Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Готель «Харків», страница 6

Елементи фонду робочого часу

Роки

2007

2008

2009

Людино-годин

Частка, %

Людино-годин

Частка, %

Людино-годин

Частка, %

Фонд робочого часу, людино-годин, всього

416004

100

226830

100

145270

100

1.Відпрацьовано людино-годин, всього:

372032

89,42

207214

91,35

131910

90,80

- з них надурочно

-

-

-

-

-

-

2.Невідпрацьовано людино-годин, всього,

у т.ч.:

44012

10,58

19616

8,65

13360

9,20

- щорічні відпустки (основні та додаткові)

26490

6,37

14304

6,3

10015

6,90

- тимчасова непрацездат-ність

15589

3,75

4907

2,16

3259

2,24

- навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

630

0,15

296

0,14

-

-

- пеявки у зв'язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

-

-

-

-

-

-

- неявки з дозволу адміністрації

1303

0,31

109

0,05

86

0,06

- відпустки за ініціативою адміністрації

-

-

-

-

-

-

- неявки у зв'язку з переведенням на скоро-чений робочий день

-

-

-

-

-

-

- простої

-

-

-

-

-

-

- масові невиходи на роботу (страйки)

-

-

-

-

-

-

- прогули

-

-

-

-

-

-

- неявки у зв'язку з між-сезонням

-

-

-

-

-

-

Проаналізувавши структуру фонду робочого часу, можна зробити висновок, що на протязі періоду, що аналізується, близько 90% фонду робочого часу відпрацьовано. Невідпрацьовано за досліджуваний інтервал часу близько 9%, з них найбільшу питому вагу складають щорічні відпустки (основні та додаткові) – близько 7%.


Таблиця 2.14

Склад і структура фонду оплати праці

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

Темп росту, %

 

2007

2008

2009

2008-2007

2009-

2008

2009-

2007

2008-2007

2009-

2008

1.Фонд оплати праці усіх працівників, тис.

грн., всього,

у т.ч.:

1822,4

1368,8

1128,8

-453,6

-240,0

693,6

75,1

82,5

1.1. Фонд оплати праці позаштатних працівників, тис.грн.

73,9

70,8

59,9

-3,1

10,9

-14,0

95,8

84,6

1.2. Фонд оплати праці штатних праців-ників, всього, тис.грн.

у т.ч.:

1748,5

1298,0

1068

-450,5

-229,1

-679,6

74,2

82,3

- Фонд основної заробітної плати

1398,0

1062,9

822,3

-335,1

-240,6

-575,7

76,0

77,4

- Фонд додаткової заробітної плати, всього, з нього:

346,6

219,5

229,1

-127,1

-9,6

117,5

63,3

104,4

- надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів

133,7

76,3

67,3

-57,4

-9,0

-66,4

57,1

88,2

- виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного зако-нодавства:

-

-

-

-

-

-

-

-

у зв'язку з порушен-ням термінів її ви-плати

-

-

-

-

-

-

-

-

внаслідок зростання споживчих цін

9,3

28,3

70,2

19

41,9

60,9

в 3 рази

в 7,5 рази

- заохочувальні та компенсаційні ви-плати

3,9

15,5

17,5

11,6

2,0

13,6

в 4 рази

в 4,5 рази

2.Оплата за невід-працьований час, тис.грн.

203,6

119,9

91,6

-84,6

-28,3

-112,0

58,9

76,4

Аналізуючи динаміку фонду оплати праці, необхідно зазначити, що в 2009р. в порівнянні з 2007р. його розмір зменшився на 693,6 тис.грн. і склав 1128,8 тис.грн..

Аналізуючи динаміку фонду оплати праці робітників готелю, також проведен аналіз динаміки середньомісячної заробітної плати працівників (табл. 2.15 ).

Таблиця 2.15

Динаміка середньомісячної заробітної плати працівників готелю, грн.

Показник

Роки

Абсолютне відхилення

Темп росту, %

2007

2008

2009

2008-2007

2009-2008

2009-2007

2008-2007

2009-2008

2009-2007

Середньомісячна заробітна плата

675

967

1172

292

205

497

143,3

121,2

173,6

Таким чином, середньомісячна заробітна плата працівників готелю протягом періоду 2007-2009 рр. зросла на 497 грн. 

Одним з найважливіших узагальнюючих показників діяльності кожного підприємства є продуктивність праці. Цей показник характеризує якісний бік використання робочої сили на підприємстві.

2.5. Аналіз собівартості послуг готелю

Собівартість послуг - це грошове вираження всіх витрат на їх виробництво та реалізацію.

У системі економічних показників, що характеризують господарську діяльність підприємства, собівартість являє собою важливий якісний показник, у якому знаходять відображення всі сторони його роботи (науково-технічний рівень, організація виробничого процесу, продуктивність праці та ін.). Показники собівартості використовують як основу при визначенні цін на послуги, а також при розрахунках суми прибутку й рівня рентабельності. В умовах конкуренції престиж підприємства все більше залежить від зниження собівартості послуг та підвищення їх якості.