Водоспоживання та водовідведення в населеному пункті. Водозабірні та водоочищувані споруди. Оцінка раціональності використання водних ресурсів, страница 10

Гранично допустима концентрація хімічного забруднення для скидання стоків в розрахунковому створі, мг / л:

                  (3.2)

СПДК- гранично допустимі концентрації хімічних забруднень в розрахунковому створі, мг / л;

Qр- витрата води в річці в маловодний період, 491 м3 / с;

qст- середня витрата стічних вод від пром.предпріятіях, 0,22 м3 / с;

Сфон- фонові концентрації хімічних забруднень у водоймі, мг / л;

γ - коефіцієнт змішування зворотних вод з водою водойми розраховується на найбільш несприятливий маловодний період за формулою:

 ,                                                                         (3.3)

γ = (1-е-3,1)/(1+2231,8* е-3,1)=0,0094

е - основа натурального логарифма;

L - відстань від місця випуску стічних вод до розрахункового створу 480 м;

a - коефіцієнт, що враховує гідравлічні фактори змішування, що визначається за формулою:

 ,                                                                          (3.4)

a = 0,3969

j - коефіцієнт, що характеризує тип випуску, для руслового приймається 1,5;

x - коефіцієнт звивистості русла 1,26 ;

Е - коефіцієнт турбулентної дифузії, для рівнинних річок визначається за формулою:

 ,                                                                              (3.5)

Е = 0,00935

Vp - середня швидкість течії води у водоймі, 1,10 м / с ;

Нр- середня глибина водойми в маловодний період, 1,7 м .

Фактична концентрація в розрахунковому створі, мг / л:

                                                       (3.6)

Перевищення по забруднень в розрахунковому створі, мг / л:

           (3.7)

Якщо≥0, то доочищення з цього забруднення не потрібно і СПДС (1) = Соч;

Якщо<0, то з цього забруднення йде перевищення скидаються концентрацій і потрібно доочищення до величини гранично допустимого скидання СПДС (1) = СПДС.

У розрахунках ПДС необхідно враховувати одночасність надходження в річкову воду зі стоками всіх хімічних забруднюючих речовин.

У зв'язку з цим створюються умови комбінованої дії речовин при однакових лімітуючих показниках шкідливості, тому сума відносин концентрацій кожної речовини в розрахунковому створі до відповідних ГДК не повинна перевищувати одиниці.

        (3.8)

де i- забруднення з однієї категорії.

Розрахунок провести за всіма лімітуючим показниками: органолептичними, токсикологічними, рибогосподарським.

1.  Токсикологічні: 3,62/0,021=172,4 ≥1;

2.  Органолептичні: 1,274/1.1=1.15≥1;

3.  Рибогосподарські: 0,012/0,052=0,2<1;

Нерівність не виконується у випадку з органолептичними, токсикологічними показниками , необхідно посилити вимоги за концентраціями забруднюючих речовин в стоках, що скидаються у водоймище.

При цьому переважно зниження концентрацій тих забруднень, за якими вже проводяться заходи з доочищення. Необхідно знизити фактичну концентрацію скидання забруднюючої речовини до величини СПДС (2), при якому умова комбінованої дії буде виконуватися.


4  РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В ВОДОЙМУ

4.1 Випадок 1. Підприємство не прийняло до уваги рекомендації про необхідність проведення заходів з доочищення деяких забруднень.

Для розрахунку плати, що стягується приймаються концентрації забруднюючих речовин після ЛОС.

Маса скидання i-тої забруднюючої речовини, т / рік, визначається за формулою:

         (4.1)

Qст- обсяг стічних вод підприємства за рік, м3 / рік;

Сочіщ - концентрація хімічних забруднень після очищення на локальних спорудах, мг / л;

Наведена маса базового скидання, ум. т / рік:

  (4.2)

Мбазу - базова приведена маса скидання, усл.т / рік;

k - коефіцієнт приведення, усл.т / т .

Результати розрахунку заносяться в таблицю 4.1.

Таблиця 4.1 Розрахунок маси скидання забруднюючих речовин з перевищенням ГДК