Політична економія: Навчальний посібник (Теми 16-27: Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Економічний аспект глобальних проблем)

Страницы работы

Содержание работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра економічної теорії

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ЧАСТИНА 3

Харків – 2007


Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії,

 протокол №   від р.

Климова Н.І.

Політична економія: Навчальний посібник. Ч.3. – Харків: ХБІ УАБС – 2006. –  с.

Ó Климова Н.І., 2006

Ó ХБІ УАБС, 2006


ЗМІСТ

Тема 16: форми суспільного продукту в процесі відтворення…………………….3

Тема 17: Розподіл національного доходу. споживання заощадження……..15

Тема 18: Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли………...27

Тема 19: Зайнятість, відтворення робочої сили та їх державне регулювання…………………………………………………………………………….43

Тема 20: Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва …………………………………………………….…...54

Тема 21: Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи………………………………………………………………………….…..…….61

Тема 22: Економічна система сучасного капіталізму…….…………………..…...68

Тема 23: Соціалістична економічна система та її еволюція.................................79

Тема 24: Закономірності та особливості розвитку перехІдних економік.....89

Тема 25: Свтове господарство……………………………………………..………..….….…95

Тема 26: Форми міжнародних економічних відносин………………..…………….103

Тема 27: Економічний аспект глобальних проблем……..……………..………...…109


ТЕМА 16. ФОРМИ СУСПIЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСI ВIДТВОРЕННЯ

План

1.  Сутнiсть i види економiчного вiдтворення.

2.  Суспiльний продукт i його сучаснi форми.

3.  Методи обчислення суспiльного продукту.

4.  Нацiональне багатство, його структура. Проблеми розширеного вiдтворення нацiонального багатства в Українi.

Мiнi-лексикон:валовий внутрiшнiй продукт (ВВП), валовий нацiональний продукт (ВНП), вiдтворення, нацiональне багатство, нацiональний дохiд, просте суспiльне вiдтворення, розширене суспiльне вiдтворення, сукупний суспiльний продукт, тiньова економiка, чистий внутрiшнiй продукт (ЧВП).

1.  Сутнiсть i види економiчного вiдтворення

Вивчаючи цю тему, студент насамперед повинен зрозумiти сутнiсть економiчного вiдтворення. Будь-який процес виробництва незалежно вiд його суспiльної форми має бути безперервним, тобто повинен перiодично проходити однi й тi самi стадiї. Так само як суспiльство не може припинити споживати, так само не може воно й припинити виробляти. Тому будь-який процес суспiльного виробництва, що розглядається в постiйному зв’язку i безперервному потоцi свого вiдновлення, в той же час є процесом вiдтворення. Полiтична економiя дослiджує суспiльне вiдтворення як економiчне. Останнє включає такi стадiї: виробництво, розподiл, обмiн i споживання товарiв i послуг.

Економiчне вiдтворення вiдбувається як у рамках окремих пiдприємств i домогосподарств, галузей i регiонiв, так i в масштабi всього суспiльства. Основою суспiльного вiдтворення є вiдтворення на окремих пiдприємствах i домогосподарствах.

Економiчне вiдтворення суспiльства включає в себе такi найважливiшi моменти:

1)  вiдтворення суспiльного продукту та його конкретних форм;

2)  вiдтворення людського ресурсу як особистого чинника виробництва та його зайнятостi;

3)  вiдтворення основного i оборотного капiталу суспiльства, тобто засобiв виробництва, як необхiдних умов суспiльного  процесу вiдтворення;

4)  вiдтворення нацiонального багатства;

5)  вiдтворення споживання;

6)  вiдтворення економiчних вiдносин.

Розрiзняють просте, розширене i звужене вiдтворення економiчної системи.

Просте вiдтворення – це вiдновлення процесу суспiльного виробництва з року в рiк у незмiнних масштабах. Просте суспiльне вiдтворення було типовим для докапiталiстичних економiчних формацiй, для так званої традицiйної економiки.

Розширене вiдтворення економiки – це вiдтворення суспiльного виробництва в зростаючих розмiрах.

Звужене вiдтворення характеризується повторенням суспiльного виробництва в обсягах., що є меншими, нiж у попередньому перiодi.

 


Рис. 16.1. Форми суспiльного вiдтворення

Найважливiшим у вiдтвореннi всiх елементiв економiчної системи є постiйне вiдтворення робочої силиз високим рiвнем освiти, квалiфiкацiї, iнтелекту i культури. Вiдтворення робочої сили полягає в безперервному вiдновленнi та пiдтриманнi фiзичних сил i розумових здiбностей людини, пiдвищеннi квалiфiкацiї працiвникiв.

Вiдтворення виробничих вiдносинполягає в їхньому вдосконаленнi, що проявляється як:

-  розширення товарно-грошових вiдносин на основi розвитку рiзноманiтних форм власностi;

-  удосконалення економiчних методiв управлiння;

-  розвиток кооперацiї в усiх галузях економiки.

Вiдтворення природних ресурсiв передбачає вiдновлення  природних умов економiчного зростання, збереження довкiлля тощо. Актуальнiсть цiєї проблеми посилюється  з огляду на рiзке зростання обсягiв споживання сировини та природних ресурсiв суб’єктами господарювання.

Особлива роль в умовах постiндустрiального суспiльстваналежить вiдтворенню iнформацiї на основi використання найновiших досягнень НТП, серед яких особливе мiсце займає всесвiтня мережа Iнтернет.

2.  Суспiльний продукт i його сучаснi форми

Похожие материалы

Информация о работе