Розробка імітаційних моделей виробничих модулів систем обробки металів різанням: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсів "Технологія автоматизованого виробництва", "Імітаційне моделювання виробничих систем", "Інтегровані системи управління технологічною підготовкою виробництва", страница 12

Параметр

Значение

Размеры рабочей поверхности стола-спутника, мм:

ширина длина

1000

1600

Наибольшее расстояние от торца шпинделя по рабочей поверхности стола-спутника, мм

1000

Расстояние от оси шпинделя до направляющих стойки, мм

1130

Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кН

30

Размеры инструмента, устанавливаемого в магазин, мм:

диаметр (наибольший):

без пропуска гнезд с пропуском гнезд длина (наибольшая)

125

250

400

Обозначение конуса конца оправки по ГОСТ 15945–82, устанавливаемой в шпиндель

50

Наибольшее усилие зажима оправки в шпинделе, кН

22±2

Наибольшие перемещения по осям координат, мм:

стола – Х

салазок –Y

бабки – Z

1600

1000

800

Дискретность задания перемещения, мм

0,001

Частота вращения шпинделя (бесступенчатое регулирование),  мин-1

5…4000

Рабочие подачи по осям координат (бесступенчатое регулирование), мм/мин:

стола –Х

салазок – Y

бабки – Z

1…10000

1…10000

1…10000

Скорость быстрых перемещений по осям координат, м/мин:

стола салазок бабки

14

14

14

Наибольший крутящий момент на шпинделе при установке фрезы на шпинделе диаметром 200мм, Н×м

1200

Наибольшее усилие подачи, по осям координат, кН:

стола салазок бабки

15

15

10

Устройство автоматической смены инструмента

Количество гнезд магазина

60

Время смены инструмента, с:

собственное от стружки до стружки

8

16

Устройство смены заготовок

Количество столов-спутников в накопителе:

исполнение с перегружателем исполнение с перегружателем и транспортно-накопительной системой

2

6

Время смены столов-спутников с перегружателя, с

55

Габарит модуля с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием, мм:

исполнение с перегружателем на два стола-спутника исполнение с транспортно-накопительной системой (на шесть столов-спутников)

10200´8200´4900

12800´8200´4900

Масса модуля (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), не более, кг:

исполнение с перегружателем (на два стола-спутника)

исполнение с транспортно-накопительной системой (на шесть столов-спутников)

39350

49300

Электрооборудование

Номинальная мощность электродвигателя привода главного движения, кВт

30

Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт

49,02

Наибольшая суммарная мощность одновременно работающих электродвигателей, кВт

46

Установочный чертеж и присоединительные базы ГПМ на базе

сверлильно-фрезерно-расточного станка модели 65Б90ПМФ4М
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ «Розробка імітаційних моделей виробничих модулІВ систем

обробки металів різанням»

для студентів спеціальностей:

7.092501 " Автоматизація технологічних процесів та виробництв машинобудування", 7.090202 - “ Технологія машинобудування”

В авторській редакції

Укладач Шелковий Олександр Миколайович

Відповідальний за випуск  Ю.В. Тимофієв

Роботу рекомендував до видання Г.А. Крутіков

План 2006р., поз.76

Підписано до друку 10.09.06. Формат 60´84 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк - ризографія. Ум.друк. арк. 2,24

Обл. – вид. арк. 2,5  Тираж 150 прим.

Зам. 9882-3. Ціна договірна

НТУ „ХПІ”. 61002, м. Харків, вул.. Фрунзе, 21

Віддруковано з орігінал-макету в ТОВ СУНП „Бруксафоль-Курсор Фолієн”

61057 Харків, 57, пров. Театральний, 11/13.

т. (057) 714-38-74, (057) 706-41-43