Методичні вказівки до виконання завдання з курсу «Комп′ютерна графіка» засобами графічного пакету CorelDRAW

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання завдання з курсу

«КОМП′ЮТЕРНА ГРАФІКА»

ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОГО ПАКЕТУ CorelDRAW

для студентів інженерно-гуманітарного факультету

                                                                                 Затверджено на засіданні

                                                                                 кафедри графіки

                                                                                 Протокол №16

                                                                                 від 22 грудня 2003р.

ХАРКІВ 2005

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання завдання з курсу

«КОМП′ЮТЕРНА ГРАФІКА»

ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОГО ПАКЕТУ CorelDRAW

ХАРКІВ   2005

                                      Навчальне видання

Методичні вказівки  до виконання завдання з курсу комп′ютерної графіки

Засобами графічного пакету CorelDRAW

Упорядники:  О.М. Проценко

                               І.В. Тимченко

                        О.О. Печерцев                                             

                         В.В. Герасименко

Відповідальний за випуск:  О.О.Печерцев

Редактор:      Л.І. Христенко

План 2005, поз. 27

Підп. до друку                      Формат 60 х 84  1/16     Папір друк. №2

Надруковано на ризографі   Умовн. друк. арк.

Тираж         прим.                  Зам. №  836            Безкоштовно.

                            

                      ХДТУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

                                                                 

                                   Підготовлено та віддруковано РВВ

                          Харківського державного технічного

                        університету будівництва та архітектури

Методичні вказівки до виконання завдання Методичні вказівки  до виконання завдання з курсу комп′ютерної графіки Засобами графічного пакету CorelDRAW  /Упорядники  О.М. Проценко, І.В. Тимченко, О.О. Печерцев, В.В.Герасименко   - Харків, ХДТУБА. -  2005  40с./

Кафедра графіки

Рецензент: Сопов В.П.

Методичні вказівки містять основні відомості про роботу в середовищі CorelDRAW, пояснення і рекомендації до виконання  завдання з комп′ютерної графіки на підставі наведених прикладів. Призначені для студентів інженерно-гуманітарного факультету, що вивчають курс комп′ютерної графіки.

 
ВСТУП

На існуючий час виникає необхідність поєднання різних курсів  дисциплін, що прослуховують студенти під час навчання в вищому учбовому закладі. Курс комп´ютерної графіки є одним з провідних в  університеті тому, що навчає майбутнього спеціаліста спілкуватися за допомогою мови графічних зображень.

Мета завдання – на прикладі виконання поданих завдань оволодіти навичками роботи в графічно-дизайнерському середовищі CorelDRAW та вміти застосовувати їх на практиці.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

1. Одержати завдання у викладача.

2. На екрані комп’ютера в середовищі CorelDRAW встановити межі робочого простору.

4. З використанням інструментів СorelDRAW виконати основні елементи задачі, що подана за варіантом, та за допомогою команд редагування  привести зображення на екрані дісплея у  відповідальність із завданням.

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ В СЕРЕДОВИЩІ CorelDRAW

Використання маніпулятора “миша”

В cередовищі СorelDRAW можна використовувати різноманітні пристрої впровадження. Команди та положення точок можна задавати або натиском пристрою вказування, або набором з клавіатури. Пристрій вказування (миша) може мати дві або три кнопки. Він використовується для вибору пунктів меню та інструментів, крім того – для креслення об’єктів та їх вибору.

Ліва кнопка двокнопкової миши є кнопкою вибору, за її допомогою вказують точки на екрані.

Права кнопка є кнопкою впровадження контексного меню. Якщо натиснути її, коли курсор миши розташовано на панелях інструментів або в командному рядку, можна відповідно переналагодити кнопки піктограм або налаштування системи.

При використанні трикнопкової миши контексне меню іноді викликається натиском середньої кнопки.

2. ПАЛІТРА ІНСТРУМЕНТІВ

Палітра інструментів містить основні інструменти СorelDRAW, що дозволяють виконувати малювання та редагування об¢єктів (рис.1). Деякі інструменти неможна бачити на палітрі. Щоб їх обрати, потрібно навести вказівник миши на піктограму інструмента тієї групи, до якої належить потрібний інструмент, натиснути ліву кнопку миши та утримувати її натиснутою. Через деяку мить з¢явиться вкладка, на якій буде відображено всі інструменти даної групи, з яких легко обрати потрібний. На кнопках інструментів, що входять до складу групи, зображена невелика чорна стрілка трикутної форми.

Нижче наведено повний перелік всіх інструментів СorelDRAW та їх коротка характеристика (див. табл. 1). Більш детально деякі інструменти будe розглянуто далі.


Рис.1. Палітра інструментів СorelDRAW

Таблиця 1.

Основні інструменти СorelDRAW

Похожие материалы

Информация о работе