Определения финансовых терминов белорусским языком ("горячие деньги", "связанный" кредит, облигация, ограничительный индасамент, аваль,..., эмиссия денег, электронный платежный документ, электронный служебный документ), страница 3

Грашовая база — кампанент грашовай масы, якi уключае наяуныя грошы у абарачэннi, грашовыя сродкi у касах банкау, абавязковыя рэзервы камер-цыйных банкау i iх сродкi на карэспандэнцкiх рахунках у грнтральным банку.

Крэдыт, якi выдаеццау валюце той або iншай дзяржавы, называ-ецца   грашовым   крэдытам,

Сукупнасць ме-рапрыемствау у галiне грашовага абарачэння i крэдыту, накiраваных на рэгулявате эканамiчнага росту, стрымлiванне iнфляцыi, забеспя-чэнне занятасцi i вырауноуванне плацежнага балансу уяуляе сабой грашова-крэдытную палiтыку дзяржавы

Грашова-крэдытная рэстрыкцыя- палитыка"дарагiх грошай", якая прадугледжвае абмежаванне крэдытных аперацый, павышэнне узроуню працэнтных ставак, тармажэнне тэмпау росту грашовай масы у абарачэннi

Грашова-крэдытная экспансiя — стымуляванне крэдытных апе­рацый за кошт панiжэння працэнтных ставак и накираванне у плацежны абаротдадатковых граш.ср-кау

Сукупны аб'ем плацежных сродкау, якiя абслугоуваюць гаспадар-чы абарот i належаць прыватным асобам, прадпрыемствам i дзяр-жаве, называецца грашовай масай.

Грашовы мулыпыплiкатар — лiчбавы паказчык, якi паказвае у колькi разоу узрасце або скарацiцца грашовая маса у вынiку па-велiчэння або скарачэння укладау у грашова-крэдытную сiстэму на адну адзiнку

Грашовая рэформа — поуная аба частковая перабудова грашовай сiстэмы, якая праводзiцца дзяржавай з мэтай упарадкавання и умацавання грашовага абарачэння

Грашовая сiстэма — форма арганiзацыi грашовага абарачэння у дзяржаве, якая гiстарычна склалася i замацавана заканадауствам.

Грошы -- актывы, аб'екты, прадметы, якiя служаць у якасцi сродкау абарачэння, адзiнкай лiку i сродкам накатення

Дабрачынны рахунак- рх мэт. Хар-ру.яки адкр-цца у банку пр-мствам, прадпр-кам и грамадзянам для збору, зах-ння и выкар-ння граш.ср-кау, паступиушых у выгл. Дармавой дапамоги або ахвяраванняу з мэтай правядзення дабрачын.акцый

Дагавор лiзiнгу — пагадненне памiж лiзiнгадауцам i лiзiнгаатпры-мальнiкам аб устанауленнi правоу i абавязкау наконт набыцця лiзiнгадауцам ва уласнасць названага лiзiнгаатрымальнiкам аб'екта лiзiнгу у вызначанага апошнiм прадауца або пастаушчыка i перадачы лiзiнгаатрглмальнiку аб'екта за плату у часовае валоданне i кары-станне з правам або без права выкупу.

Дагавор парукi — пагадненне з аднабаковымi аба-вязацельствамi, згодна з якiм паручыцель бярэ на сябе абавязацель-ства перад крэдыторам аплацiць запазычанасць пазычальнiка.

Дарожны чэк — перадаплачаны плацежны дакумент на пэуную суму у замежнай валюце, якi набываецца для атрымання наяуных грашовых сродкау i ажыццяулення безнаяуных разлiкау

Даугавое абавязацельства — гэта дакумент, якi выдаецца пазы-чальнiкам крэдытору пры атрыманнi пазыкi, у якiм указваецца сума крэдыту i тэрмiн яго пагашэння

. Дзяржауны (суверэнны) дэфолт — поуная або частковая адмова дзяржавы ад плацяжоу па знешнiх i унутраных даугах

Дзяржауныя каштоуныя паперы — аблiгацыi, казначэйскiя вэксалi i iншыя дзяржауныя абавязацельствы, якiя выпускаюцца цэнтральнымi урадамi, мясцовымi органамi улады i дзяржаунымi прадпрыемствамi з мэтай размяшчэння i мабiлiзацыi грашовых рэ-сурсау.

Дзяржауныя нярынкавыя каштоуныя па­перы — аблiгацыi i казначэйскiя вэксалi, а таксама iншыя дзяр­жауныя абавязацельствы, якiя паумовах iх выпуску не могуць абара-чацца на рынку.

Дзяржаунае рэгуляванне пла-цежнага балансу — сукупнасць валютных, фiнансавых, грашова-крэдытных i iншых эканамiчных мер, накiраваных на фармiраванне асноуных артыкулау плацежнага балансу

Доступ да элек­тронных дакументау — азнаямленне з iнфармацыяй, яе апрацоука, капiраванне, мадыфiкацыя i знiшчэнне.

Дылер дзяржауных каштоуных папер — юрыдычная асоба, якая з^яуляецца прафесiйным удзельнiкам рынку каштоуных папер i ажыццяуляе здзелкi па iх куплi-продажу ад свайго iмя i за свой кошт шляхам публiчнага аб^яулення курсау iх пакупкi i продажу

Дылерскi крэдыт— аднадзенны крэдыт, якi выдаецца пра-фесiйнаму удзельнiку рынка каштоуных папер (дылеру) пад заклад каштоуных папер або iншай маемасцi.

Дыскантант — банк, якi прадставiу вэксаль для пераулiку у На-цыянальны банк.

Дысконтныя каштоуныя паперы — каштоуныя паперы, якiя прадаюцца са скiдкай i даход па якiх рэалiзуецца толькiу вынiку дабаулення сумы гэтых скiдак да iх вартасцi пры надыходзе тэрмiну пагашэння..

Дэбетная картка — картка, прызначаная для разлiкау за тавары i атрымання сродкау у наяуна-грашовай форме шляхам прамога спiсання з карт-рахунку уладальнiка.

Дэвiзы — плацежныя сродкi у замежнай валюце, якiя затым абменьвалiся на золата

Дэпазiтарый каштоуных папер — арганiзацыя, якая захоувае каштоуныя паперы па даручэннi клiентау i рэалiзоувае iх правы па гэтых паперах,

 дэпанент — юрыдычная або фiзiчная асоба, якая перадае каштоуныя паперы на захоуванне у дэпазiтарый.

Дэпазiтны рахунак — рахунак, якi адкрываецца прадпрыем­ствамi, прадпрымальнiкамi i фiзiчнымi асобамi у банках для за-хоування свабодных грашовых сродкау наумовах тэрмiновасцi або да запатрабавання, платнасцi i зваротнасцi

Дэфяцыя-выключэнне з абарачэння часткi залiшней грашовай масы, якая была выпушчана у абарачэнне у перыяд iнфляцыi, якое суправаждаецца агульным панiжэннем узроуню цэн у дзяржаве

Дэфолт — невыкананне або адмова ад выканання грашовага абавязацельства цi здзелкi.

Даугавыя аблiгацыi, якiя выпускаюцца пазы-чальнiкам пры атрыманнi доугатэрмiновай пазыкi на еурарынку на-зываюцца еурааблiгацыямi (еурабондамi).

Еуравалюты (Ейгосйггепсiез) — замежныя валюты, у якiх камерцыйныя банкi ажыццяупяюгрз без-наяуныя дэпазiтна-пазыковыя аперацыi за межамi дзяржау-эмiтэнтау гэтых валют.

еурадолары — долары ЗША, якiя знаходзяцца на рахунку замежнага банка i выкарыстоуваюцца iм для дэпазiтна-пазыковых аперацый на мiжнародным рынку пазыковых капiталау

Еуракрэдыты — мiжнародныя пазыкi, якiя выдаюцца на тэрмiн ад 1 да 10 i больш гадоу камерцыйнымi банкамi за кошт рэсурсау еуравалютнага рынку.