Водоспоживання та водовідведення в населеному пункті. Водозабірні та водоочищувані споруди. Оцінка раціональності використання водних ресурсів, страница 12

Економія за рахунок зниження маси скидання по забруднюючих речовинах складе, грн:

Е = ΣПбаз –Σпнорм                                                                                  (4.7)

Е = 8154013,13-321690,135 = 7832322,995 грн

5 Розрахунок запобігання економічному збитку від скидання стічних вод

Підприємство провело ряд заходів, в результаті чого концентрації стічних вод знаходяться в межах ГДК.

Укрупненню величини річного економічного збитку, можна в результаті припинення (зниження) викиду шкідливих речовин в навколишнє середовище по кожному джерелу забруднення, визначається за формулою:

                                                            (5.1)

де γ- константа, чисельне значення якої для водного середовища дорівнює 400 р. / ум. т;

f - коефіцієнт, що враховує характер розсіювання забруднюючих викидів; для водного середовища f = 1,02;

σ- безрозмірний показник відносної небезпеки забруднення; для водного середовища 0,51 ;

ΔМ- приведена маса скидання понад норми ГДК, визначається за формулою, усл.т / рік:

  (5.2)

Розрахунок економічної ефективності витрат на водоохоронні заходи проводиться в табличній формі.

Таблиця 5.1. Розрахунок запобігання економічного збитку від скидання стічних вод

Найменування забруднення

Наведена маса скидання, Мбаз, усл.т / рік

Наведена маса скидання, Мнорм, усл.т / рік

ΔМ, усл.т / рік

ΔП грн/рік

Cu

49,25

2,25

47

9779,76

Ni

100

12,5

87,5

18207

Zn

55,5

8,5

47

9779,76

Cr

45,25

39,75

5,5

1144,44

Fe

8,34

2,7

5,64

1173,57

Mn

12,69

0,81

11,88

2471,99

нафтопродукти

0,825

0,1

0,725

150,858

феноли

0,138

0,0138

0,1242

25,84

СПАВ

0,3

0,062

0,238

49,5

∑ΔМ

=205,6

∑ΔП

= 42782,7


ВИСНОВОК

На підставі вихідних даних провели розрахунок балансу водоспоживання та водовідведення в населеному пункті (НП) і на промисловому підприємстві (ПП) для прямоточної, оборотної та комбінованої схем водоспоживання і оцінити раціональність використання водних ресурсів.

Водогосподарський баланс (ВХБ) закладається в основу розробки водогосподарських систем, дозволяє оцінювати ефективність окремих рішень проблеми, пов'язувати і коригувати ці рішення для досягнення оптимального використання водних ресурсів. Отже В> 0,  маємо : 31,28*1014> 0, тобто дефіциту води немає і, відповідно, є потенціал для розвитку району. Коб = 43,8%; Кпот= 8,9%; Кисп=0,089→ ≤1

Кисп≤1.

Каналізаційні (або локальні) очисні споруди, повинні забезпечувати очищення стічних вод від хімічних забруднень до норм ПДС - гранично допустимого скидання. Рівень ПДС розраховується з умови, що в контрольному створі концентрації хімічних забруднень не перевищуватимуть ГДК.

Розрахували всі лімітуючі показники: органолептичними, токсикологічними, рибогосподарським.

1.  Токсикологічні: 3,62/0,021=172,4 ≥1;

2.  Органолептичні: 1,274/1.1=1.15≥1;

3.  Рибогосподарські: 0,012/0,052=0,2<1;

За результатами розрахунків порівнюються суми платежів за скидання, і випливає висновок: якщо підприємство буде вживати заходів з доочищення стоків, то стягується плата за скид складе ΣПнорм грн., А якщо доочистки не буде, то ΣПбаз грн. Економія за рахунок зниження маси скидання по забруднюючих речовинах складе, грн:

Е = ΣПбаз –Σпнорм                                                                                  

Е = 8154013,13-321690,135 = 7832322,995 грн


ЛІТЕРАТУРА

1. СНиП 2.04.02-84 * «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Норми проектування »М. Стройиздат, 1985, 131с.

2. СНиП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Норми проектування »М. Стройиздат, 1985р., 70с.

3. Укрупнені норми водоспоживання та водовідведення для різних галузей промисловості, ВНДІ ВОДГЕО, М., Стройиздат, 1978, 590С.