Виникнення і розвиток буржуазного права. Буржуазне цивільне, сімейне і трудове право

Страницы работы

18 страниц (Word-файл)

Содержание работы

ЛЕКЦІЯ ЧОТИРНАДЦЯТА

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК БУРЖУАЗНОГО

ПРАВА.

1. Становлення і загальний розвиток основних правових систем Нового Часу.

2. Буржуазне цивільне, сімейне і трудове право.

3. Кримінальне право і процес.

І питання.

Історія виникнення буржуазного права нерозривно пов'язана з формуванням самих інститутів буржуазної держави. Отримавши перемогу над феодальними класами в ході революцій або шляхом конституційних реформ, буржуазія стала гегемоном у соціальній структурі, що дозволило їй юридично закріпити необхідні для капіталістичного розвитку порядки регуляції суспільних відносин. Отже, вихідним моментом для виникнення буржуазного законодавства в галузях права, що виділилися чітко в Новий Час, явилися насамперед нормативно-правові акти державного (конституційного) значення. Таким чином, історичному типу буржуазної держави відповідає і загальний тип права, що ґрунтується на визначених принципах. Найважливішими з них е:

• проголошення прав і свобод людини, тому що капіталістичний уклад господарства ґрунтується на економічному примусі і найманій праці;

• встановлення юридичних гарантій від концентрації влади в одних руках, що може стати основою для встановлення тоталітарного державного режиму, що перешкоджає вільному розвитку капіталістичного підприємництва.

У минулих лекціях на прикладах окремих країн ми вже торкалися питання про витоки становлення двох основних систем буржуазного права. Підкреслювалося, що конвергенція Британії і європейського континенту в правовому відношенні почалася ще в пізнє Середньовіччя. У XVII - початку XIX сторіч цей процес продовжувався і був пов'язаний із двома основними поглядами на буржуазну державну перебудову:

1. Пристосування шляхом реформування старих феодальних правових інститутів до об'єктивно виниклих суспільних відносин;

2. Рішуче знищення і скасування феодальних правових норм, затвердження буржуазного права.

Перший погляд має більш ранній історичний грунт і пов'язаний з особливостями англійських буржуазних революцій XVII ст., другий французьких кінця XVIII - XIX ст.ст.

У результаті географічної відособленості Англії, раннього розвитку тут торгівлі і промисловості, у цій країні створилися особливі умови для більш самостійної правотворчості, чим в континентальній Європі. Англосаксонська правова система формувалася під впливом так називаного «англійського загального права», що виникло в XI - XII ст.ст., і не випробувала на собі значного впливу римського права. В результаті класичний римський поділ права на публічне і приватне, що був сприйнятий європейською традицією в рамках «римських імперій» Середньовіччя, уникнув Англію.

Тому першою особливістю її національної правової системи є відсутність розподілу на галузі, що визначають порядок організації і діяльності державних органів і що охороняють інтереси держави, і суспільства в цілому (публічне право: конституційне, адміністративне, міжнародне, кримінальне, процесуальне) і галузі, що захищають інтереси приватних осіб від злочинних посягань держави й особистості (приватне право: цивільне, сімейне, торгове, трудове). З.Черниловський через відсутність в англосаксонському праві такого розподілу в якості похідної характеристики називає «відразу» до адміністративної юстиції: державні установи і чиновники відповідають за свої дії перед тим же судом, що і приватні особи» (1).

Компромісний характер результатів першої англійської і «славнозвісної» революцій багато в чому обумовив другу особливість англосаксонського права - архаїзм його систематизації. Архаїчні форми дореволюційного права Англії наповнилися новим післяреволюційним змістом. В результаті англосаксонська система права не передбачає кодифікацію як один із видів правової систематизації, що стала характерна для більш пізнього періоду розвитку політико-правової думки і юридичної практики, що склалися під впливом французького Просвітництва і революції 1889 - 1893 р.р. Наполеонівська експансія початку XIX ст. створила грунт для залучення в правове поле французьких кодексів більшої частини континентальної Європи і через Іспанію і Португалію Латинської Америки, У той же час на територіях переселенських колоній Британської імперії діяло національне право метрополії, завезене сюди англійськими колоністами, що переважали на цій території, у якості правової традиції общин, що утворювалися, а потім їхніх політичних об'єднань, затверджених королівськими хартіями. Далі статус домініонів остаточно включив ці території в сферу англосаксонської правової системи.

Деяким винятком були лише французькі провінції Канади, що зберегли дію історичного французького права і Південно-Африканська спілка, де відбувся синтез англійського і староголландського права. Більш модернізованою виявилася і правова система США, що пов'язано з раннім отриманням ними незалежності.

Похожие материалы

Информация о работе