Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”

Страницы работы

Содержание работы

Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет економіки транспорту

Кафедра “Економіка, організація і управління підприємством”

Методичні вказівки

до курсової роботи

з дисципліни

“Економіка праці та соціально-трудові відносини”

Харків 2005р.


Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” 26 серпня 2005 р., протокол № 1

Призначені для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.

Укладачі

Старший викладач    О.М. Синіговець

Доцент                       Т.Г. Сухорукова

Рецензент

Професор Л.О. Позднякова


Зміст

Вступ                                                                                                                                     4

Розділ 1. Розрахунок чисельності працівників підприємства та аналіз

руху персоналу підприємства                                                                                             5

Розділ 2. Розрахунок продуктивності праці робітників                                                 10

Розділ 3 Аналіз витрат робочого часу та удосконалення його використання             11

Розділ 4. Розрахунок оплати праці робітників                                                                16

Розділ 5. Аналіз впливу трудових показників на ефективність виробництва             20

Список літератури                                                                                                              24

Додаток А.                                                                                                                           25

Додаток Б.                                                                                                                           32


Вступ

Основою соціальної ринкової економіки є ринкова економіка, головною ціллю якої є ефективність виробництва та прибуток. В сучасних умовах у системі соціально-трудових відносин першочергове значення здобувають фактори, що впливають на трудовий потенціал, ефективність його використання. Труд є основою розвитку суспільства та важливий фактор виробництва.

Економіка праці як наука вивчає соціально-економічні відносини, що утворюються в процесі виробництва, розподілу, обміну і використання робочої сили, забезпечення умов продуктивної праці.

Економіка праці є основною дисципліною про працю в системі соціально економічних наук, яка розглядає працю як головний фактор виробництва. В даному курсі праця виступає як основний предмет вивчення і аналізу. Економіка праці перш за все вивчає проблеми праці в межах підприємства і його оточення.

Основні задачі вивчення дисципліни є оцінка якісних і кількісних параметрів трудової діяльності і факторів їх формування, виявлення тенденцій у сфері праці, розгляд процесів управління й регулювання праці.

Мета курсової роботи – вивчення та практичне закріплення теоретичних основ з економіки праці.

Визначена мета досягається через  вирішення наступних задач:

практичне застосування методів розрахунку чисельності працівників;

аналіз руху персоналу підприємства;

оцінка ефективності використання трудового потенціалу підприємства;

удосконалення використання робочого часу через покращення нормування та організацію праці;

визначення фонду оплати праці та аналіз його структури;

аналіз впливу трудових факторів на ефективність виробництва.

Курсова робота складається з вступу, п'яти розділів та списку літератури.

Номер варіанта відповідає останній цифрі шифру залікової книжки.

Завдання  до розділів та пояснення до формул у текст  курсової роботи не вносяться.

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 35 сторінок.

 
Розділ 1

Розрахунок чисельності працівників підприємства та аналіз руху персоналу підприємства

Завдання

За вихідними даними таблиці 1.1 діяльності локомотивного депо розрахувати загальну чисельність працюючих і чисельність робітників депо за такими основними групами: а) робочі локомотивних бригад;

б) робочі з технічного обслуговування і ремонту;

в) робітників охорони;

г) робітників-відрядників ремонтного виробництва з виготовлення запасних частин;

д) службовців виробничих ділянок і апарату управління депо.

Провести аналіз руху персоналу підприємства, виходячи з даних таблиці 1.2. Визначити коефіцієнти загального обороту, вибуття, прийому, заміни кадрів та поточності.

Таблиця 1.1 – Вихідні дані для розрахунку чисельності робітників підприємства

Похожие материалы

Информация о работе