Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Готель «Харків», страница 7

Виходячи з цього, при дослідженні господарської діяльності підприємства важливе місце займає аналіз собівартості послуг. При проведенні останнього особливу увагу звертають на фактори, що сприяють зниженню витрат на надання послуг.

Склад і структуру собівартості за статтями калькуляції наведено в табл. 2.16.

Таблиця 2.16

Склад і структура собівартості за статтями калькуляції

Показники

Роки

2007

2008

2009

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

Загальна сума витрат

9293,5

100

8725,8

100

8929,5

100

в т.ч.

витрати на оплату праці

1882,7

20,3

1369,0

16,85

1134

12,7

нарахування на заробітну плату

637,3

7,0

462,0

4,89

361,0

4,0

енергія

1353,2

14,6

1871,5

21,45

2382,3

26,7

водопостачання і каналізація

560,5

6,0

515,4

5,91

605,6

6,8

опалювання (газ)

223,6

2,4

334,1

3,83

517,3

5,8

амортизаційні відрахування

1746,2

18,8

1336,0

15,31

1497,0

16,8

ремонт

1190,5

12,8

1294,4

14,84

950,7

10,6

витрати АУП

157,8

2,0

72,0

0,83

15,1

0,2

комунальні платежі

4,4

0,05

2,4

0,03

19,5

0,2

інші витрати (абонплата, арендна плата)

1537,3

16,5

1469,0

16,84

1447,0

16,2

За результатами аналізу складу і структури собівартості можна зробити висновок, що загальну сума витрат протягом 2007-2009рр. збільшується за рахунок збільшення витрат на енергію, опалювання, ремонт. Слід зазначити деяке коливання питомої ваги витрат на водопостачання і каналізацію (з 6,0% в 2007р. до 6,8% в 2009р.),зниження питомої ваги на оплату праці (з 20,3% в 2007р. до 12,7% в 2009р.).

Важливою в економічному аналізі є класифікація витрат за економічними елементами. Вихідні дані для аналізу наведено в табл. 2.17.

Таблиця 2.17

Склад і структура операційних витрат за економічними елементами,

тис. грн

Елементи витрат

2007р

2008р.

2009р.

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Матеріальні витрати

2814,3

32,6

4010,0

46,37

4409

49,9

Витрати на оплату праці

2148,3

24,9

1369,0

15,84

1134

12,8

Відрахування на соціальні заходи

746,3

8,6

462,0

5,35

361,0

4,1

Амортизація

1462,0

16,9

1336,0

15,45

1497,0

17,0

Інші операційні витрати

1474,1

17,0

1469,0

16,99

1428,0

16,2

Разом операційних витрат

8645,0

100

8646,0

100

8829,0

100

Сума операційних витрат по підприємству зростає з 8645,0 тис. грн. у 2007 р. до 8829,0 тис. грн. у 2009р. Найбільшу питому вагу в структурі операційних витрат мають елементи «матеріальні витрати» (питома вага цього елементу щороку збільшується) та «витрати на оплату праці» (питома вага цього елементу не коливається з 24,9% у 2007р. до 12,8% у 2009р.

2.6. Аналіз фінансових результатів

Одним із важливих фінансових показників, що характеризує господарську діяльність підприємств, є обсяг реалізації продукції (послуг) у вартісному вираженні, тобто величина доходів.

Загальна сума доходів готелю складається з доходів від основної діяльності та інших доходів. Поряд із цим, до складу загальних доходів відносять позареалізаційні доходи, а саме: пені, штрафи, отримані підприємством, та інші надходження.

Доходи від основного виду діяльності готелю складають доходи, отримані від експлуатації ліжко-діб та доходи від надання додаткових послуг.

Інші доходи - це доходи від іншої діяльності: від надання номерів під офіси, оренда нежилих приміщень, а також побутові послуги пральні, ремонтних майстерень та інших видів послуг.

Структура доходів ЗАТ "Готель "Харків" наведена в табл. 2.18.

Таблиця 2.18

Структура доходів ЗАТ "Готель "Харків" за видами діяльності

Доходи

Роки

2007

2008

2009

тис.грн

питома вага, %

тис.грн

питома вага, %

тис.грн

питома вага, %

Доходи від основного виду діяльності (плата за проживання) без ПДВ

6253,5

53,3

370,13

3,88

-

-

Доходи від надавання додаткових послуг

413,9

3,5

27,04

0,29

37,0

0,4

Інші доходи (без ПДВ)

5071,6

43,2

9155,7

95,85

8348

99,6

Доходи, всього

11739,0

100

9552,9

100

8385

100

За даними табл. 2.18 можна зробити висновок, що доходи готелю протягом 2007-2009рр. зменшуються. В структурі доходів готелю зменшується питома вага доходів від основного виду діяльності (надання в оренду).

 Такі зміни в структурі доходів пояснюються тим, що на підприємстві в 2007 році відбулися зміни в організаційній структурі: 29.08.2007р. передано в оренду основні засоби і створено ВАТ "Готель "Харків" в структурі ЗАТ "Готель "Харків".