Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 8

Таблиця 3.2 – Аналіз структури та використання фонду часу

Показники

Значення

1. Календарний фонд часу, годин  [п.1 табл. 3.1 x8 ]

2. Табельний фонд часу, годин [п.3 табл.3.1 x8 ]

3. Максимально можливий фонд часу, годин [п.3 табл. 3.1-п.4.1 табл. 3.1 x8 ]

4. Бюджет робочого часу,годин

5. Корисний фонд робочого часу,годин

6. Коефіцієнт використання календарного фонду часу [п.4 табл. 3.1 : п.1 табл. 3.1]

7. Коефіцієнт використання табельного фонду часу [п.4 табл. 3.1:п.2 табл. 3.1]

8. Коефіцієнт використання максимально можливого фонду часу [п.4 табл. 3.1 : п.3 табл. 3.1]

9. Коефіцієнт використання робочого часу [п.9 табл. 3.1:п.3 ]

10. Резерв часу, годин [п.3-п.4]

11. Неявки , що відповідають втратам робочого часу, годин [(п.4.5 табл. 3.1+п.4.6 табл. 3.1)x8+п.8.2 табл. 3.1]

Таблиця 3.3 – Аналіз зміни середньорічного виробітку

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

1. Обсяг виробництва, млн. грн. (Q)

2. Середньоспискова чисельність робітників підприємства, осіб (Ч)

3. Число людино днів відпрацьованих робітниками за рік, людино-днів [п.2 x п.6]

4. Число людино-годин відпрацьованих робітниками за рік, людино-годин [п.2 x п.7 x п.6]

5. Середньорічний виробіток одного робітника [п.1 : п.2]

6. Середнє число днів відпрацьованих одним робітником за рік, днів (Дср)

7. Середнє число годин відпрацьованих одним робітником за день, годин (Г ср.)

8. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн       ( Вгод ср) [п.1 : п.4]

Обсяг виробництва підприємства за рік визначається перемноженням обсягу робіт (Q) табл.2.1 на 12, середньоспискова чисельність робітників за рік визначається як 89,6% від чисельності працівників  табл. 2.1.

2) аналіз витрат робочого часу на основі хронометражу.

Розрахувати коефіцієнт стійкості по кожному елементу операції на основі фактичних даних тривалості виконання кожного елементу, порівняти коефіцієнт стійкості з нормативним значенням.

Якщо розрахований коефіцієнт стійкості вище нормативного, то слід виключити не якісні виміри і визначити коефіцієнт стійкості хронометражного ряду.

Визначити норму часу на виконання елементів операції як середньоарифметичне їх значення хронометражного ряду.

Визначити норму часу на операцію, як суму середнього часу її елементів (Tоп = ). Результати розрахунків представити в таблиці.

Таблиця 3.4 – Аналіз хронометражу

Елементи операції

Тривалість виконання елементів операції

Коефіцієнт стійкості

Сума

витрат часу

Середня

тривалість витрат часу ti

розрахований

нормативний

3) Аналіз витрат робочого часу на основі фотографії робочого дня.

Розподілити витрати робочого часу за категоріями їх класифікації і скласти аналітичне зведення однойменних витрат і баланс часу робочого дня.

Провести розрахунок співвідношення кожної категорії часу до загального підсумку робочого часу і до оперативного часу.

Розробити раціональний баланс робочого дня в результаті ліквідації непродуктивних витрат робочого часу фактичного балансу.

Скорочення непродуктивних витрат робочого часу може бути за рахунок удосконалення витрат часу, тривалість підготовчо-заключного часу до 7%, обслуговування робочого місця до 5% і тривалість технологічних перерв і часу перерв на відпочинок і особисті потреби до 6% від оперативного часу, та ліквідації непродуктивної діяльності.