Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії: Експериментальна частина. Розділ 1 (Визначення молярної маси вуглекислого газу. Визначення еквівалентної маси магнію. Комплексні сполуки. Розчини електролітів)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І НАУКИ  УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМ. АДМІРАЛА МАКАРОВА

Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії

Експериментальна частина. Розділ 1

Миколаів  2000

УДК 546

Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт  з курсу хімії: Експериментальна частина. Розділ 1./Є.Г. Камінська, С.Ю.Кельїна, В.В. Мащенко, О.І. Лічко. - Миколаїв: УДМТУ, 2000.  -  26 с.

Кафедра хімії

  Ці  вказівки  містять лабораторні  роботи з курсу хімії і  необхідні вимоги  до їх виконання. Вказівки призначені для студентів усіх спеціальностей.

 Рис. 3, табл 1. 

Рецензент  Ж.Ф.Соловйова

ÓУкраїнський державний морський

                                                   технічний  університет ,2000


Лабораторна робота № 1

ТЕХНІКА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ

         Мета роботи:

1. Ознайомлення з порядком та правилами виконання робіт у хімічній лабораторії.

        2. Ознайомлення  з інструкцією з  охорони праці при виконанні робіт у лабораторіях кафедри  хімії.

3.  Набуття навичок   зважування  на технохімічних терезах.

   І. Загальні правила виконання  робіт у хімічній  лабораторії

      Правильний підхід до виконання лабораторних робіт має важливе значення для засвоєння  основ  хімії.  З перших днів роботи в лабораторїї студенту необхідно виробити в себе самостійність і серйозне ставлення до всіх процесів  експерименту, що включає теоретичну і практичну підготовку. До  виконання лабораторних робіт допускаються студенти, які пройшли інструктаж з охорони праці згідно з “Інструкцією з охорони праці при виконанні лабораторних робіт в лабораторіях кафедри  хімії”.

 1. Студент повинен  стежити за графіком виконання  і захисту лабораторних робіт.

 2. Лабораторна робота  вважається виконаною, коли отримані  дослідні дані, проведені необхідні розрахунки  і  робота оформлена на стандартних аркушах формата А4.

 3. На титульному аркуші  повинні бути: шифр спеціальності і номер групи; номер  і  назва роботи; дата виконання роботи; прізвище та  ініціали  студента і викладача. На наступних аркушах  записується  мета роботи, основні теоретичні положення, які стосуються теми лабораторної роботи. Все це заповнюється заздалегідь і пред'являється викладачу перед початком роботи.

 4. Перед початком роботи перевірте наявність необхідних для роботи реактивів, посуду,  приладів.

 5. Лабораторну роботу або дослід  виконуйте згідно з інструкцією, не допускайте ніяких змін і відхилень від умов, запропонованих у методичних вказівках. Умови проведення досліду можна змінити тільки з дозволу викладача.

  6. Не починайте досліду,  доки не буде перевірений зібраний прилад. При виникненні  будь-якої  несправності роботу треба  припинити і звернутися до викладача або лаборанта за роз’ясненням.

   7. Під час лабораторної роботи виконуються  досліди  і  на  аркушах  записуються:

  а)  назви  дослідів;  реакції всіх процесів, якими супроводжуються досліди; 

  б)  візуальні ефекти,  які  спостерігаються,  і їх пояснення;

  в)  малюнки пристроїв і схем, якщо вони є, та пояснення до них;

  г) необхідні розрахунки;

  д)  висновки з дослідів  і  роботи у цілому.

  8. Закінчивши роботу, треба прибрати робоче місце, вимити  посуд, прилади і посібники  здати  черговому.

 9. Виконана робота підписується  і  залишається у викладача.

10. Для захисту роботи необхідно підготувати теоретичні питання  і вміти розв’язувати задачі з відповідних тем. Необхідна теорія і методи рішення задач надаються у лекціях,  рекомендованих навчально-методичних матеріалах (див. перелік), методичних вказівках для лабораторних робіт з курсу хімії (ч.1, 2, автори Е.Г. Камінська, С.Ю. Кельїна, Ж.Ф. Соловйова),  інших методичних розробках кафедри.  Захист роботи проводиться  під час лабораторної роботи  або під час консультацій викладача.  Зарахована робота оцінюється, і оцінка виставляється у журналі викладача.

11. У випадку  незарахованої роботи  (пропуск роботи, відсутність оцінки  або незадовільна оцінка) в журналі викладача робиться відмітка про академічну заборгованість.

 12. Студент, який не ліквідував академічну заборгованість по лабораторних  і практичних  роботах, а також по контрольних роботах та індивідуальній  самостійній роботі  на день здачи іспиту, до іспиту з курсу хімії не допускається.

  13. Студент має можливість ліквідувати академічну заборгованість на платному лекторії, який проводиться протягом семестру, згідно з графіком.

  14. З  Положенням про платний лекторій можна ознайомитися на кафедрі або у викладача.

     ІІ. Ознайомлення  з інструкцією  з  охорони праці при виконанні робіт  у лабораторіях кафедри  хімії

        Основні положення записати у лабораторному зошиті.

ІІІ. Оволодіння технікою  зважування  на технохімічних терезах.

 Терези і техніка зважування

 Масу  речовин  визначають зважуванням на терезах. У  хімічній лабораторії для зважування користуються технохімічними терезами, на яких зважують з  з.точністю до 0,01 г .

                                                                        Рис.1. Технохімічні терези:

 1 - коромисло; 2 - колонка;

 3 - підставка; 4 - стрілка;  5 - шкала; 6 - шальки; 7 - висок;         8 - стержень; 9 - аретир;              10 - гвинтики для коректування  рівноваги

      Технохімічні  терези складаються з коромисла 1, яке своєю призмою спирається  на  стержень  в каналі колонки 2. Канал колонки встановлюється на підставку 3, яка монтується на трьох ніжках, передні з яких можуть обертатись, таким чином  колонка набуває   вертикального положення , що фіксується виском 7 і стержнем 8. До коромисла прикріплена стрілка 4, положення якої фіксується, підвішено сережки, на яких  утримуються шальки 6. На підставці прикріплено ручку  9, яка зветься аретиром. Обертанням цієї ручки    коромисло підвішується  призмою  і переходить у робочий стан; коли  стержень опускається, коромисло опирається на виступи колонки і  терези приходять  у неробочий стан.

Перед зважуванням перевіряють правильність стану терезів - переводять їх у робочий стан обертанням  аретиру   і слідкують за коливанням стрілки 4. Відхилення від середини шкали 5 не повинно перевищувати однієї  поділки в один з боків. Якщо потрібно, терези коректують за допомогою гвинтиків 10 (виконується у присутності  лаборанта ).

Для зважування надається набір гирок  100, 50, 20, 20, 10, 5, 2, 2, 1 г та  важків масою  500, 200, 200, 100, 50, 20, 20, 10 мг. Дрібні гирки (важки) легко відрізняються за допомогою певної форми . Важки  масою 500  і 50 мг мають форму шестикутника, 200 і 20 мг - форму квадрата і масою 100 і 10 мг - форму трикутника.  Переміщують гирки тільки пінцетом.

Основні правила зважування:

1. Зважуваний предмет кладуть  на ліву шальку терезів, гирки - на праву. Знімають і ставлять гирки в порядку зменшення їх  маси, встановлюючи рівновагу гирок із зважуваним предметом.

2. Класти гирки і предмет на шальки можливо тільки у неробочому стані терезів, тобто коли терези аретовані.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Химия
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
239 Kb
Скачали:
0