Водоспоживання та водовідведення в населеному пункті. Водозабірні та водоочищувані споруди. Оцінка раціональності використання водних ресурсів, страница 5

  Особливої уваги надають комплексному використанню та охороні водних ресурсів. З цією метою здійснюють оцінку природних вод в окремих річкових басейнах й економічних районах з урахуванням антропогенної діяльності нині та в перспективі. Крім того, виявляють потребу у воді всіх галузей народного господарства та обґрунтовують норми водоспоживання з урахуванням повторного або послідовного використання води, визначають обсяг безповоротних втрат. Узгоджують запити окремих водокористувачів з виділенням найефективніших та тих, що економно витрачають воду. Розробляють водогосподарські баланси і виявляють на їх основі райони, де спостерігається найбільший у воді дефіцит. Встановлюють заходи з охорони природних вод від виснаження і забруднення й розробляють заходи та пропозиції щодо очищення, знешкодження і використання різних стічних вод (промислових, комунальних, сільсько-господарських). Визначають асигнування для виконання накреслених заходів водогосподарського і меліоративного будівництва. Оцінюють зміну природних умов у зонах проведення великих водогосподарських заходів. Обґрунтовують обсяг проектно-пошукових і науково-дослідних робіт для визначення складу виконавців.


2.Мета курсової роботи

Закріплення теоретичних знань студента з даної дисципліни і застосування їх на стадії проектування.

На підставі вихідних даних провести розрахунок балансу водоспоживання та водовідведення в населеному пункті (НП) і на промисловому підприємстві (ПП) для прямоточної, оборотної та комбінованої схем водоспоживання і оцінити раціональність використання водних ресурсів.

2.1.  Вибір міст розташування водозабірних та водоочищуваних споруд

Вибір місць розташування водозабору та водоочисних споруд здійснюється відповідно до рекомендацій СНиП 2.04.02-85 * «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Норми проектування »[1] з урахуванням зон санітарної охорони.

Вибір місць розташування майданчика каналізаційних очисних споруд щодо населеного пункту проводиться відповідно до рекомендацій СНиП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Норми проектування »[2] з урахуванням санітарно-захисних зон.


2.2 Визначення витрат водоспоживання та водовідведення в населеному пункті

2.2.1. Визначення господарсько-питних витрат води в населеному пункті

Рисунок 2.1:М 1:250 000

Визначення розрахункових витрат води на господарсько-питні потреби в населеному пункті проводиться на підставі вихідних даних відповідно до мал.1.1. Норми на полив та миття приймаються згідно п.2.3 [1].

Розрахунок проводиться в табличній формі (Таблиця 2.1).

Fн.п. – площа населенного пункту, а=3,2 м ; в=2м

Fн.п.=2*3,2=6,4*250000/10000=1600м2

Fп.п. = 0,9* 0,4*250000/10000 = 90 м2

Fп.о. = 1*1,7* 250000/10000=425 м2

 

Таблиця 2.1 Визначення річних витрат води в населеному пункті

Госп-питні витрати

Розрахункова площа населеного пункту (НП), га: Fнп

1600

Щільність населення, чол / га: n0

230

Розрахункове число жителів в НП, чол:

N=Fнп*n0

368000

Прийнята норма водоспоживання, л / сут*чел: qж

150

Середньодобовий госп-питної витрата, м3/сут: Qср.сут=qж*N/1000

55200

Максимальний річний витрата, м3/год:

Q max=Qср. Сут*Ксут. Max*365

24177600

Поливальні витрати в НП

Види поливної території

тверді

покриття

Зелені насадження

газони, квітники

Поливна площа, % от Fнп: Р

5,1

3,8

3,5

Поливна площа, га:

Fпол=FнпЧР/100

81,6

60,8

56

Норма на мийку, л/м2: qм

1,4

-

-

Кількість мийок на рік: Км

60

-

-

Норма на поливку, л/м2: qп

0,35

3,5

5

Кількість поливок на рік: Кп

60

60

60

Поливальна витрата в НП за видами покриттів, м3/год:

Qпол=∑FполЧqм(п)ЧКм(п)Ч10

Qнп тп (моек)

68544

Qнп зн

127680

Qнп г

168000

Qнп тп (поливок)

17136

Загальна поливальна витрата в НП, м3/год:

∑Qнп пол=Qнп тп + Qнп зн + Qнп г

381360

Невраховані витрати в НП, м3/год:

Qнп неучт =Qнп бп= (Qгод. max + ∑Qпол) Ч (0,1ч0,15)

3683844

Загальна річна максимальна витрата в НП, м3/год:

QНП год. max = Qнп  max + ∑Qнп пол + Qнп бп

28242804