Определения финансовых терминов белорусским языком ("горячие деньги", "связанный" кредит, облигация, ограничительный индасамент, аваль,..., эмиссия денег, электронный платежный документ, электронный служебный документ), страница 4

Еурарынак — мiжнародны рынак пазыковых капiталау, на якiм апе-рацыi ажыццяуляюцца у еуравалютах.

Заклад — спосаб забеспячэння выканання абавязацельствау, пры якiм крэ-дытор у вынiку невыканання заклададавальнiкам забяспечанага за-кладам абавязацельства мае права атрымаць задавальненне свайго патрабавання з кошту закладзенай маемасцi пераважна перад iншымi крэдыторамi

Замежная валюта — грашовыя знакi у выглядзе банк-нотау, казначэйскiх бiлетау i манет, якiя знаходзяцца у абарачэннi i з^яуляюцца законным плацежным сродкам у канкрэтнай замежнай дзяржаве або групе дзяржау, а таксама сродкi на рахунках у грашо-вых адзiнках замежных дзяржау або мiжнародных падлiковых i гра-шовых адзiнках.

зваротная трата — пераводны вэксаль, выстаулены асобай, якая прад *явiла рэгрэснае патрабаванне па першапачатковым (асноуным) вэксалi на адну з асоб, абавязаных перад ей па гэтым вэксалi.

Зводны фiнансавы баланс — сiстэма фiнансавых паказчыкау, якiя характарызуюць важнейшыя прапорцыг фармiравання i выкары-стання фiнансавых рэсурсау народнай гаспадаркi за пэуны перыяд

Здзелка куплi-продажу замежнай вапюты — купля замежнай валюты з аплатай у нацыянальнай грашовай адзiнцы.

Знешнi валютны рынак — сфера абарачэння замежнай валюты i нацыянальнай грашовай адзiнкi Рэспублiкi Беларусь у вынiку ажыц-цяулення: здзелак купли-продажу замеж.валюты,я-я аж-цца на биржах замеж.дз-жау и канверсийных аперацый памиж    пр-мствами-нерэзидэнтами и упаунаважаными банками:, упаунаважаными банками и банками-нерэзидэнтами., здзелак купли-продажу замежнай валюты и канверсийных аперацый памиж  пр-мствами-нерэзидэнтами , банками-нерэзидэнтами, пр-мствами-нерэзидэнтами и банками –нерэзидэнтами.     

Пад знешнiмi межамi крэдытных адносiн разумеюць iх якаснае адасаб-ленне у часе i прасторы ад iншых эканамiчных адносiн

Iмпрынтэр — устаноуленае на прадпрыемствах гандлю i сэрвiсу, а таксама у пунктах выдачы наяуных грашовых сродкау, механiчнае прыстасаванне, прызначанае для фiксавання аперацый, выкананых з выкарыстаннем картак, шляхам пераносу адбiтка рэльефных рэквi-зiтау карткi на выпiсаны на папяровым носьбiце карт-чэк.

Iмянны iндасамент — iндасамент з указаннем асобы, якой пера-даюцца правы па вэксалi.

Iндасамент — перадатачны надпiс на вэксалi, якi засведчвае пера-ход правоу па вэксалi да другой асобы.

Асоба, на карысць якой пераводзiцца вэксаль па перадатачным надпiсе, называецца iндасатам,

 асоба, якая робiць на вэксалi перадатачны надпiс — индасантам

Iнкаса — даручэнне экспарцера свайму банку атрымаць ад iмпарцера непасрэдна або праз iншы банк пэуную гра-шовую суму або пацвярджэнне, што гэта сума выплачана у вызнача-ны тэрмiн.

Iнкаса — банкауская аперацыя, з дапамогай якой банк па даручэнню свайго клiента i на падставе разлiковых дакумен-тау атрымлiвае прыналежную яму суму ад прадпрыемствау за ад-гружаныя iм таварна-матэрыяльныя каштоунасцi, выкананыя ра-боты i аказаныя паслугi з наступным залiчэннем гэтых сродкау на рахункi сваiх клiентау.

Iнкаса вэксаля — аперацыя, пры выкананнi якой банк па дару-чэннi свайго клiента ажыццяуляе дзеяннi, звязаныя з дастаукай вэксаля плацельшчыку для атрымання акцэпту або плацяжу па яму з залiчэннем сумы вэксаля на цякучы рахунак клiента.

iнкаса  чыстае- iнкаса фiнансавых дакументау, якiя не суправаджаюцца камерцыйнымi да­кументамi.

iнкаса дакументарнае — iнкаса фiнансавых дакументау, якiя суправаджаюцца камерцыйнымi дакументамi, а таксама iнкаса толькi камерцыйных дакументау

Iнкасацыя выручкi — збор у касах прад­прыемствау i прадпрымальнiкау наяуных грошай, дастаука iх у касы устаноу банкау або эксплуатацыйных прадпрыемствау Мiнiстэрст-ва сувязi.

Инфляцыя- дысбаланс попыту и прапановы, а тс парушэнне иншых прапорцый нац.гасп-ки, што у сукупнасци абумоуливае рост цэн

Ипатэчны крэдыт- асобны тып крэдытных адносин з нагоды выдачы пазык пад заклад зямли и нерух.маем-ци

Казначэйскiя бiлеты — папяровыя грашовыя знакi, якiя выпускаюцца дзяржавай ад свайго iмя, а не ад iмя цэнтральнага банка i забяспечваюцца дзяржаунай уласнасцю.

Вэксалi, якiя выпускаюцца дзяржавай для пакрыцця сваiх выдат-кау называюцца казначэйскiмi вэксалямi

Калектыуная валюта — валюта, якая выкары­стоуваецца   для  мiжнародных  разлiкау у  мiждзяржауных   эка-намiчных арганiзацый.

Камерцыйны вэксапь — абавязацельства асобнага вытвор-цы або гандляра заплацiць у вызначаны тэрмiн грошы за атрыманыя у крэдыт тавары.

Крэдыт, якi выдаецца прадауцом пакупнiкуу таварнай форме пры продажу тавару i пастауцы яго з адтэрмiноукай аплаты узамен на атрыманы вэксаль з абавязацельствам ажыццявiць плацеж у абу-моулены тэрмiн i заплацiць працэнты, сума якiх уключаецца у цану тавару i суму вэксаля, называецца камерцыйным крэдытам.

Канверсiйная аперацыя — купля валюты адной замежнай дзяржавы з аплатай у валюце iншай замежнай дзяржавы.

Канверсуемасць — магчымасць абмену валюты адной дзяржавы на валюту другой дзяржавы па усталяваным валютным курсе

Кансарцыяльны крэдыт — крэ­дыт, якi выдаецца банкаускiм кансорцыумам за кошт аб^яднання крэдытных рэсурсау банкау-удзельнiкау

Карт-рахунак — спецыяльны рахунак, на якiм улiчваюцца аперацыi з выкарыстаннем карткi.

Карт-чэк — дакумент першаснага улiку, сфармiрованы электронным тэрмi-налам або iмпрынтэрам, якi з ^яуляецца падставай для ажыццяулення разлiкау па аперацыях з выкарыстаннем картак, а таксама служыць пацвярджэннем iх ажыццяуленн

Карэспан-дэнцкi рахунак — рахунак, на якiм адлюстроуваюцца разлiкi, праве-дзеныя па даручэннi i за кошт другога банка-карэспандэнта у адпа-веднасцi з заключаным карэспандэнцкiм пагадненнем. Карэспандэнцкi рахунак — рахунак, адкрыты адным банкам дру-гому банку для адлюстравання аперацый, якiя ажыццяуляюцца ад­ным банкам па даручэннi i за кошт другога банка на аснове мiжбанкаускага карэспандэнцкага пагаднення, аформленага шляхам заключэння банкам двухбаковага дагавора або абмену лiстамi цi тэ-летрансмiсiйнымi паведамленнямi.