Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Готель «Харків», страница 3


Таблиця 2.6

Динаміка наявності основних фондів

Показники

Роки

 

2007

2008

2009

 

1

2

3

4

 

1. Наявність основних фондів (на кінець року), тис.грн

27531,5

28380,0

29946,0

 

2. Показники динаміки

 

2.1 Абсолютний приріст, грн.

 

а) ланцюговий

-

848,5

1566,0

 

б) базисний

-

848,5

2414,5

 

2.2 Темп зростання, %

 

а) ланцюговий

-

103,1

105,5

 

б) базисний

-

103,1

108,8

 

2.3 Темп приросту, %

 

а) ланцюговий

-

3,1

5,5

 

б) базисний

-

3,1

8,8

 

2.5. Середній темп росту, %

104, 3

2.6. Середній темп приросту, %

4, 3

Таким чином, наявність основних фондів на кінець року протягом 2007-2009 рр. поступово зростає: на 1566,0 тис.грн. В 2009р. вона збільшується до 29946,0 тис. грн або на 1566 тис.грн. Зріст становить відповідно 105,5 % Взагалі протягом 2007-2009рр. зріст становить 104,3%.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів також змінюється протягом періоду, що аналізується (табл.2.7).


Таблиця 2.7

Динаміка середньорічної вартості основних фондів готелю, тис.грн.

Роки

Вартість основних фондів на початок року

Вартість основних фондів на кінець року

Середньорічна вартість основних фондів

2007

26443,6

27531,5

26987,55

2008

27531,0

28380,0

27955,5

2009

28380,0

29946,0

19087,0

Згідно розрахунків, проведених в табл.2.7, середньорічна вартість основних фондів готелю щороку збільшується і на кінець 2009 року становить 19087,0 тис.грн.

У процесі аналізу актуальним є вивчення технічного стану основних фондів, що можна провести за допомогою наступних показників: коефіцієнта зносу та коефіцієнта придатності.      

Коефіцієнт зносу основних фондів характеризує частину вартості основних фондів, що списана на витрати в попередніх періодах, в початковій вартості й розраховується як відношення суми зносу до повної вартості основних фондів:

                                                  Кз = Зн / Вперв,                                      (2.6)

де Зн – сума зносу на кінець року, тис.грн.,

     Вперв – початкова вартість основних засобів на кінець року, тис.грн.

Доповненням цього показника до 100% (або до одиниці) є коефіцієнт придатності основних фондів, який розраховується як відношення залишкової вартості основних  фондів до їх повної вартості або як різниця між 100% (або одиницею) і коефіцієнтом зносу:

                                                     Кпр = 1- Кз                                                                         (2.7)

Для вивчення руху основних фондів використано показники надходження, оновлення та вибуття, які виступають узагальнюючою характеристикою інтенсивності цього процесу.

Коефіцієнт надходження розраховується як відношення повної вартості основних фондів, що надійшли в звітному періоді на підприємство, до повної вартості засобів праці на кінець періоду. 

Коефіцієнт оновлення характеризує частку нових основних фондів, які надійшли в звітному періоді на підприємство, в загальному обсязі основних фондів на кінець року і розраховується як відношення вартості нових основних фондів, що надійшли, до  вартості основних фондів на кінець року:

Коефіцієнт вибуття показує, яка частка основних фондів, з якими підприємство почало свою діяльність в звітному періоді, вибула за цей період внаслідок зносу. Розраховується як відношення вартості основних фондів, що вибули, до вартості основних фондів на початок року:

Для відображення показників руху і технічного стану основних фондів використаємо наступну таблицю (табл. 2.7).

Таблиця 2.8

Аналіз показників руху і технічого стану основних фондів, тис. грн.

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

Темп зростання, %

2007

2008

2009

2008-2007

2009-

2008

2009-

2007

2008-2007

2009-

2008

2009-

2007

Коефіцієнт оновлення

0,04

0,04

0,06

0

0,02

0,02

100

150

150

Коефіцієнт вибуття

0,005

0,006

0,005

0,001

- 0,001

0

120

83,3

100

Коефіцієнт зносу

0,3

0,3

0.3

0

0

0

100

100

100

Коефіцієнт придатності

0,7

0,7

0,7

0

0

0

100

100

100

Проаналізувавши розраховані показники, можна зробити висновок, що  протягом 2007-2009рр. коефіцієнт оновлення зростає на 0,02, коефіцієнт вибуття знижується на 0,01. 

Коефіцієнт зносу щороку не змінився. Зміна зносу пояснюється тим, що викуплені основні фонди взяті на бухгалтерський облік за експертною оцінкою, з урахуванням перерахувань до пенсійного фонду. Фактично – це будівлі 1936 року побудови, з відновленням в 1958 році.

Збільшення  обсягу виробництва, підвищення його ефективності значною мірою досягається за рахунок поліпшення використання діючих засобів праці. Це зумовлює проведення економічного аналізу ефективності використання основних фондів. Для оцінки ефективності використання основних фондів розраховують показники фондовіддачі, фондоємності та рентабельності.

Фондовіддача в) відображає випуск продукції (реалізацію послуг) на 1 грн. основних фондів підприємства. Розраховується як відношення обсягу реалізованих послуг за певний період  до середньої вартості основних фондів за цей період.