Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Готель «Харків», страница 8

У сучасних ринкових відносинах прибуток є одним з основних показників господарської діяльності підприємства. Він відображає кінцевий фінансовий результат роботи підприємств і в певній мірі характеризує ефективність використання наявних ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових). В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства.

Економічний аналіз результатів фінансової діяльності виявляє основні фактори, які справляють вирішальний вплив на результати роботи підприємства. Дані аналізу дозволяють дати об'єктивну оцінку роботи підприємства та визначити заходи, спрямовані на покращення роботи, усунення недоліків.

Динаміку фінансових результатів готелю "Харків" надана у вигляді табл. 2.19

Таблиця 2.19

Формування фінансових результатів, тис. грн.

Роки

Чистий дохід від надання послуг,

 тис. грн

Собівартість наданих послуг,

тис. грн

Валовий збиток,

тис. грн

Збиток тис. грн

2007

5371,9

3592,3

1779,6

52,3

2008

397,0

3968,0

-3571,0

450,0

2009

8385,0

8971,0

-586,0

-538,0

Розподіл прибутку готельного підприємства здійснюється відповідно до рішення акціонерів ЗАТ «Готель «Харків» та «Постанови про порядок утворення фондів».

2.7. Аналіз активу і пасиву балансу

Актив балансу має відомості про розміщення капіталу, що є в наявності підприємства, тобто про вкладення його в конкретне майно і матеріальні цінності, відомості про залишки вільної готівки і т.д. 

Аналіз активу балансу наданий в табл. 2.21.

Таблиця 2.21

Аналіз активу балансу

Показники

Роки

2007

2008

2009

Тис.грн.

%

Тис.грн.

%

Тис.грн.

%

1. Необоротні активи, тис. грн.

22766,3

92,3

22443,0

92,8

21855,0

91,1

2. Оборотні активи тис. грн.

1888,6

7,7

1736,0

7,2

2133,0

8,9

Усього активів (баланс) тис. грн.

24654,9

100

24179,0

100

23988,0

100

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

0,08

-

0,08

-

0,09

-

Коефіцієнт мобільності активів

0,08

-

0,08

-

0,09

-

Коефіцієнт мобільності вартості майна

0,08

-

0,08

-

0,09

-

У структурі активу балансу найбільш питому вагу займають необоротні активи, але їх питома вага за період 2007-2009рр. поступово зменшується. Підприємство має "важку" структуру активів (бо доля необоротних активів складає більше 40%).

Протягом 2006-2008рр. на ЗАТ "Готель "Харків" спостерігається зниження коефіцієнтів мобільності активів і мобільності вартості майна, що свідчить про наявність тенденції уповільнення оборотності майнових засобів підприємства.

Відомості, що надані в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено до обороту довгострокових і короткострокових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, які спрямовані на формування майна підприємства.

Аналіз активу балансу наданий в табл. 2.22.


Таблиця 2.22

Аналіз пасиву балансу

Показники

Роки

2007

2008

2009

Тис.грн.

%

Тис.грн.

%

Тис.грн.

%

1. Власний капітал

18828,4

76,4

19278,0

79,7

20392,0

85,0

2. Усього зобов'язань

5826,5

23,6

4901,0

20,3

3596,0

15,0

Усього сума джерел утворення майна (баланс)

24654,9

100

24179,0

100

23988,0

100

Коефіцієнт фінансової автономії

0,76

-

0,80

-

0,85

-

Коефіцієнт фінансової залежності

1,31

-

1,25

-

1,18

-

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,24

-

0,20

-

0,15

-

Коефіцієнт фінансового ризику

0,3

-

0,20

-

0,15

-

Згідно табл. 2.22, основним джерелом формування майна підприємства в 2007 р. – 2009 р. є власний капітал. На кінець 2009 року його частка в структурі пасиву складає 85%. 

У структурі пасиву балансу за 2007 – 2009 рр.  спостерігається зниження загальної величини зобов'язань з 5826,5 тис. грн. у 2007р. до 3596,0 тис. грн. у 2009 р. Відповідно спостерігається збільшення коефіцієнту фінансової автономії до 0,85 у 2009р., що є позитивною тенденцією на даному підприємстві і говорить про стійкість його фінансового стану і незалежність від позикових засобів.

Значення коефіцієнта фінансової залежності знижується і поступово наближається до 1, що також є позитивною тенденцією і свідченням того, що власники повністю фінансують своє підприємство.

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу протягом 2007-2009рр. знижується, що свідчить про невелику міру довіри до підприємства з боку банків.

Зниження значення коефіцієнта фінансового ризику з 0,3% в 2007 р. до 0,15% у 2009  р. свідчить про зниження частки позикового капіталу, послаблення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів.

Таким чином, зроблені висновки підкреслюють необхідність формування й розробки заходів щодо підвищення ефективності діяльності ЗАТ «Готель «Харків».


Література

1. Інструкцієя "О составе средств, направляемых на потребление", затверджена Постановою Кабінета Міністрів України  від 11.09.1995р. за № 725 і від 28.12.1995р. за № 1063.

2. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Оснащение. Евроремонт. Эксплуатация. - К.: Докор., К.: Вира - Р., 2003. - 334с.

3. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.