i змяшчае умовы заключанага дагавора страхавання.

Прапанова грошай — колькасць грошай, якую цэнтральны банк дзяржавы прапануе на грашовым рынку

Пратэст вэксаля — натарыяльная або праз судовыя органы заява крэдытора аб нявыплаце вэксалядауцам цi акцэптантам у тэрмiн сумы, указанай на вэксалi.

Працэсiнг — збор, апрацоука i перадача iнфармацыi абразлiковых i iншых дакументах па аперацыях з выкарыстаннем пластыкавых картак з мэтай забеспячэння функцыянавання сiстэмы мiжбанкаус­кiх безнаяуных разлiкау на аснове пластыкавых картак.

Проба каштоунага металу - - колькасць масавых адзiнак хiмiчна чыстага металу у тысячы масавых адзiнак лiгатурнага сплаву

Просты вэксаль уяуляе сабой каштоуную паперу, выпiсаную даужнiком, якая сведчыць аб безумоуным абавязацельстве вэксаля-дауцы выплацiць пэуную суму грошай асобе, указанай на вэксалi або асабе, указанай з дапамогай перадатачнага надпiсу, у вызначаны тэрмiн або па прад ^яуленнi.

Прыватная картка — картка, выпушчаная у абарачэнне адным банкам для набыцця яе трымальнiкам таварау i аплаты паслуг на прадпрыемствах гандлю i сэрвiсу, у дачыненнi да якiх банк-эмiтэнт з ^яуляецца банкам-эквайрэрам, а таксама для ат­рымання наяуна-грашовых сродкау у пунктах выдачы банка-эмiтэнта.

Прымусовы курс — афiцыйна зафiксаваная дзяржавай цана грашовай адзiнкi дадзенай дзяржавы для яе абмену на грашовыя знакi iншых дзяржау або на металiчныя паунавартасныя грошы ваумовах валютных абмежаванняу

Прыяцельскi iндасамент — iндасамент, якi ажыццяуляецца без гарантыi плацяжу па вэксалi.

Раздзельны лiзiнг - - лiзiнг, якi часткова фiнансуецца лiзiнга-дауцам i выкарыстоуваецца пры асаблiва вялiкiх i дарагiх аперацыях, якiя ажыццяуляюцца некалькiмi удзельнiкамi.

Раунавага на грашовым рынку — роунасць прапанаваных грашовых сродкау колькасцi гро-шай, якiя жадаюць мець прадпрыемствы i насельнiцтва.

Рахунак «Ностра» — гэта рахунак банка, ад­крыты у замежным банку-карэспандэнце (нашы рахункi у банку-ка­рэспандэнце).

Рахунак «Лора» — рахунак, адкрыты ва упаунаважа-ным банку Рэспублiкi Беларусь на iмя замежнага банка-карэс-пандэнта (iх рахункi у нашым банку)

Рызыковыя крэдыты — крэдыты, выдадзеныя нiзкарэнтабель-ным прадпрыемствам, якiя няправiльна выкарыстоуваюць i не за-хоуваюць уласныя абаротныя сродкi, а таксама крэдыты, выдадзе­ныя без матэрыяльнага забеспячэння, для папярэдняй аплаты тавар-на-матэрыяльных каштоунасцей

Разлiковы баланс — суаднясенне грашовых патрабаванняу i аба-вязацельствау дадзенай дзяржавы у дачыненнi да iншых дзяржау.

Разлiковы (бя-гучы) рахунак — рахунак, якi адкрываецца банкам прадпрыемству або прадпрымальнiку без утварэння юрыдычнай асобы для залiчэння грошай i ажыццяулення плацяжоу як у наяунай, так i у безнаяунай формах, якiя выцякаюць з яго статутнай дзейнасцi, калi iншае не прадугледжана заканадауствам.

Разлiковы час клiрынгавага сеанса — перыяд часу работы клiрынгавай сiстэмы разлiкау, на працягу якога на падставе атры-маных ад банкау рэестрау уваходных плацяжоу ажыццяуляецца вылiчэнне чыстых дэбетовых або крэдытовых пазiцый i iх паведам-ленне удзельнiкам.