Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Готель «Харків», страница 5

Наряду з дослідженням чисельності, складу і структури персоналу готелю проаналізовано рух робочої сили на підприємстві (табл. 2.11).

Таблиця 2.11

Аналіз руху робочої сили

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

Темп зростання, %

2007

2008

2009

2008-2007

2009-

2008

2009-2007

2008-2007

2009-

2008

2009-2007

Чисельність працівників на початок року, чол.

321

122

97

-199

-25

-224

38,0

80,0

30

Прийнято працівників, чол.

60

33

17

-27

-16

-43

55,0

51,5

28

Вибуло працівників, всього, чол.

в т.ч.:

233

83

31

-150

-52

-202

35,6

37,3

13

- з причини скорочення штатів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді

58

33

20

-25

-13

-38

56,9

61

34

Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду, чол.

148

97

83

-51

-14

-65

65,5

85,6

56,1

Середньооблікова кількість штатних працівників, чол.

216

118

76

-98

-42

-140

54,63

64,4

35,2

Згідно розрахованих в табл. 2.11 показників можна зробити висновок, що чисельність працівників протягом періоду, що аналізується, змінюється. На кінець 2009 року в готелі "Харків" налічується 83 працівників, тобто чисельність працівників в порівнянні з 2007 роком скоротилася на 65 чоловіка, що пов’язано зі структурними змінами на підприємстві (передано в оренду основні засоби підприємства).  Найбільша кількість працівників була прийнята в 2007 році (60 чоловік), найменша – в 2009 році (17 чоловік). Слід також зазначити, що протягом 2007-2009рр. кількість працівників, що вибули, була більшою за кількість прийнятих працівників.  

Для більш повного аналізу руху робочої сили розраховані коефіцієнти, що характеризують інтенсивність руху робочої сили, основними з яких є:

коефіцієнт обігу з приймання – відношення кількості прийнятих на роботу до середньооблікової чисельності працюючих.

коефіцієнт обігу з вибуття - відношення кількості  звільнених до середньооблікової чисельності працюючих.

коефіцієнт змінності кадрів – відношення найменшого з двох показників руху працівників (прийому на роботу та звільнення) до середньооблікової чисельності працюючих.

коефіцієнт плинності кадрів – відношення кількості звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни до середньооблікової чисельності працюючих.

Для того, щоб дати оцінку стабільності складу кадрового потенціалу готеля "Харків", був розрахований коефіцієнт постійності складу персоналу як частка від ділення чисельності працівників, які працювали на даному підприємстві повний звітний період, на облікову чисельність працюючих на початок цього періоду.

Розраховані показники занесемо до табл. 2.12.

Таблиця 2.12

Динаміка показників інтенсивності руху робочої сили і постійності кадрів

Показники

Роки

2007

2008

2009

Коефіцієнт обороту кадрів по прийому

0,28

0,28

0,22

Коефіцієнт обороту кадрів по звільненню

1,1

0,7

0,41

Коефіцієнт змінності  кадрів 

0,28

0,28

0,22

Коефіцієнт плинності  кадрів 

0,27

0,28

0,26

Коефіцієнт постійності кадрів

0,41

0,75

0,85

Як видно з розрахунків, на підприємстві за період, що аналізується, склалася неоднозначна ситуація. Коефіцієнт обороту кадрів по прийому зменшився з 0,28 в 2007 році до 0,22 в 2009 році. Коефіцієнт обороту кадрів по звільненню зменшився до 0,41 в 2009 році. Коефіцієнт плинності  кадрів  на протязі 2009р. складає 0,26. В 2007 році він різко збільшився до 0,27, що є негативною тенденцією на даному підприємстві. Важливо підкреслити, що плинність кадрів згубно впливає на виконання виробничої програми, на рівень продуктивності праці і собівартості продукції. У результаті плинності кадрів зменшується випуск продукції (реалізації послуг), оскільки, як правило, нові працівники деякий час виробляють продукції менше, ніж досвідчені. Плинність кадрів приводить до необхідності найму нових працівників, що в певній мірі пов'язано з витратами на їх підготовку, простоями на звільненому робочому місці. 

Коефіцієнт постійності кадрів протягом періоду, що аналізується, зростає вдвічі: з 0,41 у 2007 році до 0,85 у 2009 році.

Під час аналізу використання робочого часу можна дослідити його склад і структуру за окремим елементами, а також динаміку їх зміни за період, що аналізується. Дані надані в формі табл. 2.13. 


Таблиця 2.13

Склад і структура фонду робочого часу