Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Готель «Харків», страница 2

За аналізований період з 2007 р. по 2009 р. спостерігались наступні зміни в техніко-економічних показниках діяльності підприємства ЗАТ «Готель «Харків»: у 2007 році відбулося скорочення загальної та  житлової площі номерів готелю.  З 2008 р. основні доходи отримані від сдачі в найм приміщень.

Зазнала змін середньооблікова чисельність персоналу готелю: в 2008 році вона знизилась на 85 осіб в порівнянні з 2007 роком.

2.2. Аналіз показників виробничої програми ЗАТ "Готель "Харків"

Обсяг реалізації послуг – основний показник, який характеризує діяльність підприємства. За економічним змістом, обсяг реалізованих послуг характеризує кінцевий фінансовий результат діяльності підприємтсва, виконання своїх зобов'язань перед споживачами і ступінь участі в задоволенні потреб ринку.

При аналізі обсягу виробництва і реалізації продукції (послуг) підприємств житлово-комунального господарства, до яких відносяться готелі, використовується поняття виробнича програма. Виробнича програма – це завдання щодо кількості, асортименту і якості продукції (робіт, послуг), яку вони повинні виробити й реалізувати у звітному періоді, виходячи з потреб населення. Мета аналізу обсягу виробництва і реалізації послуг полягає в виявленні найефективніших шляхів збільшення обсягу надаваних послуг й покращення їх якості, пошуку внутрішніх резервів росту обсягу виробництва і реалізації послуг.

Склад і структура реалізованих послуг наведена в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Склад і структура реалізованих послуг

Показники

Роки

2007

2008

2009

Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ), тис.грн.,

 В т.ч.:

6554,4

477,0

-

- реалізовано послуг населенню

4663,5

464,9

-

- підприємствам (установам)

1890,9

12,1

-

- іншим споживачам

-

-

-

Реалізовано послуг нерезидентам, тис.грн.

1241,3

38,7

-

Доходи від здачі під найм (в оренду) приміщень, тис.грн. (з ПДВ)

6515,4

10772,0

10017,6

Проаналізувавши склад і структур реалізованих готелем послуг, можна зробити висновок, що обсяг реалізованих послуг протягом 2007-2009 рр. скорочується, що пов'язано зі змінами в організаційній структурі готелю: 29.08.2007р. передано в оренду основні засоби ЗАТ "Готель "Харків".

2.3. Аналіз показників стану, руху і ефективності використання основних фондів

Основні фонди - це об'єкти тривалого використання, які приймають участь у багатьох циклах виробничого процесу, зберігають натуральну форму та переносять свою вартість на вартість послуг частинами та по мірі зносу.

Для вивчення особливостей складу та структури основних фондів використаємо дані нижченаведеної табл. 2.4.

Таблиця 2.4

                                               Склад і структура основних фондів

Види основних фондів

Вартість основних фондів

На 01.01.2008 р.

На 01.01.2009 р.

На 01.01.10 р.

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

Будинки, споруди та передавальні пристрої

22214,4

84,0

22924,0

83,26

24933,0

83, 26

Машини та обладнання

1738,9

6,57

1813,0

6,59

2242,0

7,49

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

15,1

0,06

16,0

0,06

15,0

0,05

Транспортні засоби

19,0

0,07

19,0

0,07

19,0

0,06

Інші основні засоби

1489,1

5,6

1587,0

5,76

1633,0

5,45

Малоцінні необоротні матеріальні активи

967,1

3,7

1172,0

4,26

1104,0

3,69

Разом

26443,6

100

27531,0

100

29946,0

100

Величина основних засобів за аналізовані роки зростає та становить на 01.01.2010р. 29946,0 тис.грн. В 2006 році відбулося найбільше надходження основних фондів на суму 1590,0 тис .грн.

У структурі основних фондів найбільшу питому вагу за період 2007-2009 рр. займають будинки, споруди та передавальні пристрої. Поступово збільшується питома вага машин та обладнання, інших необоротних матеріальних активів.

Для характеристики наявності й руху основних фондів, їхнього відтворення перш за все необхідно побудувати й проаналізувати відповідний баланс руху основних фондів, який відображає такі вартісні показники: наявність основних фондів на початок року, величину їхнього надходження в звітному році - усього, у тому числі введених у дію нових основних фондів, величину вибуття у звітному році - усього, у тому числі ліквідованих, і наявність основних фондів на кінець року (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Динаміка показників наявності і руху основних фондів, тис.грн.

Роки

Вартість оснивних засобів на початок року

Надійшло основних засобів

Вибуло основних засобів

Вартість основних засобів на кінець року

усього.

у т.ч. введено в дію нових основних засобів

Усього

у т.ч. ліквідовано

основних засобів

2007

26443,6

1234,5

1234,5

146,6

146,6

27531,5

2008

27531,0

1016,0

1016,0

167,0

162,0

28380,0

2009

28380,0

1706,0

504,0

140,0

140,0

29946,0

Згідно розрахунків табл. 2.5, щороку величина основних фондів, що надійшли, більша за величину тих основних фондів, що вибули.

Динаміку руху основних фондів простежена за допомогою табл. 2.6.